Dostawa mikroskopu wielofotonowego

Dane organizatora INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12
Tel. 12 662 32 20
Fax. 12 637 45 00
E-mail dzp@if-pan.krakow.pl
WWW www.if-pan.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu wielofotonowego do obrazowania ex vivo oraz in vivo w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterap…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu wielofotonowego do obrazowania ex vivo oraz in vivo w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=if-pan.krakow.pl_1654246776770
LINK do SIWZ http://if-pan.krakow.pl/pl/informacja-publiczna/zamowienia-publiczne/156/Informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-Wstepnych-Konsultacji-Rynkowych-zwiazanych-z-postepowaniem-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-dostawe-mikroskopu-wielofotonowego-do-obrazowan
Osoba do kontaktu Ewelina Mazur-Gądek, tel.: 12 662 33 40, przetarg@if-pan.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 01.07.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12

2022-06-10

Sposób składania ofert INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE, SMĘTNA 12, 31-343 KRAKÓW Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk
ul. Smętna 12
31-343 Kraków
Osoba wyznaczona do kontaktu:
Ewelina Mazur-Gądek, tel.: 12 662 33 40, przetarg@if-pan.krakow.pl
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu wielofotonowego do obrazowania ex vivo oraz in vivo w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.
I. PODSTAWA PRAWNA
Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego (dalej jako Wstępne Konsultacje Rynkowe ).
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu wielofotonowego do obrazowania ex vivo oraz in vivo w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.
2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania Postępowania, tj.:
1) pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym: (a) opisu przedmiotu planowanego zamówienia;
(b) możliwości podziału zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia;
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
adres; ul. Smętna 12, 31-343 Kraków tel.: 012-6623-249, fax: 012-6374-500 e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl http://www.if-pan.krakow.pl
J^CEPHARES
(c) oszacowania wartości zamówienia; (d) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie -pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetarg@if-pan.krakow.pl;
3. Termin składania zgłoszeń: 10.06.2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.
IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji.
5. Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
6. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
7. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) wideokonferencji z Uczestnikami;
3) spotkania indywidualnego z Uczestnikami;
2
4) spotkania grupowego z Uczestnikami.
8. Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 01.07.2022 r.
Załączniki:
– Regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych,
– wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
Prof. dr hab.
Digitally signed by Prof.dr hab. Małgorzata Filip
MałgorzX602
ata Filip
15.16:46 +02’00’
3
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij