Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79
Tel. 22 620 90 01 06
E-mail sekretariat@wsse.waw.pl
WWW www.wsse.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych, wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia dla pracownikó…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych, wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz przeglądami serwisowymi, naprawami, wymianą zużytych w czasie eksploatacji i napraw podzespołów w okresie gwarancji dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-waw.ezamawiajacy.pl_1654943471428
LINK do SIWZ http://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-waw/demand/notice/public/62996/details
Osoba do kontaktu Marzena Winiarczyk e-mail: marzena.winiarczyk@wsse.waw.pl; Aleksandra Lankiewicz-Klimek,
e-mail: aleksandra.klimek@wsse.waw.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia .
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79

2022-06-15

Sposób składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE, ŻELAZNA 79, 00-875 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia waga 100 %
Uwagi WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych, wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz przeglądami serwisowymi, naprawami, wymianą zużytych w czasie eksploatacji i napraw podzespołów w okresie gwarancji dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie.
Dotyczy realizacji zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania PZP
1. Zakres przedmiotu zamówienia
Dostawa autoklawu do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych, wraz z jego montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia oraz przeglądami serwisowymi, naprawami, wymianą zużytych w czasie eksploatacji i napraw podzespołów w okresie gwarancji dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer Załącznik nr 2.
1) Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie podpisanej Umowy -wzór Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2. Termin składania oferty cenowej:
1) Ofertę cenową na wypełnionym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert lub na formularzu Wykonawcy należy dostarczyć do dnia 10.06.2022 r., do godziny 13.00 za pośrednictwem platformy zakupowej
2) Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.
3. Miejsce i tryb otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. o godz. 13.00 za pośrednictwem platformy zakupowej.
2) Zamawiający zastrzega, że związanie ofertą musi być nie krótsze niż 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3) Z chwilą otwarcia, oferty są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) Wycofanie oferty:
5) Wykonawca za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu w zakładce OFERTY należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie WYCOFAJ OFERTĘ.
3. Opis kryteriów wraz z podaniem sposobu ich oceny
1) Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie poniższego kryterium.
K1-Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu zamówienia waga 100 %. Minimalizacja
2) Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium K1-Cena oferty brutto zamówienia:
K1-waga 100% (Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100,00 punktów)
K1= (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x waga kryterium (100),
4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu oraz łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta, która nie spełnia wymagań określonych w Zaproszeniu zostanie odrzucona.
2) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie opublikowana na Platformie https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/
5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej:
1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym,
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.
3) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej, jako Platforma ) pod adresem: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl pod nazwą lub numerem postępowania wskazaną/ym w tytule Zaproszenia.
4) Oferty, oświadczenia, pełnomocnictwo lub inne dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego.
6) W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
na takich zasadach, zwane dalej dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej upoważnionymi podmiotami, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7) W przypadku gdy dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 7, w przypadku dokumentów składanych w postępowaniu dokonuje wykonawca lub notariusz.
9) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 7-9 oraz ust. 12-14, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
10) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
◦ są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
◦ umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
◦ umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
◦ zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
2) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.
3) Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu poprzez pobranie wypełnienie i podpisanie: formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Zaproszenia), Formularza rzeczowo-cenowy (Załącznik nr 1a do zaproszenia) i Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zaproszenia).
4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy, podpisując ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający informuje, że Platforma szyfruje automatycznie oferty, w celu uniemożliwienia zapoznania się z ich treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
5) Oferta musi zostać złożona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej
za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
6) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
7) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami-pod rygorem jej odrzucenia-musi być sporządzona w języku polskim i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich, inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach, warunków realizacji zamówienia.
9) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Opis sposobu złożenia oferty
1) Wykonawca składa Ofertę poprzez: wypełnienie Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) i dodanie w zakładce OFERTY dodanie pozostałych dokumentów (załączników) określonych w niniejszej Zaproszeniu, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji.
2) Wypełnienie formularza opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia ) podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji. i dodanie w zakładce OFERTY.
3) Wykonawca winien opisać załącznik z nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
4) Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: Tajny -dokument stanowi tajemnice przedsiębiorstwa lub Jawny -niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5) Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę.
6) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy Oferta złożona poprawie.
7) O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
8) Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił nie właściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie usuń.
9) Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
8. Ogólne zasady korzystania z platformy
1) Informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem Platformy znajdują się na stronie Platformy https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje procedury procesu zakupowego (plik Instrukcja dla Wykonawców).
2) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy.
3) Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Instrukcji dla Wykonawcy.
4) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania się Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
5) Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania się lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego.
6) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
7) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce Pytania i odpowiedzi. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania ich do Systemu.
8) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Zaproszenia, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl lub servicedesk_zamowienia@marketplanet.pl
10) Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
11) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę zalecane jest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki. d) Włączona obsługa JavaScript;
12) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń oraz dokumentów.
1) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: Marzena Winiarczyk e-mail: marzena.winiarczyk@wsse.waw.pl; Aleksandra Lankiewicz-Klimek,
e-mail: aleksandra.klimek@wsse.waw.pl.
2) Zamawiający urzęduje w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.05
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
3) Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy (https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego lub obowiązującego terminu. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
4) Jedynie w przypadku awarii Platformy E-Zamawiający (https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl), Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres zp@wsse.waw.pl. W tym przypadku za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce ZADAJ PYTANIE: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy pytanie wysłane.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij