Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC)

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 29 05
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Po…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej Numer referencyjny: SZP/242-051/20231. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz instruktaż dla min. 15 pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, Miejsce dostawy: Budynek L-1, pok.59, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław 3. Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ (OPZ), szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 4. Kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii 5. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz instruktaż dla min. 15 pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, Miejsce dostawy: Budynek L-1, pok.59, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław 3. Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ (OPZ), szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 4. Kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii 5. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c2ac5c-b673-11ed-9236-36fed59ea7dd
CPV 33.11.40.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA REGON 000001614 wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27 Wrocław 50-370 Monika Orska monika.orska@pwr.edu.pl https://przetargi.pwr.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 105
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2023-03-30

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c2ac5c-b673-11ed-9236-36fed59ea7dd Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c2ac5c-b673-11ed-9236-36fed59ea7dd Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 045-128834
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000001614
Adres pocztowy: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Orska
E-mail:
monika.orska@pwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://przetargi.pwr.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c2ac5c-b673-11ed-9236-36fed59ea7dd
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75c2ac5c-b673-11ed-9236-36fed59ea7dd
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
Numer referencyjny: SZP/242-051/2023

II.1.2) Główny kod CPV
33114000 Urządzenia do spektroskopii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz instruktaż dla min. 15 pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, Miejsce dostawy: Budynek L-1, pok.59, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław 3. Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ (OPZ), szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 4. Kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii 5. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Wrocławska Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa spektrometru sprzężonego z chromatografem cieczowym (LC-MC) dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. 2. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację oraz instruktaż dla min. 15 pracowników Zamawiającego w jego siedzibie, Miejsce dostawy: Budynek L-1, pok.59, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław 3. Wrocław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ (OPZ), szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 4. Kod CPV: 33114000-2 Urządzenia do spektroskopii 5. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
7. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi składać się z następujących dokumentów: 1) formularz ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia 2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ – JEDZ – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia 3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ – Załącznik nr 5 do SWZ. 4) wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy); 5) dokument/-y, z których wynika prawo do podpisania Oferty: 6) przedmiotowe środki dowodowe: wypełniony Załącznik nr 3 Opis oferowanego przedmiotu zamówienia–– pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3. 2. Z postępowania wyklucza się wykonawców w oparciu o przesłanki z art. 108. ust.4, art. 109 ust. 4 oraz z 1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ; a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: j.w
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp -Dział IX uPzp

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
045
2023
Następna aktualizacja:
06/03/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij