Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
00-807 WARSZAWA
AL. JEROZOLIMSKIE 98
Tel. 22 255 78 00
Fax. 22 255 78 01
E-mail sekretariat@ijhars.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/ijhars
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychCzęść 1: Rozdział 1: dostawa głowicy pomiarowej CDA MK6 model „G”, umożliwiającej pomiar w butelkach typu PET, do urządzenia do pomiaru zawartości dwutlenku węgla (CDA MK-6 120 K) (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia Część 2: Rozdział 2: dostawa spektrofotometru do pomiarów w mikroobjętościach (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia Część 3: Rozdział 3: dostawa homogenizatora laboratoryjnego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce Część 4: Rozdział 4: dostawa urządzenia do odparowywania próbek – koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce Część 5: Rozdział 5: dostawa refraktometru (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice Część 6: Rozdział 6: dostawa analizatora sodu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin Część 7: Rozdział 7: dostawa wirówki (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin Część 8: Rozdział 8: dostawa refraktometru cyfrowego typu Abbego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn Część 9: Rozdział 9: dostawa systemu do monitorowania warunków środowiskowych (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn Część 10: Rozdział 10: dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań Część 11: Rozdział 11: dostawa wyparki próżniowej z systemem wytwarzania i mierzenia próżni oraz wężami przyłączeniowymi (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań Część 12: Rozdział 12: dostawa pieca muflowego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa Część 13: Rozdział 13: dostawa pipety elektronicznej jednokanałowej (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa BAD.241.2.6.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1656403936314
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-bad241262022
CPV 38.00.00.00, 38.43.71.00, 42.93.11.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4.1. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14.5. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.5. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt. 14.6. SWZ stosuje się. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca w specyfikacji sprzętu załączonej do oferty zobowiązany jest wskazać producenta (markę) i model (nazwę) sprzętu, co umożliwi Zamawiającemu weryfikację złożonej oferty w zakresie jej zgodności z wymaganiami zawartymi w SWZ, a także parametry oferowanego sprzętu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży specyfikacji sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie . 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta bezwzględnie musi zawierać: – wypełniony formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru formularza oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza oferty. – wypełniony formularz warunków technicznych podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzony według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2a-2m do SWZ. Wraz z ofertą musi zostać złożone: – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ (dla każdego podmiotu z osobna), – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Wykonawca w ofercie wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający uzyskuje je samodzielnie, – przedmiotowe środki dowodowe: specyfikacja sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. oraz jeżeli dotyczy: – pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9.11.2. SWZ, – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 14.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, ul. Al. Jerozolimskie 98, 00-807, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22/255 78 00., e-mail przetargi@ijhars.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/ijhars
Wymagany termin realizacji zamówienia 5 miesiące
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
00-807 WARSZAWA
AL. JEROZOLIMSKIE 98

2022-07-07

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-05
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 70,00
część 1: dodatkowa gwarancja 30,00
część 2: cena 70,00
część 2: dodatkowa gwarancja 30,00
część 3: cena 70,00
część 3: dodatkowa gwarancja 30,00
część 4: cena 70,00
część 4: dodatkowa gwarancja 30,00
część 5: cena 70,00
część 5: dodatkowa gwarancja 30,00
część 6: cena 70,00
część 6: dodatkowa gwarancja 30,00
część 7: cena 70,00
część 7: dodatkowa gwarancja 30,00
część 8: cena 70,00
część 8: dodatkowa gwarancja 30,00
część 9: cena 70,00
część 9: dodatkowa gwarancja 30,00
część 10: cena 70,00
część 10: dodatkowa gwarancja 30,00
część 11: cena 70,00
część 11: dodatkowa gwarancja 30,00
część 12: cena 70,00
część 12: dodatkowa gwarancja 30,00
część 13: cena 70,00
część 13: dodatkowa gwarancja 30,00
Uwagi 2022/BZP 00224924/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015294620
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 98
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-807
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22/255 78 00.
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ijhars.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-651367e8-f3c5-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224924
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080849/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Zakup sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.gov.pl/web/ijhars/zamowienia-publiczne-2022-r2
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@ijhars.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę (wraz z dokumentami i oświadczeniami składanymi wraz z ofertą) składa się za pośrednictwem formularza: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, natomiast składanie oświadczeń (innych niż oferta oraz dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą), wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” – dostępnych na ePUAP oraz udostępnionych przez miniPortal. Korespondencja przesyłana za pomocą „Formularza do komunikacji” nie może być szyfrowana. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do komunikacji”
oraz „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii (cyfrowych odwzorowań) dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w ww. regulaminach dostępnych na miniPortalu i ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii (cyfrowych
odwzorowań) dokumentów lub oświadczeń (t.j. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na e-PUAP. W przypadku przekazywania dokumentów lub oświadczeń oraz informacji (innych niż oferta i dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) za pomocą poczty elektronicznej, datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, w
tym oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale 24 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych działając zgodnie z obowiązkiem zawartym w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale 24 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BAD.241.2.6.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 316913,75 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 13
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 1: dostawa głowicy pomiarowej CDA MK6 model „G”, umożliwiającej pomiar w butelkach typu PET, do urządzenia do pomiaru zawartości dwutlenku węgla (CDA MK-6 120 K) (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

4.2.5.) Wartość części: 15630,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 2: dostawa spektrofotometru do pomiarów w mikroobjętościach (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

4.2.5.) Wartość części: 38625,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3: dostawa homogenizatora laboratoryjnego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

4.2.5.) Wartość części: 20032,80 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 4: dostawa urządzenia do odparowywania próbek – koncentratora do odparowywania próbek w atmosferze azotu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

4.2.5.) Wartość części: 25702,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 5: dostawa refraktometru (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice

4.2.5.) Wartość części: 64123,35 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 6: dostawa analizatora sodu (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

4.2.5.) Wartość części: 39500,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 7: dostawa wirówki (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

4.2.5.) Wartość części: 18500,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 42931100-2 – Wirówki laboratoryjne i akcesoria
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 8: dostawa refraktometru cyfrowego typu Abbego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn

4.2.5.) Wartość części: 24555,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 9: dostawa systemu do monitorowania warunków środowiskowych (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn

4.2.5.) Wartość części: 16195,60 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 10: dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

4.2.5.) Wartość części: 17900,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 11: dostawa wyparki próżniowej z systemem wytwarzania i mierzenia próżni oraz wężami przyłączeniowymi (liczba szt.: 1 szt.) do Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Reymonta 11/13, 60-791 Poznań

4.2.5.) Wartość części: 14800,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 12: dostawa pieca muflowego (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa

4.2.5.) Wartość części: 19000,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 13: dostawa pipety elektronicznej jednokanałowej (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa

4.2.5.) Wartość części: 2350,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38437100-8 – Pipety
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto oferty i dodatkowa gwarancja. Punkty w kryterium cena brutto oferty przyznane Wykonawcy zostaną obliczone na podstawie ceny ofertowej brutto (z podatkiem od towarów i usług) zgodnie z wzorem: liczba punktów = (cena najniższa zaproponowana w ofertach / cena zaproponowana w badanej ofercie) x 100 punktów x70%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium dodatkowa gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy w zależności od zaoferowanego dodatkowego okresu gwarancji według zasad przedstawionych w punkcie 17.3. SWZ. Ocenie według powyższych kryteriów zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. W oparciu o powyższe kryteria zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz uzyska największą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z wzorem: suma punktów uzyskana przez Wykonawcę za wszystkie kryteria oceny ofert = liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium cena brutto oferty + liczba punktów uzyskana przez Wykonawcę w kryterium dodatkowa gwarancja. W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z zaoferowaną niższą ceną. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 30,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 14.4.1. SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14.5. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14.5. SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt. 14.6. SWZ stosuje się.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Specyfikacja sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca w specyfikacji sprzętu załączonej do oferty zobowiązany jest wskazać producenta (markę) i model (nazwę) sprzętu, co umożliwi Zamawiającemu weryfikację złożonej oferty w zakresie jej zgodności z wymaganiami zawartymi w SWZ, a także parametry oferowanego sprzętu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złoży specyfikacji sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie .
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta bezwzględnie musi zawierać:
– wypełniony formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zawierający wszelkie informacje określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie wzoru formularza oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane we wzorze formularza oferty.
– wypełniony formularz warunków technicznych podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzony według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 2a-2m do SWZ.
Wraz z ofertą musi zostać złożone:
– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – odpowiednio przez Wykonawcę, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale XII i XIII SWZ (dla każdego podmiotu z osobna),
– odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Wykonawca w ofercie wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający uzyskuje je samodzielnie,
– przedmiotowe środki dowodowe: specyfikacja sprzętu laboratoryjnego oferowanego przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu.
oraz jeżeli dotyczy:
– pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 9.11.2. SWZ,
– pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 14.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: §9 zmiana postanowień umowy, jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej także: „ustawą”, a także w następującym zakresie:
1) dotyczącym sprzętu w przypadkach wycofania sprzętu z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw sprzętu z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji – w takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę produktu równoważnego pod względem parametrów technicznych, pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na piśmie na dokonanie zmiany. Zmiana ta będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym – sprawdzenie równoważności sprzętu będzie przeprowadzone według zasad przyjętych na etapie wyboru oferty, tj. opisanych w SWZ;
2) dotyczącym oznaczenia sprzętu w przypadkach zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze Stron umowy oraz o ile zamiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru;
3) dotyczącym wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), Strony sporządzą aneks określający całkowitą wartość umowy według aktualnych stawek podatku od towarów i usług (VAT). Do momentu wejścia w życie postanowień aneksu ma zastosowanie cena brutto zapisana w obowiązującej umowie. Cena netto nie może ulec zmianie.
Zmiany umowy w przypadkach określonych wyżej będą wymagały uprzedniego uzasadnionego wniosku Wykonawcy lub Zamawiającego i zawarcia przez Strony umowy aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§10 zmiany umowy w związku z wpływem wystąpienia COVID-19 na należyte wykonanie umowy, wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) Szczegółowe informacje w zakresie przewidywanych zmian umowy i warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, albo zamieszczonych w wykazach określonych w rozporządzeniu nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzeniu nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy.
W oparciu o art. 7 ustawy, o której mowa w pkt. 13.8. SWZ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania.
Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1.-3. następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 13.8. SWZ.

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Numer informacji: 2022-BZP-00224924-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij