Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej

Dane organizatora KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150
Tel. 22 621 02 51
Fax. 22 601 29 21
E-mail sip@policja.gov.pl
WWW www.policja.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, numer postępowania 83/Cut/22/DG/PMP

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, numer postępowania 83/Cut/22/DG/PMPPrzedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej wraz z osprzętem.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kgpolicja.ezamawiajacy.pl_1656419504740
LINK do SIWZ http://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/64964/details
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy.
Wadium 10000.00
Osoba do kontaktu Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 Warszawa 02-642 +48 477211615 dorota.gawerska@policja.gov.pl https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 90
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150

2022-07-25

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: K2 – okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: K3 – Termin przyjazdu serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60
Uwagi 2022/S 122-346108
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 02-642
Państwo: Polska
E-mail:
dorota.gawerska@policja.gov.pl
Tel.: +48 477211615
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, numer postępowania 83/Cut/22/DG/PMP

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej wraz z osprzętem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: K2 – okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: K3 – Termin przyjazdu serwisu / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10.000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa Załącznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania:
– na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp,
– na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
– na podstawie przewidzianej w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w rozdziale XI SWZ „Podmiotowe środki dowodowe”.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w ust. 2 rozdziału XI SWZ.
II. Warunki udziału i wymagane dokumenty określa rozdz. VII i VIII SWZ.
III. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących środków dowodowych:
1.1 Szczegółowy opis oferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w specyfikacji technicznej,
1.2 Zdjęcia oferowanego produktu oraz głównych elementów składających się na całość zestawu,
1.3 Certyfikat (y) Unii Europejskiej CE na oferowany produkt lub Deklaracja zgodności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
122
2022
Następna aktualizacja:
29/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij