Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1
Tel. 55 629 05 05
Fax. 55 629 05 10
E-mail ans@ans-elblag.pl
WWW ans-elblag.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Elbląg
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguCzęść 1: Dostawa akcesoriów stanowiących wyposażenie laboratorium dronów, w tym flagi przelotowe, pola startowe, itp.w tym:a) Flaga wyścigowa (przelotowa) do tworzenia toru przelotu dronów – 10 szt. b) Bramka przelotowa – 10 szt.c) Bramka przelotowa (pylon) okrągła– 10 szt. d) Mata lądowiska do dronów – 10 szt.e) Walizka do transportu dronów i akcesoriów – 4 szt. f) Pole startowe drona do terenu otwartego – 5 szt. g) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza – 20 szt. Część 2: Dostawa przyrządów do testowania, ładowania i innych stanowiących wyposażenie laboratorium dronóww tym: a) Wyważarka do śmigieł dronów – 2 szt.b) Urządzenie do rozładowywania i ładowania akumulatorów- 2 szt. c) Torba ochronna na akumulatory LiPo- 5 szt.d) Tester serw modelarskich – 2 szt. Część 3: Część III: Dostawa podzespołów do budowy drona klasy 250w tym: a) Zestaw podzespołów do budowy drona klasy 250 – 5 szt. Część 4: Część IV: Dostawa podzespołów do budowy drona klasy 450w tym:a) Zestaw podzespołów do budowy drona klasy 450 – 4 szt. Część 5: Dostawa elektronarzędzi i urządzeń pomiarowych stanowiących wyposażenie laboratorium dronóww tym:a) Lampa halogenowa na statywie- 6 szt. b) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 4 szt.c) Zestaw elektronarzędzi – 4 szt. d) Miernik uniwersalny wielofunkcyjny – 5 szt.e) Zestaw przewodów pomiarowych do miernika – 5 szt.f) Stacja lutownicza 40W – 2 szt. g) Stacja lutownicza z funkcją Hot Air– 2 szt. h) Mata serwisowa – 12 szt.i) Trzecia ręka – zestaw optyczny z podświetleniem LED – 4 szt. j) Antystatyczny chwytak – 4 szt. k) Odsysacz cyny odciąg lutowniczy metalowy – 4 szt.l) Zestawy narzędzi mechaniczych, elektromechanicznych itp.– 1 kpl. m) Zasilacz laboratoryjny- 1 szt.n) Zestaw lutowniczy z trzecią ręką- 4 szt.o) Narzędzia pomiarowe +oscyloskop- 1 szt. Część 6: Dostawa zrobotyzowanych ramion i torów jezdnychw tym:a) Zrobotyzowane ramię– 2 szt.b) Tor jezdny do ramienia robota z poz. 1) – 1 szt. Część 7: Dostawa pakietów edukacyjnych typu LEGO Mindstorms lub równoważnych dla ANS w Elblągu w tyma) Pakiet edukacyjny typu LEGO Mindstorms lub równoważny – 6 kpl. Część 8: Dostawa podzespołów i części do wykonywania modeli mechatronicznychw tyma) Podzespoły i części do wykonywania modeli mechatronicznych- 1 kpl. Część 9: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu siatki ochronnej na aluminiowych stelażach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Część 10: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym eksykatorów, szkła laboratoryjnego, itp.w tyma) Myjka warsztatowa z podgrzaniem płynu– 1 szt.b) Myjka bezpieczeństwa- 1 szt.c) Waga laboratoryjna – 1 szt.d) Eksykator szafkowy typ 1- 1 szt.e) Eksykator szafkowy typ 2- 2 szt.f) Szkło laboratoryjne – 1 kp Część 11: Dostawa stanowiska do badań starzeniowychw tyma) Stanowisko do badań starzeniowych- 1 szt.wraz z:- montażem, uruchomieniem/kalibracją- przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla 1 pracownika Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego; szkolenie przeprowadzone będzie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Część 12: Dostawa zestawu wkładek z węglika spiekanego dla ANS w Elblągu 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów zestawu wkładek z węglika spiekanego do przygotowania próbek laboratoryjnych do badania własności materiałów rozdrobnionych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy al. Grunwaldzkiej 137 na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. ZP/TP/2312/33/1884/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2022-BZP-00460328-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dacee8-78a2-3f7a-8e07-6a0010960ea5
CPV 31.15.80.00, 31.71.20.00, 34.73.00.00, 34.90.00.00, 35.82.10.00, 38.00.00.00, 38.30.00.00, 38.31.00.00, 38.34.20.00, 38.43.70.00, 38.50.00.00, 38.54.00.00, 38.90.00.00, 39.16.21.00, 39.56.12.00, 42…
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d) 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d) 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Dokumenty określone w rozdziale VI SWZ, w tym podmiotowe środki dowodowe 4) Dokumenty określone w rozdziale VII SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowe wymagania dot. wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określa m. in rozdział V SWZ. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polska 1, 82-300, Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo PL, tel. 556910553, e-mail zp@ans-elblag.pl
Adres strony internetowej (URL): https://ans-elblag.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-08-31
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG
WOJSKA POLSKIEGO 1

2022-12-12

Sposób składania ofert e-zamowienia.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 2: cena 60
część 3: cena 60
część 4: cena 60
część 5: cena 60
część 6: cena 60
część 7: cena 60
część 8: cena 60
część 9: cena 60
część 10: cena 60
część 11: cena 60
część 12: cena 60
Uwagi 2022/BZP 00460328/01

Dostawy
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 – Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 556910553
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44a23abd-65b2-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460328
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070912/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.15 Wyposażenie pracowii, laboratoriów w sprzęt i materiały laboratoryjne w tym drony, sprzęt pomiarowy, do badań i testowania itp..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44a23abd-65b2-11ed-aea3-5a7c432eaced
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@ans-elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553, zp@ans-elblag.pl.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamówienia.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie należy wyszukać na Liście wszystkich postępowań z zakładki Postępowania na platformie e-zamówienia.
9. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
10. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na platformie e-zamówienia po wyszukaniu postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy: „Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżej podany adres email.
12. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
www.ans-elblag.pl, e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 6290553,
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-
612, Anna Biłyj- Szymko.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/33/1884/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 12
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa akcesoriów stanowiących wyposażenie laboratorium dronów, w tym flagi przelotowe, pola startowe, itp.
w tym:
a) Flaga wyścigowa (przelotowa) do tworzenia toru przelotu dronów – 10 szt.
b) Bramka przelotowa – 10 szt.
c) Bramka przelotowa (pylon) okrągła– 10 szt.
d) Mata lądowiska do dronów – 10 szt.
e) Walizka do transportu dronów i akcesoriów – 4 szt.
f) Pole startowe drona do terenu otwartego – 5 szt.
g) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza – 20 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35821000-5 – Flagi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34900000-6 – Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

34730000-3 – Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: 2) Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe:
– flagi wyścigowe,
– bramki przelotowe,
– walizki i akcesoria do dronów,
w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
– Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
– Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zgłoszeń/zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail).
e) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia:
– nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
– określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 60 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa przyrządów do testowania, ładowania i innych stanowiących wyposażenie laboratorium dronów
w tym:
a) Wyważarka do śmigieł dronów – 2 szt.
b) Urządzenie do rozładowywania i ładowania akumulatorów- 2 szt.
c) Torba ochronna na akumulatory LiPo- 5 szt.
d) Tester serw modelarskich – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31158000-8 – Ładowarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III: Dostawa podzespołów do budowy drona klasy 250
w tym:
a) Zestaw podzespołów do budowy drona klasy 250 – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34730000-3 – Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV: Dostawa podzespołów do budowy drona klasy 450
w tym:
a) Zestaw podzespołów do budowy drona klasy 450 – 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34730000-3 – Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa elektronarzędzi i urządzeń pomiarowych stanowiących wyposażenie laboratorium dronów
w tym:
a) Lampa halogenowa na statywie- 6 szt.
b) Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa – 4 szt.
c) Zestaw elektronarzędzi – 4 szt.
d) Miernik uniwersalny wielofunkcyjny – 5 szt.
e) Zestaw przewodów pomiarowych do miernika – 5 szt.
f) Stacja lutownicza 40W – 2 szt.
g) Stacja lutownicza z funkcją Hot Air– 2 szt.
h) Mata serwisowa – 12 szt.
i) Trzecia ręka – zestaw optyczny z podświetleniem LED – 4 szt.
j) Antystatyczny chwytak – 4 szt.
k) Odsysacz cyny odciąg lutowniczy metalowy – 4 szt.
l) Zestawy narzędzi mechaniczych, elektromechanicznych itp.– 1 kpl.
m) Zasilacz laboratoryjny- 1 szt.
n) Zestaw lutowniczy z trzecią ręką- 4 szt.
o) Narzędzia pomiarowe +oscyloskop- 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38300000-8 – Przyrządy do pomiaru

42660000-0 – Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco

38342000-4 – Oscyloskopy

42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne

44510000-8 – Narzędzia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe narzędzia pomiarowe i elektronarzędzia:
– wiertarki, wkrętarki,
– stacje lutownicze
– mierniki uniwersalne
– przewody pomiarowe
– zasilacze laboratoryjne
– lampy warsztatowe
w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
– Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
– Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail).
e) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia:
– nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
– określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 60 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zrobotyzowanych ramion i torów jezdnych
w tym:
a) Zrobotyzowane ramię– 2 szt.
b) Tor jezdny do ramienia robota z poz. 1) – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
42000000-6 – Maszyny przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pakietów edukacyjnych typu LEGO Mindstorms lub równoważnych dla ANS w Elblągu
w tym
a) Pakiet edukacyjny typu LEGO Mindstorms lub równoważny – 6 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa podzespołów i części do wykonywania modeli mechatronicznych
w tym
a) Podzespoły i części do wykonywania modeli mechatronicznych- 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31712000-0 – Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu siatki ochronnej na aluminiowych stelażach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39561200-4 – Tkaniny siatkowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w tym eksykatorów, szkła laboratoryjnego, itp.
w tym
a) Myjka warsztatowa z podgrzaniem płynu– 1 szt.
b) Myjka bezpieczeństwa- 1 szt.
c) Waga laboratoryjna – 1 szt.
d) Eksykator szafkowy typ 1- 1 szt.
e) Eksykator szafkowy typ 2- 2 szt.
f) Szkło laboratoryjne – 1 kp

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38310000-1 – Wagi precyzyjne

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Zamawiający na podstawie art. 441 ustawy PZP przewiduje skorzystanie z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji: rozszerzenie dostaw o dodatkowe akcesoria laboratoryjne:
– myjki warsztatowe,
– eksykatory,
– szkło laboratoryjne
– wagi laboratoryjne.
w tym ujęte w OPZ oraz nieujęte w OPZ, o wartość nie większą niż 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy.
b) okoliczność skorzystania z opcji:
– Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z opcji oraz możliwość odstąpienia Wykonawcy od realizacji opcji na rzecz Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji oraz odstąpienia od realizacji opcji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stronom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
– Opcja realizowana będzie na podstawie odrębnego zgłoszenia składanego w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż w okresie realizacji umowy.
c) Skorzystanie z opcji, w tym zmiana wynagrodzenia umownego nie wymaga sporządzenia aneksu.
d) Opcja będzie realizowana na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail).
e) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia:
– nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.
– określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w umowie w sprawie zamówienia.
f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach opcji nie będzie dłuższy niż 60 dni.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa stanowiska do badań starzeniowych
w tym
a) Stanowisko do badań starzeniowych- 1 szt.
wraz z:
– montażem, uruchomieniem/kalibracją
– przeprowadzeniem stacjonarnego szkolenia dla 1 pracownika Zamawiającego co najmniej z zakresu obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego; szkolenie przeprowadzone będzie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, w tym np. certyfikat producenta urządzenia uprawniający do przeprowadzenia szkoleń z obsługi lub przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki dostawy- szkolenie
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zestawu wkładek z węglika spiekanego dla ANS w Elblągu
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kompletów zestawu wkładek z węglika spiekanego do przygotowania próbek laboratoryjnych do badania własności materiałów rozdrobnionych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku przy al. Grunwaldzkiej 137 na własny koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 57 ustawy PZP, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 2).a)-d)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają
wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) potwierdzający, że parametry oferowanego przedmiotu zamówienia odpowiadają
wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Dokumenty określone w rozdziale VI SWZ, w tym podmiotowe środki dowodowe
4) Dokumenty określone w rozdziale VII SWZ, w tym przedmiotowe środki dowodowe
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Szczegółowe wymagania dot. wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określa m. in rozdział V SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Określ. zostały w par. 10 Pr. umowy. Dopuszcz. jest zmiana przedm. umowy na podst. art. 455 ust.1 pkt.1 :1)kon. zm. term. um. w nast. sytuacjach: a)gdy wystąpi kon. wykon. dod. dostaw, b)z przyczyn zależnych od Zam., np.względy tech.,org.,ekonom. lub gdy zm.te są korzystne dla Zam.,w tym:-w sytuacji gdy nastąpi niemożliwość odbioru przedm. zam.przez przedstaw. Zam.w szczeg.z powodu abs.pracowniczej tj.usprawiedliwionej lub nieuspr.nieobecności w pracy,-w sytuacji opóźnień zw. z realizacją Projektu,w ramach którego fin.jest zamówienie,-w przyp. braku możliwości dostarczenia przedm. zam. do miejsca wsk. przez Zam. z przyczyn tech.,np. nieoddanie do użytku sal dyd. w zw. z trwającą w bud. przy Al. Grunwaldzkiej 137 przeb. pomieszczeń,c)w razie wstrzym.realizacji um. wynik. z siły wyższej, wyd. decyzji adm. lub wyr. sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć upr. org. publ.,przedłużających się post. o udzielenie zam. publ., war. atmosf. – odpowiednio o liczbę dni wstrzym. realizacji um. wynik. z tych okol., d)gdy Wyk. uzyska, po podp.przedm.umowy, pis. potw. produc. lub oficj. dystryb. ofer. urządzeń o braku możliwości realizacji przedm.umowy w terminie określonym w um. w sytuacji gdy:-nastąpi jego wycofanie z prod.po terminie otw.ofert,-nastąpi wstrzymanie prod.dotychczas dostarczonego urządzenia -wyst. opóźnienia w prod.spowodowane wyst. siły wyższej i niezależne od Wyk.2)zmiana wynagr. w wyniku zmian stawki pod. od tow. i usług oraz pod. akcyzowego,3)zmiany dot.dostarczanego urządzenia na urządzenie o par.nie gorszych niż oferowane za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie,w sytuacji,gdy:a)nastąpi jego wyc. z prod. po terminie otwarcia ofert, b)nastąpi wstrzym.prod. dotychczas dostarczonego urządzenia c)wystąpią opóź. w prod. spow. wystąpieniem siły wyższej i niezależne od Wyk.. W syt. jak wyżej Wyk. skieruje do Zam.prop.zmiany w form. pis. wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków okr.w OPZ i uzasasd.przyczyny prop. zm. Zam. może żądać przedł. stos. dok., w tym np. ośw. prod.4)zm. zakresu podwyk. w porównaniu do wsk.w ofercie Wyk., lub wprow. Podwyk., w sytuacji gdy Wyk. wsk. w ofercie, że wykona zam. samodzielnie,5)zm. podw,na wniosek Zam.lub Wykon., pod war. wyr. zgody Zam. na taką zm. oraz speł.przez nowego podwyk.takich samych war. jako podwyk.pierw.,6)usunięcie rozb. lub niesp.w treści umowy(wraz z zał.oraz dok. stan.jej integralną część) w stos. do treści oferty w zakr. niezb.do usunięcia tych rozb.i lub niesp. wynik. ze zm. obow. przep. prawa,7)zm. powsz. obow. przep. prawa lub wynik.z praw. orzeczeń lub ostatecznych aktów adm. właściwych organów publ.–w takim zakresie,w jakim będzie to niezbędne w celu dostos.post. umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. Z.W przyp.Części XI:,Zam.dopuszcza na podst. art. 439 PZP możli. walor. ceny mat. lub koszt. zw. z realiz. zam. jeśli zam. będzie realiz. w czasie pow.6 miesięcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający zastrzega, że w przypadku części XI dopuszcza się montaż/ uruchomienie/kalibrację i przeprowadzenie szkolenia po terminie dostawy, nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku w przypadku gdy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, np. nieoddanie do użytku sal dydaktycznych w związku z trwającą w budynku przy Al. Grunwaldzkiej 137 przebudową pomieszczeń

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij