Dostawa spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości

Dane organizatora WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5A
Tel. 22 553 20 00
Fax. 22 553 29 99
E-mail dziekfiz@fuw.edu.pl
WWW www.fuw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia „Dostawa spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości” Numer referencyjny: POUZ-361/348/2023/WFPrzedmiotem zamówienia jest sprzedaż, instalacja i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie tj. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1b23ddf-68e4-11ee-9aa3-96d3b4440790Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, instalacja i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1b23ddf-68e4-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 5250011266 Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Agnieszka Rutkowska +48 225532564 rutkowska.agnieszka@fuw.edu.pl +48 225532597 https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html https://ezamowienia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 140
Miejsce i termin składania ofert WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
02-093 WARSZAWA
LUDWIKA PASTEURA 5A

2023-11-21

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1b23ddf-68e4-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 203-633964
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250011266
Adres pocztowy: Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Rutkowska
E-mail:
rutkowska.agnieszka@fuw.edu.pl
Tel.: +48 225532564
Faks: +48 225532597
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
https://ezamowienia.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c1b23ddf-68e4-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości”
Numer referencyjny: POUZ-361/348/2023/WF

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, instalacja i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie tj.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1b23ddf-68e4-11ee-9aa3-96d3b4440790

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Fizyki UW, 02-093 Warszawa ul. Pasteura 5

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, instalacja i dostarczenie do wskazanego pomieszczenia u Zamawiającego spektrometru wyposażonego w kamerę CCD o wysokiej czułości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca musi posiadać konto podmiotu:Wykonawca” na platformie e-zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Zmiany są dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/02/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2023
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert, będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego-Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5,02-093 Warszawa . Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
. NIEzwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, zasady ich składania , w tym wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie itp: określono w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie, ogłoszenia o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
5. Jeżeli zamawiający NIE opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) NIE zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które NIE zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp/

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij