Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 17 10
E-mail biuro.rektora@pg.edu.pl
WWW www.pg.edu.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiejSpektrometr fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy składu1. Komora pomiarowa- w pełni obudowana komora pomiarowa z blokadą uniemożliwiającą wykonanie pomiaru bez jej zamknięcia,- napięcie lampy rentgenowskiej zmienne w zakresie 10-50kV w zależności od zadania pomiarowego,- moc maksymalna lampy nie mniejsza niż 50W- lampa rentgenowska chłodzona poprzez zanurzenie w oleju- zestaw co najmniej trzech automatycznie przełączanych kolimatorów- kolimator najmniejszy o średnicy między 0,15mm a 0,3 mm- kolimator największy o średnicy między 1.5mm a 3 mm- detektor półprzewodnikowy typu SDD o rozdzielczości nie mniejszej niż 140eV z chłodzeniem Peltiera,- ręczna, płynna regulacja odległości pomiarowej w zakresie co najmniej 0-20mm z automatycznąkompensacją zmiany odległości,- strefa pomiarowa zaznaczona na podglądzie z kamery ma być rzeczywistą strefą pomiarową.- możliwość pomiarów próbek o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość: 300mm, długość: 300mm, wysokość: 90mm- możliwość pomiarów próbek o masie nie mniejszej niż 10kg2. Komputer, oprogramowanieRzeczywiście 32-bitowy program pod system Windows z helpem on-line, Polska wersja oprogramowania WinFTM Ver. 6, możliwość łatwego przełączenia na inne języki jak np. angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, itd. Biblioteka widm referencyjnych pozwalająca na tworzenie nowych aplikacji na podstawie wzorców pierwiastków metalicznych od aluminium do uranu, Możliwość bez-wzorcowych pomiarów grubości powłok, składów stopów oraz kąpieli galwanicznych na podstawie dostarczonych definicji pomiarowych (zadań pomiarowych), Prosta kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych („application kit”) składających się z: dyskietki z zadaniem pomiarowym oraz z wzorców kalibracyjnych, Możliwość tworzenia własnych kalibracji na podstawie własnych wzorców oraz możliwość dalszej, dowolnej rozbudowy krzywej kalibracyjnej o następne wzorce w dowolnym czasie podczas użytkowania zestawu pomiarowego. Możliwość pomiaru niezależnego od odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu (DCM – Distance Controlled Method), Możliwość pomiarów aż do 24 elementów za jednym pomiarem Pomiar powłok od 1 do 24 warstw, Badanie składu stopów do 24 składników stopowych dla pierwiastków od Al (Z=13) do U (Z=92), Badanie składu kąpieli galwanicznych, Możliwość pomiarów składów stopów przez powłokę, Jednoczesny pomiar grubości powłok i badanie ich składu, Wyświetlenie obrazu przedmiotu badanego z możliwością jego powiększania oraz zoomu z zaznaczeniem strefy pomiarowej za pomocą linii nici pajęczej oraz jej wielkością, która zależna jest od odległości przedmiotu od głowicy pomiarowej, Możliwość zapamiętania obrazu, jego wydruku na drukarce lub umieszczenia w raporcie, Parametry statystyczne, karty SPC, funkcja prawdopodobieństwa, histogramy, ZP/295/008/D
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1669637055358
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/696306
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. specyfikację techniczną urządzenia wraz z kartą katalogową, potwierdzającą, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. 2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenie spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy, 4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik, 5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę, 6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie (Załącznik nr 2 do SWZ). 7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz dostaw, wykaz osób – składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail slamalin@pg.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 5 miesiące
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2022-12-06

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-01-04
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
parametry techniczne 40
Uwagi 2022/BZP 00460844/01

Dostawy
Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slamalin@pg.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f06ed805-6e48-11ed-aea3-5a7c432eaced
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460844
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.pg.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu oraz poczty elektronicznej.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem postępowania.
6. Zamawiający wyznaczył następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Malinowski, email: slamalin@pg.edu.pl.
7. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”, nie za pośrednictwem adresu email.
8. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający preferuje, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji Zamawiający uzna datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
10. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznać go za wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/296/008/D/22 pn. Dostawa różnicowego kalorymetru skaningowego i termograwimetru prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/295/008/D
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do nieniszczącej analizy składu

1. Komora pomiarowa
– w pełni obudowana komora pomiarowa z blokadą uniemożliwiającą wykonanie pomiaru bez jej zamknięcia,
– napięcie lampy rentgenowskiej zmienne w zakresie 10-50kV w zależności od zadania pomiarowego,
– moc maksymalna lampy nie mniejsza niż 50W
– lampa rentgenowska chłodzona poprzez zanurzenie w oleju
– zestaw co najmniej trzech automatycznie przełączanych kolimatorów
– kolimator najmniejszy o średnicy między 0,15mm a 0,3 mm
– kolimator największy o średnicy między 1.5mm a 3 mm
– detektor półprzewodnikowy typu SDD o rozdzielczości nie mniejszej niż 140eV z chłodzeniem Peltiera,
– ręczna, płynna regulacja odległości pomiarowej w zakresie co najmniej 0-20mm z automatyczną
kompensacją zmiany odległości,
– strefa pomiarowa zaznaczona na podglądzie z kamery ma być rzeczywistą strefą pomiarową.
– możliwość pomiarów próbek o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość: 300mm, długość: 300mm, wysokość: 90mm
– możliwość pomiarów próbek o masie nie mniejszej niż 10kg

2. Komputer, oprogramowanie
Rzeczywiście 32-bitowy program pod system Windows z helpem on-line,
Polska wersja oprogramowania WinFTM Ver. 6, możliwość łatwego przełączenia na inne języki jak np. angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, itd.
Biblioteka widm referencyjnych pozwalająca na tworzenie nowych aplikacji na podstawie wzorców pierwiastków metalicznych od aluminium do uranu,
Możliwość bez-wzorcowych pomiarów grubości powłok, składów stopów oraz kąpieli galwanicznych na podstawie dostarczonych definicji pomiarowych (zadań pomiarowych),
Prosta kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych („application kit”) składających się z: dyskietki z zadaniem pomiarowym oraz z wzorców kalibracyjnych,
Możliwość tworzenia własnych kalibracji na podstawie własnych wzorców oraz możliwość dalszej, dowolnej rozbudowy krzywej kalibracyjnej o następne wzorce w dowolnym czasie podczas użytkowania zestawu pomiarowego.
Możliwość pomiaru niezależnego od odległości głowicy pomiarowej od przedmiotu (DCM – Distance Controlled Method),
Możliwość pomiarów aż do 24 elementów za jednym pomiarem
Pomiar powłok od 1 do 24 warstw,
Badanie składu stopów do 24 składników stopowych dla pierwiastków od
Al (Z=13) do U (Z=92),
Badanie składu kąpieli galwanicznych,
Możliwość pomiarów składów stopów przez powłokę,
Jednoczesny pomiar grubości powłok i badanie ich składu,
Wyświetlenie obrazu przedmiotu badanego z możliwością jego powiększania oraz zoomu z zaznaczeniem strefy pomiarowej za pomocą linii nici pajęczej oraz jej wielkością, która zależna jest od odległości przedmiotu od głowicy pomiarowej,
Możliwość zapamiętania obrazu, jego wydruku na drukarce lub umieszczenia w raporcie,
Parametry statystyczne, karty SPC, funkcja prawdopodobieństwa, histogramy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów ( K=Kc+PT)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. specyfikację techniczną urządzenia wraz z kartą katalogową, potwierdzającą, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenie spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu – każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie (Załącznik nr 2 do SWZ).
7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, wykaz dostaw, wykaz osób – składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1.Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić jedynie zgodnie z art.454 i 455 Ustawy Pzp.
2.Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) zmiany terminu – terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej, której zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron (np. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającego realizację dostawy w terminie określonym w umowie. W okoliczności wyżej wymienionej Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała;
c) zmiany w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia – w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy oferowane urządzenie nie będzie dostępne na rynku lub zaprzestano jego produkcji, Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o takich samych lub lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności, w cenie nie większej niż w ofercie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania zamiany towaru oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta sprzętu o braku na rynku zamienianego sprzętu. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
d) zmiany osób reprezentujących strony umowy – w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy, Strony niezwłocznie powiadomią siebie nawzajem i dokonają stosownych zmian w umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij