Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
90-363 ŁÓDŹ
HENRYKA SIENKIEWICZA 112
Tel. 42 680 32 00
Fax. 42 680 32 18
E-mail cbmm@cbmm.lodz.pl
WWW www.cbmm.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawę sprzętu laboratoryjnego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analitycznego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawę sprzętu laboratoryjnego.Przedmiotem zamówienia jest dostawa analitycznego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) składający się z dwóch pomp umożliwiających tworzenie gradientu binarnego po stronie wysokiego ciśnienia, detektora UV-VIS z matrycą diodową, manualnego systemu nastrzyku oraz oprogramowania do sterowania i obróbki danych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cbmm.lodz.pl_1658738685522
LINK do SIWZ http://www.cbmm.lodz.pl/bip/dostawa-analitycznego-zestawu-do-wysokosprawnej-chromatografii-cieczowej-hplc-nr-ref-postepowania-tz-28-d-2-22/
CPV 38.54.00.00
Wymagany termin realizacji zamówienia do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
90-363 ŁÓDŹ
HENRYKA SIENKIEWICZA 112

2022-08-04

Sposób składania ofert CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, HENRYKA SIENKIEWICZA 112, 90-363 ŁÓDŹ Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto oferty
Uwagi Uwaga! Ogłoszenie nie zawiera godziny składania ofert. Godzina składania została ustawiona automatycznie na 15.00. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Nr ref. TZ/28-D/2/22
Postępowanie prowadzone w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem dostawy jest aparatura naukowa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne wg. ww. ustawy.
W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
ul. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź
NIP: 724-000-46-62
Regon: P-000326517
www.cbmm.lodz.pl
2. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
2.1 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę sprzętu laboratoryjnego.
2.2 CPV: 38.54.00.00-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa analitycznego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) składający się z dwóch pomp umożliwiających tworzenie gradientu binarnego po stronie wysokiego ciśnienia, detektora UV-VIS z matrycą diodową, manualnego systemu nastrzyku oraz oprogramowania do sterowania i obróbki danych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3.2 Przedmiot postępowania nie może być przedmiotem praw osób trzecich, musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletny, oznakowany znakiem CE, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360 ze zm.).
3.3 Przedmiot postępowania obejmuje także:
a) Dostawę sprzętu, będącego przedmiotem postępowania, do siedziby Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN znajdującego się w Łodzi przy ulicy ul. Sienkiewicza 112;
b) Opakowanie i transport przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta;
c) Montaż / instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie poprawności jego działania w miejscu użytkowania. Przeprowadzenie wymaganych przez producenta testów i pomiarów gwarantujących właściwą pracę urządzenia;
d) Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia w wymiarze 1 dnia roboczego dla 6 osób jednocześnie;
e) Serwis gwarancyjny. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru – bez uwag – przez obie Strony. Miejscem wykonywania usług gwarancyjnych jest siedziba Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe, siedziba Dostawcy lub punkt serwisowy, z którym Dostawca ma zawartą umowę serwisową.
3.4 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi lub pochodzeniem Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że przedmiot równoważny to przedmiot, który nie jest identyczny, tożsamy z przedmiotem zamówienia, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do przedmiotu zamówienia cechy i parametry pozwalające uzyskać efekt założony przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Dostawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będzie weryfikowana na podstawie złożonej, wraz z ofertą, charakterystyki urządzenia w postaci dostarczonej przez Dostawcę specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego dokumentu. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty dokumentacji producenta w języku angielskim, zgodnie z zapisem pkt 8.4.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Dostawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 dostawę (wykonywaną na podstawie jednej umowy) o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, polegającą na dostawie analitycznego zestawu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wskazanym w punkcie 6.1.1 oraz w dokumentach wskazanych w punkcie 6.1.2.
6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ DOSTAWCY:
6.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Dostawcę warunków udziału określonych w pkt 5:
6.1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw systemów tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości brutto min. 200 000,00 PLN, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane-załącznik nr 4 do ogłoszenia.
6.1.2 Dowody potwierdzające, czy dostawy wykazane w Wykazie, o którym mowa pkt. 5, zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
a) Poświadczenie wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie Dostawcy – jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
6.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
6.2.1 Karta techniczna producenta lub dostawcy oferowanego przedmiotu zamówienia, z której jednoznacznie będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zdefiniowane jako parametry wymagane przez Zamawiającego.
6.2.2 Oświadczenie Dostawcy potwierdzające, że przedmiot zamówienia posiada oznakowanie zgodności, zgodnie z aktualną ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r. – załącznik nr 5 do ogłoszenia.
6.3 Zamawiający może wezwać Dostawcę, który nie złożył oświadczeń lub dokumentów, lub który złożył dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Dostawca składa tylko jedną ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
7.1 Wypełniony Formularz Ofertowy-załącznik nr 1 do ogłoszenia.
7.2 Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia.
7.3 Wypełniony Wykaz wykonanych głównych dostaw systemów tożsamych z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 200 000,00 PLN brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane-załącznik nr 4 do ogłoszenia.
7.4 Oświadczenie potwierdzające posiadanie oznakowania CE przez przedmiot zamówienia – załącznik nr 5 do ogłoszenia.
7.5 Karta techniczna sporządzona przez producenta lub dostawcę oferowanego przedmiotu zamówienia.
7.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania (jeżeli ofertę składa pełnomocnik).
8. INFORMACJA O FORMIE W JAKIEJ NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY
8.1 Oferta i załączniki oferty (wszystkie oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Dostawcy. Podpis musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej dokument. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów (KRS lub wypisu z CEIDG) wówczas, wraz z ofertą, musi być złożony oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
8.2 Dokumenty i oświadczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Dostawcy.
8.3 Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dołączony do ogłoszenia formularz ofertowy i druki załączników stanowią wzór dla Dostawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Dopuszcza się sporządzenie formularza ofertowego i załączników na drukach opracowanych przez Dostawcę pod warunkiem zawarcia wszystkich informacji określonych we wzorze.
8.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym, innym niż angielski, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Dostawcę.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
9.1 Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Ogólnym Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112, Budynek Administracyjny B, pok. 102, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2022 r.
9.2 Oferty dostarczone pocztą lub przez firmę wysyłkową będą uznane za złożone
w terminie, jeżeli zostaną dostarczone do Sekretariatu Ogólnego Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, ul. Sienkiewicza 112, Budynek Administracyjny B, pok. 102, w terminie określonym w punkcie 9.1.
9.3 Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
9.4 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest:
– Elżbieta Wróblewska, adres e-mail: elwro@cbmm.lodz.pl
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
10.3 Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
11.1 Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN i należy przez nią rozumieć cenę wraz z dostawą, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż przedmiotu umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
11.2 Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: koszty opakowania i transportu przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia, uruchomienia, montażu / instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie wymaganych przez producenta testów i pomiarów oraz szkolenia dla 6 osób (jednocześnie) w wymiarze 1 dnia roboczego.
11.3 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Dostawcę zamówienia-musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
11.4 Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto.
11.5 Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.
11.6 W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich Dostawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny Zamawiający jest wówczas zobowiązany dla porównania ofert doliczyć do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz ewentualnego cła, które obciążą Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
11.7 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług do ceny takiej oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A DOSTAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walutach obcych.
13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane za pomocą systemu punktowego na podstawie kryteriów:
A) cena brutto oferty
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym-załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Punkty przyznane za kryterium cena (Nc) będą wyliczone wg wzoru:
Cmax – Cof
Nc = x 200 pkt.
Cmax
gdzie Cmax oznacza najwyższą oferowaną cenę, Cof oznacza cenę danej ofert.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ustali z Dostawcą termin i miejsce zawarcia umowy. Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
15. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Projekt umowy został przedstawiony w załączniku nr 3 do ogłoszenia. Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do ogłoszenia).
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
Następujące załączniki stanowią integralną część ogłoszenia o zamówieniu:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw
Załącznik nr 5 – Oświadczenie potwierdzające posiadanie oznakowania CE (oznakowanie zgodności)
ZATWIERDZAM:
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
z upoważnienia DYREKTORA
Łódź, dn. 22.07.2022 r. mgr Krzysztof Ławiński
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij