Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa:
– Zadanie nr 1 – mikroskopu inwersyjnego z kontrastem fazowym i wyjściem na kamerę
– 1 zestaw,
– Zadanie nr 2 – termocyklera – 1 sz…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa:- Zadanie nr 1 – mikroskopu inwersyjnego z kontrastem fazowym i wyjściem na kamerę- 1 zestaw,- Zadanie nr 2 – termocyklera – 1 szt.,- Zadanie nr 3 – przenośnego spektrofotometru – 1 zestaw.,- Zadanie nr 4 – i instalacja młyna kulowego – 1 szt.,- Zadanie nr 5 – i instalacja mikrofalowej suszarki próżniowej – 1 szt.,- Zadanie nr 6 – penetrometru elektronicznego z miernikiem parametrów glebowych -1 zestaw,- Zadanie nr 7 – urządzeń do badania parametrów gleby – 1 zestaw,- Zadanie nr 8 – i instalacja urządzenia do automatycznej elektroforezy kwasów nukleinowych – 1 zestaw,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1654246119410
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2117648,da5-dostawa-i-instalacja-aparatury-laboratoryjnej.html
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00, 38.51.00.00
Osoba do kontaktu marta.krawiec@urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin dostawy: – Zadanie nr 1: do 5 tygodni, – Zadanie nr 2: do 5 tygodni, – Zadanie nr 3 do 4 tygodni, – Zadanie nr 4: do 8 tygodni, – Zadanie nr 5: do 15 tygodni, – Zadanie nr 6: do 4 tygodni, – Zadanie nr 7: do 8 tygodni, – Zadanie nr 8: do 6 tygodni, od dnia podpisania umowy przez obie strony.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-06-16

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, ADAMA MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI prowadzonym na mocy postanowień art.11 ust.5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 j.t) w związku z art.469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 t.j.).
Nr: DA.292.0.5/ZzDzN/2022
z dnia 02.06.2022 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
NIP 6750002118
Jednostka UR udzielająca zamówienia
Zadanie nr 1
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
tel. 12 662 41 09
Zadanie nr 2
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
tel.: 12 662 51 87
Zadanie nr 3
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
tel. 12 662 40 61
Zadanie nr 4
Wydział Technologii Żywności
Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
tel. 12 662 47 95
Zadanie nr 5
Wydział Technologii Żywności
Katedra Biotechnologii i Ogólnej Technologii Żywności
tel. 12 662 48 23
Zadanie nr 6
Wydział Leśny
Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
tel. 12 662 50 96
Zadanie nr 7
Wydział Leśny
Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
tel. 12 662 50 44
Zadanie nr 8
Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej
tel. 12 431 66 48
Jednostka prowadząca sprawę:
Dział Aparatury
Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
tel.: 12 662-42-72,
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: mgr Marta Krawiec,
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA Art.11 ust.5 pkt 1)
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
2) Zakup w ramach:
– Zadanie nr 1: subwencji na działalność badawczą 020014-D015, 021500-D015,
– Zadanie nr 2: badań zamawianych BZ-4530,
– Zadanie nr 3: projektów zewnętrznych/Granty Doktorat wdrożeniowy – 7324
– Zadanie nr 4: subwencji na działalność badawczą: 070011-D020,
– Zadanie nr 5: subwencji na działalność badawczą: 070011-D0207
– Zadanie nr 6: subwencji na działalność badawczą: 040014/D019,
– Zadanie nr 7: badań zamawianych nr BZ 4426,
– Zadanie nr 8: subwencji na działalność badawczą 290000-D016 oraz fundusz szczebla centralnego,
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kod CPV: 38433000-9, 38510000-3, 38000000-5,
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– Zadanie nr 1 – mikroskopu inwersyjnego z kontrastem fazowym i wyjściem na kamerę
– 1 zestaw,
– Zadanie nr 2 – termocyklera – 1 szt.,
– Zadanie nr 3 – przenośnego spektrofotometru – 1 zestaw.,
– Zadanie nr 4 – i instalacja młyna kulowego – 1 szt.,
– Zadanie nr 5 – i instalacja mikrofalowej suszarki próżniowej – 1 szt.,
– Zadanie nr 6 – penetrometru elektronicznego z miernikiem parametrów glebowych -1 zestaw,
– Zadanie nr 7 – urządzeń do badania parametrów gleby – 1 zestaw,
– Zadanie nr 8 – i instalacja urządzenia do automatycznej elektroforezy kwasów nukleinowych – 1 zestaw,
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).
4) Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 2.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin dostawy:
– Zadanie nr 1: do 5 tygodni,
– Zadanie nr 2: do 5 tygodni,
– Zadanie nr 3 do 4 tygodni,
– Zadanie nr 4: do 8 tygodni,
– Zadanie nr 5: do 15 tygodni,
– Zadanie nr 6: do 4 tygodni,
– Zadanie nr 7: do 8 tygodni,
– Zadanie nr 8: do 6 tygodni,
od dnia podpisania umowy przez obie strony.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1) Wykonawca/ oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 8 zadań (1-8).
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
100% – cena brutto przedmiotu zamówienia
Liczba punktów jaką uzyska oferta zostanie obliczona według wzoru:
Liczba punktów badanej oferty = (cena brutto najniższej oferty/ cena brutto badanej oferty) x 100.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdego zadania oddzielnie.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 16.06.2022 r.
2) Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W tytule e-maila należy podać nr ogłoszenia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy dotychczas złożyli oferty, oraz zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty, z tym, że cena ofertowa nie może ulec zwiększeniu.
IX. INFORMACJE KOŃCOWE
1) Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający ofertę.
2) Złożenie oferty oznacza akceptację bez zastrzeżeń warunków udzielenia zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki bez podania przyczyn, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nie później niż na 3 dni (robocze) przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytania, zamawiający zamieści na stronie internetowej w miejscu w którym zostało ogłoszone niniejsze zamówienie. Pytania należy składać na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl
X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami, określonymi w ogłoszeniu; Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego BIP w miejscu ogłoszenia zamówienia.
XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z siedzibą: Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą są one pozyskane od kontrahenta, oferenta.
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia z dziedziny nauki, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
• prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia z dziedziny nauki oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 t.j.) oraz innych obowiązków prawnych, w tym księgowo-rachunkowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania, a następnie okres archiwizacyjny wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
– na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Załączniki stanowiące integralną część Ogłoszenia:
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2
Kraków, dn. 02.06.2022 r.
Dyrektor ds. technicznych /-/ mgr inż. Artur Szymacha
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij