Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego

Dane organizatora INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
81-712 SOPOT
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55
Tel. 58 731 16 00
Fax. 58 551 21 30
E-mail office@iopan.pl
WWW www.iopan.gda.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Sopot
Treść zamówienia Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego dla Zamawiającego –
Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego dla Zamawiającego -Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=iopan.pl_1688114182002
LINK do SIWZ http://www.iopan.pl/pl/przetarg440.html
CPV 38.43.45.60
Osoba do kontaktu Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia p. Małgorzatę Maśnicką- mmasnicka@iopan.pl oraz, w razie jej nieobecności, p. Barbarę Górecką-bgorecka@iopan.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK
81-712 SOPOT
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55

2023-07-07

Sposób składania ofert INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 55, 81-712 SOPOT Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena oferty (brutto)
Uwagi IO/ZN/2/2023 Sopot, dnia 29.06.2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Z DZIEDZINY NAUKI
na
dostawę analizatora całkowitego węgla organicznego
Nazwa i adres Zamawiającego
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
81-712 Sopot
Fax (48 58) 551 21 30
Email: office@iopan.pl
I. Podstawa prawna
Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora całkowitego węgla organicznego dla Zamawiającego –
Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
2. Kod CPV: 38434560-9 (Analizatory chemiczne).
3. Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:
1) Analizator całkowitego węgla organicznego:
a) wbudowany w przyrząd ekran kolorowy LCD oraz klawiatura umożliwiające bezpośrednią pracę
przyrządu bez komputera;
b) oznaczenie techniką wysokotemperaturowego rozkładu (spalania) katalitycznego na platynie w
temperaturze 680 C z detekcją w podczerwieni (NDIR, dla oznaczeń węgla);
c) piec do spalań wyposażony w kwarcową kolumnę do spalań;
d) jednoczesne oznaczenie zawartości TOC, TIC, TC, NPOC w trakcie jednego podania próbki do
analizatora, we wspólnym piecu (rurze) do spaleń;
e) zakres pomiarowy: 4 ppb – 30000 ppm dla TC oraz 4 ppb-35000 ppm dla IC z dokładnością pomiaru
1,5% (CV);
f) możliwość oznaczania węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC) oraz alternatywną z pomiaru
(TOC=NPOC);
g) automatyczne wypieranie CO2 i oznaczenie stężenia węgla nieorganicznego (IC) w celu oznaczenia TOC,
czyli węgla organicznego z różnicy TOC=TC-IC, gdzie TC jest węglem całkowitym;
h) czas analizy dla TC: 3 min i IC: 3 min;
i) regulacja wielkości nastrzyku w co najmniej w zakresie 10-2000 μl;
j) automatyczne sterowanie całkowitym przebiegiem analizy w tym:
automatyczna zmiana parametrów i ponowna analiza w przypadku przekroczenia zakresu,
automatyczny wybór zależności kalibracyjnej dla nieznanej próbki,
automatyczne zerowanie i ustawianie optymalnych parametrów pomiaru,
automatyczne odrzucanie wartości znacznie odbiegających i przeliczanie analiz powtórzonych,
automatyczne wyłączenie po schłodzeniu pieca elektrycznego
wielopunktowa, automatyczna kalibracja do 10 punktów, wykonywana automatycznie przez przyrząd
przez rozcieńczenie pojedynczego roztworu wzorcowego;
k) podwójna linia przepływowa umożliwiająca przemywanie linii analitycznej wodą destylowaną lub
próbką;
l) wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania próbek;
m) automatyczne mieszanie gazowe próbek;
n) automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nośnego w celu odpędzenia CO2;
o) gaz reakcyjny (nośny): powietrze syntetyczne lub tlen;
p) zestaw do analizy próbek o dużym zasoleniu oraz skruber halogenków;
q) graficzna wizualizacja analizy i wyników oraz generowania raportów;
r) podłączenie z komputerem na złączu USB oraz dodatkowy port USB do bezpośredniego podłączenia
drukarki i wydruku wyników;
s) eksport i import danych do excel, axcess, LIMS;
2
t) pełne oprogramowanie w języku angielskim lub polskim do sterowania przyrządem umożliwiające
graficzną wizualizacje wyników, sporządzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie
danych, przygotowanie raportów i statystyczną obróbkę wyników, możliwość zainstalowania na wielu
stanowiskach komputerowych;
u) analizator musi być wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO9001;
v) analizator powinien być wyposażony w automatyczny podajnik próbek o poniższej specyfikacji:
minimum 68 pozycji z możliwością obsługi fiolek o objętości 40 ml,
automatyczne rozcieńczanie próbek w zakresie od 2 do 50 razy w strzykawce dozującej z
dokładnością ±2%,
możliwość rozbudowy o zestaw do zewnętrznego przedmuchiwania umożliwiający wykonanie
zakwaszania/przedmuchiwania próbki w automatycznym podajniku podczas pomiaru NPOC,
igła do pobierania próbek zoptymalizowana do stosowania ze szczelnymi fiolkami oraz do
przedmuchiwania,
możliwość automatycznego zatrzymania pracy systemu i przepływu gazu nośnego po zakończeniu
pomiarów,
możliwość utworzenia kilku krzywych kalibracji i dobór optymalnej krzywej dla analizowanych
próbek o znacząco różniących się stężeniach pozwalającą na wykonanie analizy w jednym
przebiegu,
płukanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej igły zapobiegające zanieczyszczaniu
wprowadzanych próbek,
możliwość doposażenia autosamplera o mieszadła magnetyczne mieszające próbkę w fiolce
zapobiegające osiadaniu cząstek zawiesiny,
zestaw startowy do automatycznego podajnika, co najmniej 100 fiolek 40 mL z zakrętkami i
septami.
2) Przystawka do oznaczania azotu całkowitego:
a) oznaczanie metodą chemiluminescencyjną w temp. 720 C;
b) pomiar w zakresie co najmniej 5 μg/L-10 000 mg/L z dokładnością pomiaru nie większą niż 3% (CV);
c) czas analizy nie dłużej niż 4 min;
d) źródło ozonu: powietrze syntetyczne o wysokiej czystości.
3) Zestaw do obsługi analizatora:
a) Jednostka sterująca analizatorem:
system operacyjny: preinstalowany przez producenta sprzętu, posiadający wsparcie producenta
sprzętu (sterowniki), posiadający wsparcie producenta systemu operacyjnego, posiadający
polskojęzyczny interfejs graficzny (przykład oprogramowania spełniającego powyższe wymagania:
Windows 10 PL lub nowszy),
procesor klasy i5, min. 4 rdzeniowy,
4 GB RAM,
HDD 500 GB,
mysz optyczna, klawiatura,
27 kolorowy monitor LCD;
b) Drukarka do wydruku raportów:
laserowa,
monochromatyczna.
4. Wszelkie elementy przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności jednostka sterująca analizatorem i
oprogramowanie) muszą być ze sobą kompatybilne oraz muszą umożliwiać pełne wykorzystanie sprzętu. Oznacza
to m.in., iż oferowana w ramach niniejszego jednostka sterująca musi być kompatybilna z oferowanym
analizatorem całkowitego węgla organicznego, przystawką do oznaczania azotu całkowitego oraz
oprogramowaniem do sterowania analizatorem.
5. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia oznaczone były symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.
z 2016 r. poz. 806).
6. Wykonawca zapewni dokumentację i instrukcję obsługi w języku polskim. Wymagane jest, aby instrukcja obsługi
sporządzona była w wersji elektronicznej oraz papierowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wersję instalacyjną oprogramowania (np. na pendrive,
płycie CD, klucz i link do pobrania pliku przesłane na wskazany przez Zamawiającego adres email).
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimum 24 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia, liczoną od
dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
9. W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego.
10. W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego.
11. W ramach ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z
obsługi sprzętu i oprogramowania (minimum jeden dzień, w siedzibie Zamawiającego).
3
12. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od jakichkolwiek wad i uszkodzeń, bez
wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza
zaoferowania sprzętu z ekspozycji.
13. Oferowany przedmiot zamówienia musi być rozwiązaniem dostępnym na rynku i być aktualnie w użyciu.
14. Zamawiający informuje, iż w opisie szczegółowych parametrów przedmiotu zamówienia określił jedynie
minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą oferować urządzenia o takich samych lub lepszych
parametrach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, określone
jest pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert
równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach funkcjonalno – użytkowych nie gorszych
niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający informuje, iż wskazał jedynie elementy wyposażenia sprzętu, które uznał za istotne, jednakże brak
wymienienia niektórych elementów wchodzących w skład takiego sprzętu oznacza, iż w to miejsce Wykonawca
zobowiązany jest zaoferować urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez
Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż niezależnie od ilości wymienionych istotnych elementów sprzętu
Wykonawca ma zaoferować w pełni wyposażony sprzęt zdolny do pracy bez dodatkowych inwestycji lub
nakładów.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego – ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki dotyczące:
1) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym-Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów-Zamawiający nie precyzuje tego warunku;
3) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej – zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia: w postaci należytego
wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-to w
tym okresie, dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obejmujących dostawę
analizatora całkowitego węgla organicznego o wartości co najmniej 100.000 zł brutto każda.
Uwaga!
W przypadku, gdy zapłata za dostawę następowała w walucie innej niż złoty polski, wartość zamówienia należy
przeliczyć na złote polskie według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z
dnia opublikowania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki (29.06.2023 r.).
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w pkt 1 do oferty Wykonawca powinien załączyć
oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do Ogłoszenia.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi metodą: spełnia/nie spełnia.
4. W przypadku niewykazania, iż Wykonawca spełnia ww. warunki, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
V. Warunki finansowania zamówienia i istotne warunki zamówienia:
1. Zamówienie jest finansowane w ramach polsko-norweskiego projektu badawczego GRIEG pt. RAW-Recesja i
Więdnięcie-Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję
biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? (RAW, projekt badawczy nr 2019/34/H/ST10/00504, konkurs
GRIEG-1), finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021 (85%) i krajowej
dotacji celowej (15%).
2. Zapłata za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po prawidłowym zrealizowaniu przedmiotu
umowy, potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
3. Należności Wykonawcy regulowane będą przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od daty dokonania odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
oraz po otrzymaniu faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
4. Koszty cła i podatku VAT zostaną rozliczone i pokryte przez Zamawiającego, jeżeli na Zamawiającym spoczywa
taki obowiązek zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania po stronie
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawcy
przysługiwać będzie jedynie wartość netto towaru, w zakresie którego na Zamawiającym ciążyć będzie obowiązek
podatkowy.
4
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą zgodnie z ofertą
Wykonawcy, w walucie PLN.
6. Wszelkie warunki umowy istotne dla Zamawiającego są zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3
do niniejszego Ogłoszenia.
7. Zamawiający zawrze umowę według przedstawionego wzoru z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
VI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty (brutto)-waga: 100 %.
2. Punkty w kryterium cena oferty będą obliczane wg następującego wzoru:
najniższa cena oferty
liczba punktów = ——————————- x 100 pkt
cena badanej oferty
3. Cena oferty stanowi cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę oferty w Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia).
5. Ceną danej oferty jest kwota wyrażona w złotych polskich zawierająca podatek od towarów i usług (VAT).
6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności koszt
przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją i oprogramowaniem), koszty zapakowania, transportu do miejsca
przeznaczenia oraz ubezpieczenia podczas dostawy do miejsca przeznaczenia, koszty instalacji sprzętu, koszty
szkolenia pracowników Zamawiającego, a także koszty gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz koszt licencji na
oprogramowanie (w tym w szczególności na oprogramowanie do sterowania analizatorem całkowitego węgla
organicznego oraz system operacyjny zainstalowany na jednostce sterującej).
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, ich wartość bez kwoty podatku
oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.
9. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie: PLN.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
12. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w
postępowaniu.
13. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Ogłoszeniu. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.
VII. Miejsce, termin i forma składania ofert oraz warunki prowadzenia postępowania
1. Ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji ze strony Wykonawcy należy złożyć w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2023 r. do godz. 10.00 pocztą elektroniczną na adres-
mmasnicka@iopan.pl
– w tytule wpisując Oferta na dostawę analizatora całkowitego węgla organicznego – IO/ZN/2/2023.
2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu-
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
3) Specyfikacje Techniczne oferowanych urządzeń (katalogi, broszury, karty katalogowe, itp.),
potwierdzające, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
w rozdziale II Ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia) (nie dotyczy zestawu do obsługi analizatora).
3. Oferta w ramach niniejszego postępowania musi być podpisana. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w formie skanu podpisanych dokumentów lub w
formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Specyfikacje techniczne oferowanego asortymentu nie muszą być podpisane.
5
4. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym producenta, typ, model oraz numer katalogowy
oferowanego asortymentu (nie dotyczy zestawu do obsługi analizatora).
5. Oferty złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
6. Wraz z ofertą Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji dla osoby
podpisującej ofertę (lub jego skan), jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnego rejestru (np. KRS).
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny zostać wyraźnie oznaczone zastrzeżeniem Wykonawcy, wraz z podaniem
uzasadnienia faktycznego i prawnego, pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne. Wykonawca nie
może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8. Zamawiający nie dopuszcza częściowego składania ofert. Oferta musi być kompletna i uwzględniać wszystkie
elementy wskazane w rozdziale II Ogłoszenia. Nieuwzględnienie chociażby jednego z elementów zamówienia
spowoduje odrzucenie oferty.
9. Zamawiający może w uzasadnionych wypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
Ogłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi to do zmiany charakteru zamówienia. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, stając się
automatycznie integralną częścią Ogłoszenia. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące
dla Wykonawcy. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia p. Małgorzatę Maśnicką-
mmasnicka@iopan.pl oraz, w razie jej nieobecności, p. Barbarę Górecką-bgorecka@iopan.pl.
11. Wykonawcy mogą zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, nie później jednak
niż do dnia 05.07.2023 r., na adres: mmasnicka@iopan.pl. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść pytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
13. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert, to
jest do dnia 05.08.2023 r.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub wspólnie z innym Wykonawcą). Wykonawca, który
przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego
Wykonawcy zostaną odrzucone.
15. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się oraz złożenia
oferty w języku innym niż język polski (z zastrzeżeniem zdania drugiego). Zamawiający dopuszcza złożenie
Specyfikacji technicznych oferowanego asortymentu w języku polskim lub angielskim.
16. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych (za wyjątkiem Specyfikacji technicznych oferowanego
asortymentu złożonych w języku angielskim) należy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego lub złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
17. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli jej treść jest niezgodna z treścią
Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 25 poniżej.
18. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Wykonawcy ci ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszego zamówienia.
20. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty pełnomocnictwo
udzielone pełnomocnikowi występującemu w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie
zamówienia.
21. W ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
oraz podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeśli już są znane. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
22. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
23. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
24. W przypadku wątpliwości co do treści oferty lub występowania braków w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie
prawo zadawania pytań w zakresie treści oferty oraz żądania uzupełnienia braków. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
25. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia w ofercie:
6
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty.
O poprawieniu omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki,
o której mowa lit. c) powyżej. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.
26. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie
wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
27. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 26 powyżej, mogą dotyczyć w szczególności:
1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z
realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;
4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie;
5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w
którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.
28. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
29. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, udzielił
wyjaśnienia ogólnikowe niepozwalające na ocenę występowania rażąco niskiej ceny lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
30. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert;
b) została złożona przez Wykonawcę:
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
wykluczonego z postępowania, lub
który nie złożył w przewidzianym terminie na uzupełnienie braku oświadczeń lub dokumentów,
przewidzianych w niniejszym Ogłoszeniu, w tym w szczególności oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu, specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu;
c) jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem;
d) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
e) jej treść jest niezgodna z treścią Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 25;
f) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny rozdziałem VII ust. 1 lub 3 Ogłoszenia;
g) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
h) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
i) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
j) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa rozdziale VII
ust. 25 lit. c) Ogłoszenia.
31. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 129 ze zm.). Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania.
32. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli
ofertę, o wyniku postępowania. Zamawiający zamieści również informację na swojej stronie internetowej.
33. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w przypadku, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) w przypadku, o którym mowa w rozdziale VII w ust. 23, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
7
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
34. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o unieważnieniu postępowania, wraz z podaniem
przyczyny unieważnienia.
35. Z Wykonawcą, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia-Projekt umowy.
36. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać
umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie
publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców, nie może być krótszy od terminu określonego
na wykonanie zamówienia.
37. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
38. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia kopii dokumentu
potwierdzającego uprawnienie do reprezentacji dla osoby podpisującej umowę, chyba że uprawnienie to wynika
z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
39. Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej BIP informację o udzieleniu zamówienia z
dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie
zamówienia albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
VIII. Postanowienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że w zakresie w jakim pozyskuje dane
osobowe w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
w tym w związku z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych zwane dalej Rozporządzeniem ).
2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Polska, tel.
(+48 58) 73 11 600, fax: (+48 58) 551 21 30, e-mail: office@iopan.pl.
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: email:
iodo@iopan.pl.
4. Administrator zbiera i przetwarza dane w ramach niniejszego postępowania o zamówienie publiczne w
następujących celach:
1) w celu realizacji postępowania o zamówienie publiczne – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
2) w celu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia,
3) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia,
4) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
(prawnie uzasadniony interes administratora).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania, w tym m.in. organy administracji skarbowej, organy administracji publicznej,
podmioty finansujące, organy lub podmioty kontrolujące, osoby trzecie.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników,
posiadających pisemne upoważnienie do przetwarzania danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że realizacja celów, o których mowa w ust. 4, wymaga
dłuższego okresu przetwarzania.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia postępowania, zawarcia umowy i
wykonania zamówienia. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia
postępowania, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia,
2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), o którym mowa
w art. 16 Rozporządzenia,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia, z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane są
przetwarzane uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
10. W przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązku udostępnienia danych, o którym mowa w art. 15
ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby,
8
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty trwającego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa
oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postepowania, w szczególności oferty.
12. Wystąpienie przez osobę, której dane są przetwarzane, z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, o którym
mowa w art. 18 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia
przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania
danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
14. Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługują następujące prawa:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 Rozporządzenia,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia.
15. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu o zamówienie publiczne decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia.
16. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
17. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w toku w postępowania o zamówienie publiczne są jawne, z wyjątkiem
szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia. Do danych tych stosuje się
odpowiednio ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
IX. Załączniki:
1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu,
3. Projekt umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij