Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
35-959 RZESZÓW
WIERZBOWA 16
Tel. 17 852 21 11
E-mail sekretariat@wsse.rzeszow.pl
WWW www.wsse.rzeszow.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Numer referencyjny: OZ.272.2.14.2023.KLPrzedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny 2) Część 2: 1. Miernik drgań ogólnych i miejscowych 2. Analizator poziomu dźwięku klasy 1 spełniający funkcję miernika poziomu dźwięku oraz analizatora w pasmach tercjowych w paśmie do 40kHz (pomiar hałasu ultradźwiękowego) 3) Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz metody Legiolert 4) Część 4: 1. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, 2. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji, do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Diagnostyki Medycznej. 5) Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy 6) Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury 7) Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS 8) Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy umożliwiający zliczanie respirabilnych włókien azbestu 9) Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2- Wielofunkcyjny miernik jakości powietrza z sondą IAQ 10) Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. urządzenia o tych samych parametrach (różnica w punktach wzorcowania): 1. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 1[°C], 3[°C], 5[°C] 2. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 2[°C], 6[°C]. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie nowego i w pełni sprawnego asortymentu zgodnego z wymaganiami określonymi dokumentami postępowania ich transportu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SWZ.Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny Część nr 1 Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 2: Miernik drgań ogólnych i miejscowych i analizator poziomu dźwięku klasy 1 Część nr 2 Część 2: 1. Miernik drgań ogólnych i miejscowych 2. Analizator poziomu dźwięku klasy 1 spełniający funkcję miernika poziomu dźwięku oraz analizatora w pasmach tercjowych w paśmie do 40kHz (pomiar hałasu ultradźwiękowego) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz Legiolert Część nr 3 Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz metody Legiolert – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 4: Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji – 2 szt. Część nr 4 1. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, 2. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji, do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Diagnostyki Medycznej – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy Część nr 5 Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury Część nr 6 Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS Część nr 7 Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy Część nr 8 Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy umożliwiający zliczanie respirabilnych włókien azbestu – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2 Część nr 9 Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2- Wielofunkcyjny miernik jakości powietrza z sondą IAQ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. Część nr 10 Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. urządzenia o tych samych parametrach (różnica w punktach wzorcowania): 1. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 1[°C], 3[°C], 5[°C] 2. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 2[°C], 6[°C] – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1689340757642
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 33.19.11.10, 38.00.00.00, 38.40.00.00, 38.43.42.00, 38.43.44.00, 38.43.68.00, 38.51.00.00, 38.57.00.00, 38.90.00.00, 42.33.00.00, 42.98.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Główne warunki realizacji umowy zostały zawarte w rozdziale XXII SWZ oraz w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE REGON 000291641 WIERZBOWA 16 Rzeszów 35-959 przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/wsse-rzeszow
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
35-959 RZESZÓW
WIERZBOWA 16

2023-08-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi 2023/S 134-423135
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000291641
Adres pocztowy: WIERZBOWA 16
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
E-mail:
przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gov.pl/web/wsse-rzeszow

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
Numer referencyjny: OZ.272.2.14.2023.KL

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1) Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny 2) Część 2: 1. Miernik drgań ogólnych i miejscowych 2. Analizator poziomu dźwięku klasy 1 spełniający funkcję miernika poziomu dźwięku oraz analizatora w pasmach tercjowych w paśmie do 40kHz (pomiar hałasu ultradźwiękowego) 3) Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz metody Legiolert 4) Część 4: 1. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, 2. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji, do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Diagnostyki Medycznej. 5) Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy 6) Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury 7) Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS 8) Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy umożliwiający zliczanie respirabilnych włókien azbestu 9) Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2- Wielofunkcyjny miernik jakości powietrza z sondą IAQ 10) Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. urządzenia o tych samych parametrach (różnica w punktach wzorcowania): 1. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 1[°C], 3[°C], 5[°C] 2. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 2[°C], 6[°C]. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie nowego i w pełni sprawnego asortymentu zgodnego z wymaganiami określonymi dokumentami postępowania ich transportu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38436800 Homogenizatory z łopatkami obrotowymi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 1: Młynek nożowy laboratoryjny – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2: Miernik drgań ogólnych i miejscowych i analizator poziomu dźwięku klasy 1
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434400 Analizatory drgań
38434200 Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2: 1. Miernik drgań ogólnych i miejscowych 2. Analizator poziomu dźwięku klasy 1 spełniający funkcję miernika poziomu dźwięku oraz analizatora w pasmach tercjowych w paśmie do 40kHz (pomiar hałasu ultradźwiękowego) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz Legiolert
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 3: Zgrzewarka do tacek plastikowych Quanti Tray Sealer Plus do metody Colilert oraz metody Legiolert – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4: Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji – 2 szt.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191110 Autoklawy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Higieny Żywności i Żywienia, 2. Autoklaw pionowy – sterylizator parowy z rejestratorem warunków sterylizacji, do skutecznej i szybkiej sterylizacji odpadów mikrobiologicznych, szkła oraz innego wyposażenia laboratoryjnego, na potrzeby Laboratorium Diagnostyki Medycznej – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 5: Laboratoryjny miernik mętności- Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42330000 Piece do spopielania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 6: Piec muflowy ze sterownikiem mocy i standardowym regulatorem temperatury – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42980000 Generatory gazu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 7: Generator powietrza do obsługi LC-MS/MS – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000 Mikroskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 8: Mikroskop optyczny fazowo- kontrastowy umożliwiający zliczanie respirabilnych włókien azbestu – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 9: Miernik jakości powietrza do jednoczesnego pomiaru CO, CO2- Wielofunkcyjny miernik jakości powietrza z sondą IAQ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38570000 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rzeszów

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 10: Chłodziarka laboratoryjna – 2 szt. urządzenia o tych samych parametrach (różnica w punktach wzorcowania): 1. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 1[°C], 3[°C], 5[°C] 2. Chłodziarka laboratoryjna – 1 szt. – wzorcowanie na 3 półkach, w 5 punktach pomiarowych na każdej półce (naroża + środek geometryczny) w temperaturach 2[°C], 6[°C] – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Główne warunki realizacji umowy zostały zawarte w rozdziale XXII SWZ oraz w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/11/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e21e456-1bfc-11ee-9aa3-96d3b4440790
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje na: a) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a) 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Terminy w postępowaniu odwoławczym oblicza według przepisów prawa cywilnego. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału p.z.p. określające postępowanie skargowe NIE stanowią inaczej. 13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”. 14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
134
2023
Następna aktualizacja:
17/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij