Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20
Tel. 22 596 41 00
E-mail info@kopernik.org.pl
WWW www.kopernik.org.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne Numer referencyjny: PZP.260.31.2022.ASHPrzedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne, podłączenie i uruchomienie w/w sprzętu w budynku PPK oraz przeszkolenie w ww. miejscu wskazanych pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ – w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa: a) Autoklaw garnkowy do płynów i narzędzi w ilości 1 sztuki, b) Autoklaw parowy do narzędzi w ilości 1 sztuki, c) Autoklaw profesjonalny do sterylizacji narzędzi i cieczy o pojemności min 50 l w ilości 1 sztuki, d) Czasze grzejne 1 zestaw, e) Dewar do przechowywania komórek ssaczych w atmosferze ciekłego azotu w ilości 1 sztuki, f) Dewar na ciekły azot w ilości 1 sztuki, g) Łaźnia wodna w ilości 1 sztuki, h) Łaźnia wodna wielostaniskowa w ilości 1 sztuki, i) Mieszadła magnetyczne w ilości 4 sztuk + akcesoria, j) Mieszadła magnetyczne z grzaniem w ilości 20 sztuk + akcesoria, k) Mieszadła mechaniczne w ilości 2 sztuk + akcesoria, l) Myjka ultradźwiękowa w ilości 1 sztuki + akcesoria, m) Płatkarka do lodu w ilości 1 sztuki, n) Waga analityczna w ilości 1 sztuki, o) Waga precyzyjna przenośna, dokładność 0,01g, udź. 2,1 kg, w ilości 20sztuk, p) Wytrząsarka typu vortex w ilości 1 sztuki, q) Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa w ilości 1 sztuki, r) Zamrażarka laboratoryjna duża w ilości 1 sztuki, s) Zestaw do czyszczenia wody (demineralizator) z kompletem elementów zapasowych w ilości 1 sztuki, t) Zestawy do filtracji w ilości 3 sztuk, u) Wytrząsarka kołyskowa w ilości 1 sztuki, v) Wytrząsarka orbitalna w ilości 1 sztuki, w) Wytrząsarka z kontrolą temperatury w ilości 1 sztuki. 2) podłączenie i uruchomienie w/w urządzeń w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik znajdującego się w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 18. 3) przeszkolenie z obsługi w/w urządzeń wskazanych pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kopernik.logintrade.net_1655091201932
LINK do SIWZ http://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,88216,bbda667d531ca49eb69f9c962a5c3105.html
CPV 33.79.00.00, 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego w ramach oddzielnych umów o wartości zrealizowanego zamówienia za minimum 40 000 zł brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 40 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający określił warunki realizacji umowy w załączniku nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia – w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy).
Wadium 6000.00
Osoba do kontaktu Centrum Nauki Kopernik 7010025769 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 Warszawa 00-390 Anna Szymborska-Hernandez +48 222026633 przetargi@kopernik.org.pl https://www.kopernik.org.pl/ https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20

2022-07-11

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,88216,bbda667d531ca49eb69f9c962a5c3105.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 111-310411
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010025769
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-390
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szymborska-Hernandez
E-mail:
przetargi@kopernik.org.pl
Tel.: +48 222026633
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.kopernik.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,88216,bbda667d531ca49eb69f9c962a5c3105.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne
Numer referencyjny: PZP.260.31.2022.ASH

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK – wyposażenie biologiczno-chemiczne, podłączenie i uruchomienie w/w sprzętu w budynku PPK oraz przeszkolenie w ww. miejscu wskazanych pracowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SWZ – w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33790000 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik znajdującego się w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 18.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa:
a) Autoklaw garnkowy do płynów i narzędzi w ilości 1 sztuki,
b) Autoklaw parowy do narzędzi w ilości 1 sztuki,
c) Autoklaw profesjonalny do sterylizacji narzędzi i cieczy o pojemności min 50 l w ilości 1 sztuki,
d) Czasze grzejne 1 zestaw,
e) Dewar do przechowywania komórek ssaczych w atmosferze ciekłego azotu w ilości 1 sztuki,
f) Dewar na ciekły azot w ilości 1 sztuki,
g) Łaźnia wodna w ilości 1 sztuki,
h) Łaźnia wodna wielostaniskowa w ilości 1 sztuki,
i) Mieszadła magnetyczne w ilości 4 sztuk + akcesoria,
j) Mieszadła magnetyczne z grzaniem w ilości 20 sztuk + akcesoria,
k) Mieszadła mechaniczne w ilości 2 sztuk + akcesoria,
l) Myjka ultradźwiękowa w ilości 1 sztuki + akcesoria,
m) Płatkarka do lodu w ilości 1 sztuki,
n) Waga analityczna w ilości 1 sztuki,
o) Waga precyzyjna przenośna, dokładność 0,01g, udź. 2,1 kg, w ilości 20sztuk,
p) Wytrząsarka typu vortex w ilości 1 sztuki,
q) Zamrażarka niskotemperaturowa skrzyniowa w ilości 1 sztuki,
r) Zamrażarka laboratoryjna duża w ilości 1 sztuki,
s) Zestaw do czyszczenia wody (demineralizator) z kompletem elementów zapasowych w ilości 1 sztuki,
t) Zestawy do filtracji w ilości 3 sztuk,
u) Wytrząsarka kołyskowa w ilości 1 sztuki,
v) Wytrząsarka orbitalna w ilości 1 sztuki,
w) Wytrząsarka z kontrolą temperatury w ilości 1 sztuki.
2) podłączenie i uruchomienie w/w urządzeń w budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik znajdującego się w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 18.
3) przeszkolenie z obsługi w/w urządzeń wskazanych pracowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
15. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badaw

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do 84 dni od dnia udzielenia zamówienia (do 12 tygodni).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego w ramach oddzielnych umów o wartości zrealizowanego zamówienia za minimum 40 000 zł brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 40 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określił warunki realizacji umowy w załączniku nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia – w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy wymagane jest opatrzenie oferty wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem www:
https://kopernik.logintrade.net/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiotom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
111
2022
Następna aktualizacja:
13/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij