Dostawa autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDYNI
81-356 GDYNIA
STAROWIEJSKA 50
Tel. 58 620 17 98
E-mail psse.gdynia@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/psse-gdynia
Województwo pomorskie
Powiat Gdynia
Treść zamówienia Dostawa autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Gd…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Gdyni.Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 1 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi autoklawu laboratoryjnego do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ Część 2: Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 2 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi spektrofotometru UV do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ Część 3: Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 3 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ ZP-XI REACT-EU/D/1/23
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db842e-c12b-5130-547a-2c00127f044a
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db842e-c12b-5130-547a-2c00127f044a
CPV 33.19.11.10, 38.00.00.00, 42.91.23.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą, 2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, ul. Starowiejska 50, 81-356, Gdynia, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 586201798, e-mail psse.gdynia@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/psse-gdynia
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDYNI
81-356 GDYNIA
STAROWIEJSKA 50

2023-07-24

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumebtami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100,00
część 2: cena 100,00
część 3: cena 100,00
Uwagi 2023/BZP 00306630/01

Dostawy
Dostawa autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Gdyni.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000877476
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Starowiejska 50
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-356
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 586201798
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.gdynia@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-gdynia
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa autoklawu laboratoryjnego, spektrofotometru UV oraz demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Gdyni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea4072ca-c657-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306630
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125189/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Wzmocnienie infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami, a w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl (formularz Wyślij wiadomość dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania).
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/l-regulamin natomiast Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/ to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. https://platformazakupowa.pl/ jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
5. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.
6. Szczegółowe informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w szczególności że:
6.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
6.2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do zamawiającego podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.
6.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowograficzne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip, zip, xml.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem Platformy
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w ww. terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
10. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) — dalej: RODO — tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Gdyni pełniący obowiązki Dyrektora Powiatowej Stacja Sanitarno
– Epidemiologicznej w Gdyni z siedzibą przy ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia,
NIP: 5861992158, REGON: 000877476.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.psse.gdynia@sanepid.gov.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej.
6. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
8. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
– art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu
w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego, art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty
lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
10. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
— treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11. Zamawiający informuje, że:
– Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
– Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
– W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1—3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę
od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO
(z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
– W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
– W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-XI REACT-EU/D/1/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 1 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi autoklawu laboratoryjnego do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191110-9 – Autoklawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy sposób oceny ofert zawiera rozdział XIV SWZ (opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 2 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi spektrofotometru UV do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia w ramach 3 części jest dostawa, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni wraz z wstępnym instruktażem obsługi demineralizatorów do wody do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 42912300-5 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumebtami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/psse-gdynia na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-24 09:05
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:
1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie — sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij