Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20
Tel. 22 596 41 00
E-mail info@kopernik.org.pl
WWW www.kopernik.org.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK Numer referencyjny: DZP.260.2.2023.MN1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracownik Przewrotu Kopernikańskiego CNK.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:a) załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,b) załączniku nr 2 – projektowane postanowieniach umowy.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracownik Przewrotu Kopernikańskiego CNK. – Sonda prądowa (amperomierz) 10A -16 sztuk – Analogowy adapter do płyt do prototypowania -20 sztuk – Arduino interfejs shield – 20 sztuk – Barometr – 18 sztuk – Cyfrowy adapter do płyt do prototypowania – 20 sztuk – Cyfrowy licznik Geigera-Mullera – 1 sztuka – Elektroniczny elektroskop – 8 sztuk – Fotobramka – 18 sztuk – Kabel do prototypowania własnych sensorów analogowych – 20 sztuk – Kabel do prototypowania własnych sensorów cyfrowych – 20 sztuk – Kabel przedłużający do podłączenia sondy analogowej – 20 sztuk – Kabel przedłużający do podłączenia sondy cyfrowej – 20 sztuk – Membrana głośnikowa do wzmacniacza mocy – 10 sztuk – Mieszacz barw mocowany do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 9 sztuk – Mobilny interfejs pomiarowy dla sond edukacyjnych z własnym wyświetlaczem dotykowym – 18 sztuk – Płytka Arduino kompatybilna z interfejsem Adruino shield – 20 sztuk – Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym argonu – 8 sztuk – Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym helu – 8 sztuk – Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym neonu – 8 sztuk – Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym wodoru -8 sztuk – Siłomierz trójosiowy akcelerometr – 18 sztuk – Sonda do pomiaru ciśnienia gazu – 16 sztuk – Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVA – 8 sztuk – Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVB – 8 sztuk – Sonda do pomiaru szybkich zmian temperatury – 8 sztuk – Spektrofotometr – 8 sztuk – Ultradźwiękowy detektor położenia i ruchu – 8 sztuk – Urządzenia do badania dyfrakcji światła – 18 sztuk – Woltomierz 30V – 16 sztuk – Woltomierz różnicowy – 16 sztuk – Wózek jezdny z wiatrakiem napędowym do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 18 sztuk – Wyrzutnia do badania rzutu ukośnego – 8 sztuk – Wzmacniacz instrumentalny – 9 sztuk – Wzmacniacz mocy – 10 sztuk – Zestaw do badania dynamiki ciał w ruchu – 10 sztuk – Zestaw do badania zjawisk elektrostatycznych – 8 sztuk – Zestaw do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 9 sztuk – Zestaw odbijaków i mocowań do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 14 sztuk – Zestaw polaryzator/analizator do zestawu do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 17 sztuk – Zestaw zwierciadeł mocowanych do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 17 sztuk – Zwierciadło wklęsłe na obrotowej osi pionowej o ogniskowej 200mm Zielony laser dyfrakcyjny do badania dyfrakcji światła – 18 sztuk – Źródło zasilania rurek gazowych – 8 sztuk 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w: a) załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, b) załączniku nr 2 – projektowane postanowieniach umowy.****************************UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIASprostowanie TED nr 2023/S 045-132280 z dnia 2023-03-03: Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniuNumer sekcji: IV.2.2Zamiast: Data: 06/03/2023Czas lokalny: 10:30Powinno być: Data: 13/03/2023Czas lokalny: 10:30Numer sekcji: IV.2.6Zamiast: Data: 03/06/2023Powinno być: Data: 10/06/2023Numer sekcji: IV.2.7Zamiast: Data: 06/03/2023Czas lokalny: 11:00Powinno być: Data: 13/03/2023Czas lokalny: 11:00
Specyfikacja https://www.kopernik.org.pl/o-nas/zamowienia-publiczne
CPV 32.56.20.00, 34.99.90.00, 34.99.91.00, 38.30.00.00, 38.41.00.00, 38.43.30.00, 38.60.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego (w szczególności sond i interfejsów pomiarowych), w ramach oddzielnych umów o wartości zrealizowanego zamówienia za minimum 75 000,00 zł brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 75 000,00 zł brutto każda wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający określił warunki realizacji umowy w załączniku nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia – w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy).
Osoba do kontaktu Centrum Nauki Kopernik 7010025769 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 Warszawa 00-390 Mateusz Nowicki +48 222026633 przetargi@kopernik.org.pl https://www.kopernik.org.pl/ https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert CENTRUM NAUKI KOPERNIK
00-390 WARSZAWA
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 20

2023-03-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,116838,00cfc9c956ac5eac3a2f54f4327edd25.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 2023-06-10
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 028-082745
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010025769
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-390
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Nowicki
E-mail:
przetargi@kopernik.org.pl
Tel.: +48 222026633
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.kopernik.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://kopernik.logintrade.net/zapytania_email,116838,00cfc9c956ac5eac3a2f54f4327edd25.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego CNK
Numer referencyjny: DZP.260.2.2023.MN

II.1.2) Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracownik Przewrotu Kopernikańskiego CNK.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) załączniku nr 2 – projektowane postanowieniach umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32562000 Kable światłowodowe
34999000 Generatory sygnałów, rozdzielacze sygnału antenowego i maszyny galwanotechniczne
38300000 Przyrządy do pomiaru
38433000 Spektrometry
38600000 Przyrządy optyczne
34999100 Generatory sygnałowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik znajdujący się w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 18.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego (m.in. sondy i interfejsy) do badań w zakresie fizyki do nowego budynku Pracownik Przewrotu Kopernikańskiego CNK.
– Sonda prądowa (amperomierz) 10A -16 sztuk
– Analogowy adapter do płyt do prototypowania -20 sztuk
– Arduino interfejs shield – 20 sztuk
– Barometr – 18 sztuk
– Cyfrowy adapter do płyt do prototypowania – 20 sztuk
– Cyfrowy licznik Geigera-Mullera – 1 sztuka
– Elektroniczny elektroskop – 8 sztuk
– Fotobramka – 18 sztuk
– Kabel do prototypowania własnych sensorów analogowych – 20 sztuk
– Kabel do prototypowania własnych sensorów cyfrowych – 20 sztuk
– Kabel przedłużający do podłączenia sondy analogowej – 20 sztuk
– Kabel przedłużający do podłączenia sondy cyfrowej – 20 sztuk
– Membrana głośnikowa do wzmacniacza mocy – 10 sztuk
– Mieszacz barw mocowany do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 9 sztuk
– Mobilny interfejs pomiarowy dla sond edukacyjnych z własnym wyświetlaczem dotykowym – 18 sztuk
– Płytka Arduino kompatybilna z interfejsem Adruino shield – 20 sztuk
– Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym argonu – 8 sztuk
– Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym helu – 8 sztuk
– Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym neonu – 8 sztuk
– Rurka gazowa do badania linii spektralnych w widmie emisyjnym wodoru -8 sztuk
– Siłomierz trójosiowy akcelerometr – 18 sztuk
– Sonda do pomiaru ciśnienia gazu – 16 sztuk
– Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVA – 8 sztuk
– Sonda do pomiaru natężenia promieniowania UVB – 8 sztuk
– Sonda do pomiaru szybkich zmian temperatury – 8 sztuk
– Spektrofotometr – 8 sztuk
– Ultradźwiękowy detektor położenia i ruchu – 8 sztuk
– Urządzenia do badania dyfrakcji światła – 18 sztuk
– Woltomierz 30V – 16 sztuk
– Woltomierz różnicowy – 16 sztuk
– Wózek jezdny z wiatrakiem napędowym do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 18 sztuk
– Wyrzutnia do badania rzutu ukośnego – 8 sztuk
– Wzmacniacz instrumentalny – 9 sztuk
– Wzmacniacz mocy – 10 sztuk
– Zestaw do badania dynamiki ciał w ruchu – 10 sztuk
– Zestaw do badania zjawisk elektrostatycznych – 8 sztuk
– Zestaw do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 9 sztuk
– Zestaw odbijaków i mocowań do zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 14 sztuk
– Zestaw polaryzator/analizator do zestawu do budowy układów optycznych na bazie toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 17 sztuk
– Zestaw zwierciadeł mocowanych do toru jezdnego z zestawu do badania dynamiki ciał w ruchu – 17 sztuk
– Zwierciadło wklęsłe na obrotowej osi pionowej o ogniskowej 200mm Zielony laser dyfrakcyjny do badania dyfrakcji światła – 18 sztuk
– Źródło zasilania rurek gazowych – 8 sztuk
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
a) załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
b) załączniku nr 2 – projektowane postanowieniach umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych– Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 60 dni od dnia udzielenia zamówienia.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na minimum 24 miesiące.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy sprzętu laboratoryjnego (w szczególności sond i interfejsów pomiarowych), w ramach oddzielnych umów o wartości zrealizowanego zamówienia za minimum 75 000,00 zł brutto każda (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej- co najmniej równowartość 75 000,00 zł brutto każda wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający określił warunki realizacji umowy w załączniku nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia – w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2023
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Ofertę sporządzoną w języku polskim składa się pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy wymagane jest opatrzenie oferty wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem www:
https://kopernik.logintrade.net/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiotom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
028
2023
Następna aktualizacja:
09/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij