Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni

Dane organizatora AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1
Tel. 55 629 05 05
Fax. 55 629 05 10
E-mail ans@ans-elblag.pl
WWW ans-elblag.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Elbląg
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguCzęść 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych do Laboratorium fizjologii, w tym:a) Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym 1 szt. b) Model mózgu, (5 części) – 1 szt.c) Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustką i dwunastnicą w formie przekroju-1 szt.d) Model dolnego odcinka układu pokarmowego- 1 szt.e) Model męskiej miednicy z wyróżnioną prostatą-1 szt.f) Model żeńskiej miednicy z przekrojem-1 szt.g) Czaszka dydaktyczna na kręgosłupie szyjnym-1 szt.h) Model nerki z nadnerczem-1 szt.i) Model przekroju ludzkiego żołądka z widocznymi zmianami patologicznymi w skali 1:2 – 1 szt.j) Model krtani w 3 krotnym powiększeniu – 1 szt.k) Model piersi z chorobami- przekrój poprzeczny- 1szt.l) Model zmian chorobowych jelita grubego- 1 szt. Część 2: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Laboratorium fizjologii, w tym:a) Miarka z kalkulatorem BMI– 10 szt.b) Wzrostomierz ( stadiometr) – 2 szt.c) Konduktometr – 3 szt. Część 3: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla pracowni fizjoterapii o minimalnych parametrach opisanych w OPZ, w tym:a) Lampa polimeryzacyjna LED B- 7 szt.b) Dostawa i montaż kombajnu do zabiegów z fizykoterapii (terapii laserowej, ultradźwiękowej, elektroterapii i magnetoterapii) – 1 szt. c) Dostawa i montaż aparatu do krioterapii na zimne powietrze – 1 szt.d) Lampa sollux na statywie – 1 szt.e) Lampa do terapii UVB – 2 szt.wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla pracowników Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji:b) Dostawa i montaż kombajnu do zabiegów z fizykoterapii (terapii laserowej, ultradźwiękowej, elektroterapii i magnetoterapii) – 1 szt. c) Dostawa i montaż aparatu do krioterapii na zimne powietrze – 1 szt. Część 4: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora składu ciała z kolumną do użytku profesjonalnego z oprogramowaniem oraz przewodem do podłączenia do komputera w tym: a) analizator składu ciała z kolumną do użytku profesjonalnego i przewodem do podłączenia do komputera z oprogramowaniem Część 5: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Laboratorium mikrobiologii, w tym:a) Palnik Laboratoryjny w zestawie z kartuszem- 10 szt. b) Pipeta automatyczna – 10 szt. wraz z zestawem końcówek do pipety automatycznej- 10 szt.c) Licznik kolonii drobnoustrojów – 5 szt.d) Komora Thoma – 5 szt.e) Mostek do barwienia preparatów z kuwetą – 3 szt. Część 6: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii w tym:a) Dostawa i instalacja cieplarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.b) Lampa bakteriobójcza UV – 3 szt.c) Zamrażarka niskotemperaturowa (- 80 0C) – 1 szt.d) Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem – 1 szt.e) Komora laminarna – 1 szt.f) Anaerostat wraz z wyposażeniem – 1 szt.g) Wytrząsarka kołyskowa – 1 szt.h) Wytrząsarka orbitalna z 3 typami platformy- 1 szt.i) Wytrząsarka orbitalna – 3 szt.wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla pracowników Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji: a) Dostawa i instalacja cieplarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt. c) Zamrażarka niskotemperaturowa (- 80 0C) – 1 szt. e) Komora laminarna – 1 szt. ZP/TP/2312/18/1104/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00283021-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db7936-ec8e-9b0c-6890-9800119dd91f
CPV 31.52.00.00, 33.10.00.00, 33.15.20.00, 33.15.50.00, 38.00.00.00, 38.41.00.00, 38.43.20.00, 38.43.61.00, 38.43.70.00, 38.90.00.00, 39.16.21.10, 39.71.11.20, 42.31.00.00, 48.18.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d) 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Wykonawca (każdy) składa następujące przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą: 1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. a) OPZ winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami określonymi w tym wzorze (ZAŁĄCZNIK NR 2). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Dokumenty określone w rozdziale VI SWZ, w tym podmiotowe środki dowodowe 4) Dokumenty określone w rozdziale VII SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 2000.00
Osoba do kontaktu Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polska 1, 82-300, Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, e-mail zp@ans-elblag.pl
Adres strony internetowej (URL): https://ans-elblag.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-31
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1

2023-07-17

Sposób składania ofert e-zamowienia.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-08-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 2: cena 60
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 60
część 6: cena 60
Uwagi 2023/BZP 00283021/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 – Elbląski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aae1282-0e96-11ee-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00283021
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118441/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Wyposażenie laboratorium na potrzeby kierunku Kosmetologia w urządzenia laboratoryjne medyczne w tym: do krioterapii, fizjoterapii, mikroboplogi itp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6aae1282-0e96-11ee-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@ans-elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553, zp@ans elblag.pl.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamówienia.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie należy wyszukać na Liście wszystkich postępowań z zakładki Postępowania na platformie e-zamówienia.
9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
10. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na platformie e-zamówienia po wyszukaniu
postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy:
„Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżejpodany adres email.
12. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie
podmiotowych środków dowodowych .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, www.ans-elblag.pl, e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 6290553,
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-612, Anna Biłyj- Szymko.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później,
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Wykonawca posiada
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych Wykonawcy, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Wykonawcy nie przysługuje
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/18/1104/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa modeli anatomicznych do Laboratorium fizjologii, w tym:
a) Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym 1 szt.
b) Model mózgu, (5 części) – 1 szt.
c) Model wątroby z pęcherzykiem żółciowym, trzustką i dwunastnicą w formie przekroju-1 szt.
d) Model dolnego odcinka układu pokarmowego- 1 szt.
e) Model męskiej miednicy z wyróżnioną prostatą-1 szt.
f) Model żeńskiej miednicy z przekrojem-1 szt.
g) Czaszka dydaktyczna na kręgosłupie szyjnym-1 szt.
h) Model nerki z nadnerczem-1 szt.
i) Model przekroju ludzkiego żołądka z widocznymi zmianami patologicznymi w skali 1:2 – 1 szt.
j) Model krtani w 3 krotnym powiększeniu – 1 szt.
k) Model piersi z chorobami- przekrój poprzeczny- 1szt.
l) Model zmian chorobowych jelita grubego- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe, podobne modele anatomiczne, w tym ujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Laboratorium fizjologii, w tym:
a) Miarka z kalkulatorem BMI– 10 szt.
b) Wzrostomierz ( stadiometr) – 2 szt.
c) Konduktometr – 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe, podobne urządzenia jak w
lit. a-c, w tym ujęte w OPZ o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia
brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie
będzie dłuższy niż 14 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla pracowni fizjoterapii o minimalnych parametrach opisanych w OPZ, w tym:
a) Lampa polimeryzacyjna LED B- 7 szt.
b) Dostawa i montaż kombajnu do zabiegów z fizykoterapii (terapii laserowej, ultradźwiękowej, elektroterapii i magnetoterapii) – 1 szt.
c) Dostawa i montaż aparatu do krioterapii na zimne powietrze – 1 szt.
d) Lampa sollux na statywie – 1 szt.
e) Lampa do terapii UVB – 2 szt.
wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla pracowników Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji:
b) Dostawa i montaż kombajnu do zabiegów z fizykoterapii (terapii laserowej, ultradźwiękowej,
elektroterapii i magnetoterapii) – 1 szt.
c) Dostawa i montaż aparatu do krioterapii na zimne powietrze – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33155000-1 – Przyrządy do fizykoterapii

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe , podobne urządzenia jak w lit. a-e, w tym ujęte w OPZ o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora składu ciała z kolumną do użytku profesjonalnego z oprogramowaniem oraz przewodem do podłączenia do komputera w tym:
a) analizator składu ciała z kolumną do użytku profesjonalnego i przewodem do podłączenia do
komputera z oprogramowaniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432000-2 – Aparatura do analizowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
48180000-3 – Pakiety oprogramowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia , podobne urządzenia jak w lit. a-b, w tym ujęte w OPZ o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Laboratorium mikrobiologii, w tym:
a) Palnik Laboratoryjny w zestawie z kartuszem- 10 szt.
b) Pipeta automatyczna – 10 szt. wraz z zestawem końcówek do pipety automatycznej- 10 szt.
c) Licznik kolonii drobnoustrojów – 5 szt.
d) Komora Thoma – 5 szt.
e) Mostek do barwienia preparatów z kuwetą – 3 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
42310000-2 – Palniki

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe urządzenia, podobne urządzenia jak w lit. a-e, w tym ujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii w tym:
a) Dostawa i instalacja cieplarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.
b) Lampa bakteriobójcza UV – 3 szt.
c) Zamrażarka niskotemperaturowa (- 80 0C) – 1 szt.
d) Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem – 1 szt.
e) Komora laminarna – 1 szt.
f) Anaerostat wraz z wyposażeniem – 1 szt.
g) Wytrząsarka kołyskowa – 1 szt.
h) Wytrząsarka orbitalna z 3 typami platformy- 1 szt.
i) Wytrząsarka orbitalna – 3 szt.
wraz z przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla pracowników Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego nw. urządzeń; szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia- dot. do pozycji:
a) Dostawa i instalacja cieplarki/inkubatora laboratoryjnego – 1 szt.
c) Zamrażarka niskotemperaturowa (- 80 0C) – 1 szt.
e) Komora laminarna – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

33152000-0 – Inkubatory

39711120-6 – Zamrażarki

38436100-1 – Wstrząsarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe, podobne modele anatomiczne, w tym ujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia/produktu:
nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia/produktu. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia/produktu nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
e) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Wykonawca (każdy) składa następujące przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą:
1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
a) OPZ winien być sporządzony według wzoru przekazanego przez Zamawiającego i zgodnie z zapisami określonymi w tym wzorze (ZAŁĄCZNIK NR 2).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Dokumenty określone w rozdziale VI SWZ, w tym podmiotowe środki dowodowe
4) Dokumenty określone w rozdziale VII SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
a) Część VI: Dostawa urządzeń dla Laboratorium mikrobiologii: 2.000,00 zł ( dwa tysiące złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Santander Bank Polska SA 1 O/Elbląg 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942 z dopiskiem:
a) wadium ZP/TP/2312/18/1104/2023 – część VI
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, w tym w sytuacjach jak niżej:
1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach:a) w przypadku zmiany terminów realizacji zadania, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie lub wstrzymanie wypłaty środków w ramach których finansowane jest zamówienie przez instytucję realizującą wypłaty środków w ramach zadaniab) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw, c)z przyczyn zależnych od Zamawiającego (np. względy techniczne, organizacyjne, ekonomiczne) w tym:
w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego w szczególności z powodu absencji pracowniczej tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w sytuacji opóźnień związanych z realizacją zadania, w ramach którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie,
w przypadku braku możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego z przyczyn technicznych, np. nieoddanie do użytku sal dydaktycznych w związku z trwającą w budynku przy Al. Grunwaldzkiej 137 przebudową pomieszczeń.
d)w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,
e)gdy Wykonawca uzyska, po podpisaniu przedmiotowej umowy, pisemne potwierdzenie producenta oferowanego urządzenia/produktu o braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie w sytuacji gdy:
nastąpi wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
wystąpią opóźnienia w produkcji lub wstrzymanie produkcji urządzenia spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.2)zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,3)zmiana dotyczącej dostarczanego urządzenia/produktu na urządzenie/produkt o parametrach nie gorszych niż oferowane za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy:
a)nastąpi jego wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert,
b)wystąpią opóźnienia w produkcji lub wstrzymanie produkcji urządzenia spowodowane wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wykonawcy.W sytuacji jak wyżej Wykonawca skieruje do Zamawiającego propozycję zmiany w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i uzasadnieniem przyczyny proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia stosownej dokumentacji, w tym np. oświadczenia producenta,
4)zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie,5)zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jako podwykonawca pierwotny,6)usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,7)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 3.Zamawiający rozumie przez określenie ,,siła wyższa” – wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego (wymienione w proj. umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-17 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-15

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij