Dostawa hybrydowego oscylatora

Dane organizatora CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
00-716 WARSZAWA
BARTYCKA 18A
Tel. 22 840 37 66
Fax. 22 840 31 31
E-mail cbk@cbk.waw.pl
WWW www.cbk.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa hybrydowego oscylatora do wykorzystania w projekcie GLOWS/IMAP…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa hybrydowego oscylatora do wykorzystania w projekcie GLOWS/IMAP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cbk-pan.bip.gov.pl_1652355252562
LINK do SIWZ http://cbk_pan.bip.gov.pl/zdn-2022/578608_kp-zdn-26-08-2022.html
Osoba do kontaktu Telefon: +48 22 49 66 200, Faks: +48 22 840 31 31, Adres e-mail: przetargi@cbk.waw.pl
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN
00-716 WARSZAWA
BARTYCKA 18A

2022-05-17

Sposób składania ofert CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, BARTYCKA 18A, 00-716 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
ANNOUNCEMENT CONCERNING AWARDING
OF A CONTRACT IN THE AREA OF SCIENCE
Dostawa hybrydowego oscylatora do wykorzystania w projekcie GLOWS/IMAP
Delivery of the hybrid clock oscillator for GLOWS/IMAP project use
Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) w związku z art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574)
Legal Basis of the notice: Article 11 Section 5 point 1 of the Act of 11 September 2019 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2021, item 1129) read jointly with Article 469 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item. 574).
Zatwierdzono w dniu:
Approved on:
11.05.2022
Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Denis
Datę / Data:
2022.05.11
10.39
Zastępca dyrektora ds. ogólnych Deputy Director for general Affairs dr Mirosław Denis
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
SPIS TREŚCI / LIST OF CONTENTS
I. Zamawiający / The Procuring Party………………………………….. 3
II. Uzasadnienie zastosowania art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych / Justification for application of Article 11 section 5 point of the Act of 11th September 2019 Public Procurement Law. 3
III. Opis przedmiotu zamówienia / Description of the subject matter of the contract 4
IV. Termin realizacji zamówienia / Time limit for performance of the contract. 4
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów / Information on the method of communication between the Procuring Party and the Contractors as well as the submission of declarations and documents………………………….. 4
VI. Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów / Description of the manner of preparation of the offer and the form of the documents to be submitted……………………………………….. 4
VII. Kryterium oceny ofert / Offer evaluation criteria……………………. 6
VIII. Opis sposobu obliczania ceny / Description of the method of the price calculation……………………………………………………. 7
IX. Miejsce i termin składania ofert / Place and deadline for submission of offers… 8
X. Wybór oferty i udzielenie zamówienia / Offer selection and conclusion of contract………………………………………………………. 8
XI. Warunki realizacji zamówienia / Terms of contract performance…………. 9
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO / Information clause under article 13
GDPR…………………………………………………………….. 10
XIII. Wykaz załączników / List of annexes……………………………….. 12
2/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
I. Zamawiający / The Procuring Party
1. Nazwa Zamawiającego: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Name of the Procuring Party: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
2. Adres: ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa Address: ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa
3. Godziny pracy: 800 – 1600 Working hours: 8.00 – 16.00 CET
4. Telefon: +48 22 49 66 200
Phone number: +48 22 49 66 200
5. Faks: +48 22 840 31 31
Fax: +48 22 840 31 31
6. Adres e-mail: przetargi@cbk.waw.pl
E-mail address: przetargi@cbk.waw.pl
7. Adres podmiotowej strony internetowej: www.cbk.waw.pl Website address: www.cbk.waw.pl
II. Uzasadnienie zastosowania art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych / Justification for application of Article 11 section 5 point of the Act of 11th September 2019 Public Procurement Law
Przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego oscylatora do wykorzystania w projekcie GLOWS/IMAP służących wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
The subject of the Contract is the delivery of the hybrid clock oscillator for GLOWS/IMAP project use, serving exclusively for the purposes of research, experimental, scientific or development works, which do not serve the purpose of conducting mass production, aimed at commercial viability or to cover the cost of research or development.
3/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
III. Opis przedmiotu zamówienia / Description of the subject matter of the contract
Przedmiotem zamówienia jest dostawa hybrydowego oscylatora do wykorzystania w projekcie GLOWS/IMAP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
The subject of the Contract is the delivery of the hybrid clock oscillator for GLOWS/IMAP project use. A detailed description of the subject matter of the Contract are included in annex no. 2 to this announcement.
IV. Termin realizacji zamówienia / Time limit for performance of the contract
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie do 34 tygodni od dnia podpisania umowy.
The contract should be completed within a period not exceeding 34 weeks from the date of its signing.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów / Information on the method of communication between the Procuring Party and the Contractors as well as the submission of declarations and documents
1. Postępowanie jest prowadzone w językach polskim i angielskim.
The present proceedings are conducted in Polish and English.
2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert, oświadczeń, czy innych dokumentów również w języku angielskim.
The Procuring Party agrees to submit offers, declarations and other documents in English.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
In the present proceedings, communication between the Procuring Party and Contractors shall take place using e-mail.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów / Description of the manner of preparation of the offer and the form of the documents to be submitted
1. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
The Procuring Party allows the offer to be submitted in electronic form.
4/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
The Contractor is allowed to submit only one offer. Submission of more than one offer or submission of offer containing variant or alternative proposals will result in the rejection of all offers submitted by the Contractor.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
The offer shall include the following documents:
a) oferta Wykonawcy,
the offer of the Contractor,
b) parafowany projekt umowy (zaparafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej) – załącznik nr 1.
initialed contract template (initialed on each page and signed on the last one) -annex no. 1.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
The offer along with annexes thereto shall be readable.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynikało ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
The offer along with annexes thereto should be signed by a person lawfully authorized to represent the Contractor. The document of power of attorney should be annexed to the offer, if the power of attorney does not result from other documents annexed by the Contractor.
6. Jeżeli osoba podpisująca (osoby podpisujące) ofertę działa (działają) na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie)
If the person (persons) signing the offer acts under a power of attorney, the power of attorney must clearly indicate their contents authorization to sign the offer. The power of attorney must be attached to the offer and must be submitted in original or certified copy of the original document (a copy of the power of attorney must be notarized).
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. The Contractor shall bear all costs related to the preparation and submission of the offer.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, zostanie odrzucona.
5/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
The content of the offer must correspond to the content of this announcement. Any offer the content of which does not correspond to the content of the announcement will be rejected.
9. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
The Contractor may change or withdraw his submitted offer before the offer submission deadline.
10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
The Contractor may not introduce changes to the offer or withdraw it after the offer submission deadline.
VII. Kryterium oceny ofert / Offer evaluation criteria
1. Zmawiający przy wyborze oferty będzie kierował się jednym kryterium: oferowaną łączną ceną brutto C.
When selecting the best offer, the Procuring Party will be guided by the one criteria: offered total gross price C.
Oferta z najniższą łączną ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej. Każda ze złożonych ofert dostanie liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Cn
C= -X1OO
Co
gdzie:
C – ilość punktów, jakie otrzyma oferta za oferowaną łączną cenę brutto,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena złożona w ofercie.
The offer with the lowest total gross price will receive the maximum number of points, while the others will receive proportionally less points. Each of the submitted offers will receive a number of points calculated according to the formula
Cn
C= -X1OO
Co
where:
C – the points awarded to an offer for total gross price,
Cn- the lowest total gross price submitted in the procurement procedure,
Co- the total gross offer price.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
The points awarded to an offer will be calculated to two decimal places.
6/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów C i odpowiadająca opisowi przedmiotu zamówienia.
The offer that obtains the highest number of points C and corresponds to the description of the subject matter of the contract will be considered the most advantageous offer.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej cenie brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
If it is impossible to select the most advantageous offer due to the fact that two or more offers present the same total gross price the Procuring Party shall call the Contractors who submitted these offers to submit additional offers within time limit specified by the Procuring Party.
4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Contractors, submitting additional offers are not allowed to offer prices higher than those offered in the offers.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty.
During the examination and evaluation of offers, the Procuring Party may request clarification from the Contractor concerning the content of his offer.
6. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub braku uzupełnienia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
In the event the Contractor fails to submit explanations or supplement the requested documents within the prescribed time limit the Procuring Party shall reject the offer of the Contractor.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny / Description of the method of the price calculation
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu o zamówienie z dziedziny nauki, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
Contractor, while taking into account all the requirements referred to in this notice, should include in the gross price all the costs necessary for the proper and full execution of the subject matter of the contract, and include other charges and taxes, as well as any discounts and rebates applied by the contractor.
7/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
2. Cena brutto powinna być wyrażona w euro (EUR) i/lub w dolarach amerykańskich (USD).
The gross price shall be quoted in EURO and/or USD.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową i nie może jej zmienić.
Each of the contractors may offer only one price and cannot change it.
IX. Miejsce i termin składania ofert / Place and deadline for submission of offers
1. Termin składania ofert: 17.05.2022 r.
Deadline for submission of offers – 17.05.2022.
2. Ofertę należy złożyć i przekazać do Zamawiającego elektronicznie na adres e-mail: przetargi@cbk.waw.pl oraz wawrzasz@cbk.waw.pl
The offers should be submitted in the seat of the Procuring Party by e-mail: przetargi@cbk.waw.pl and wawrzasz@cbk.waw.pl
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego.
The decisive criterion for the assessment of compliance with the time limit for submission of offers shall be the date and time when the offer is received by the Procuring Party.
4. Oferta złożona po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana.
The offers submitted after the lapse of the time limit shall be not be taken into account.
5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
The Procuring Party reserves the possibility to annul the proceedings without selection of an offer.
X. Wybór oferty i udzielenie zamówienia / Offer selection and conclusion of contract
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu kryterium oceny ofert i odpowiadająca opisowi przedmiotu zamówienia
The Procuring Party shall award the contract to the Contractor, whose offer has been evaluated as the most advantageous on the basis of the offer evaluation criteria specified in this announcement and corresponds to the description of the subject matter of the contract.
8/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
Case ref. No. KP.ZDN.26.08.2022
2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy.
Deliveries will be made on the grounds of a contract signed by the Procuring Party and the Contractor.
3. Zamawiający, po podpisaniu umowy, zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://cbk pan.bip.gov.pl/zdn-2022/) informację o udzielonym zamówieniu z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
The Procuring Party following the signing of the contract will immediately post an announcement on the award of contract in the field of science on its Biuletyn Informacji Publicznej (Public Information Bulletin) (http://cbk pan.bip.gov. pl/zdn-2022/) website indicating the company name or name of the Contractor, with whom the Procuring Party concluded a contract or an announcement on non-award of the contract.
XI. Warunki realizacji zamówienia / Terms of contract performance
1. Z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
The contract shall be concluded on terms set in Annex no. 1 with the Contractor whose offer shall be selected as the most advantageous.
2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
A contract shall, under the pain of nullity, require a written form.
3. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej dla Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.
The payment for the delivered goods will be made on the basis of invoice issued to the Centrum Badań Kosmicznych PAN in Warsaw.
4. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze po otrzymaniu i odbiorze zamówionego towaru, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
The payment due will be settled by bank transfer from an account of the Procuring Party to the Contractor’s account indicated on the invoice after receipt and acceptance of the ordered goods within 30 days from the date of receipt by the Procuring Party of the correct VAT invoice issued by the Contractor.
9/12
Znak sprawy: KP.ZDN.26.08.2022
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij