Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów

ane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
61-705 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 23
Tel. 61 854 48 02
Fax. 61 852 50 03
E-mail sekretariat@wssepoznan.pl
WWW wsse-poznan.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla LBWiPF

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla LBWiPFZamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. Obowiązek przeszkolenia pracowników obejmuje tylko dostawę urządzeń, przy których wymóg taki wskazany jest w załącznikach ze szczegółowym opisem wymagań technicznych.Dostawa dotyczy fabrycznie nowych urządzeń, wyprodukowanych w roku 2023.Lokalizacja punktu dostawy: Laboratorium Badania Wody i Parametrów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od 2.1 do 2.3 do SWZ. EA-ZP.272.21.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl_1698133487856
LINK do SIWZ http://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-wsse-poznan/demand/notice/public/111410/details
CPV 39.18.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 1.1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący: 1.1.a. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 1.1.b. braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.). 2. odbyli wizję lokalną na zasadach określonych przez Zamawiającego w punkcie VI SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP); 3. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy PZP: 3.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 3.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 3.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 3.4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Spełnią warunki określone w załącznikach od 2.1 i 2.2 do SWZ. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, – wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.). 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia: 1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, – wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 1.2. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 1.3. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Specyfikacja asortymentowa stanowiąca załącznik nr 2.3 do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacja asortymentowa stanowiąca załącznik nr 2.3 do SWZ. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców. 2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 3. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum indywidualnie oświadczenie (zał. nr 3 i 5 do SWZ). 5. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty. 7. Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU, ul. ul. Zygmunta Noskowskiego 23, 61-705, Poznań, woj. wielkopolskie, państwo PL, e-mail zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-poznan
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-13
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
61-705 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 23

2023-11-02

Sposób składania ofert https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-01
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00457838/01

Dostawy
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla LBWiPF
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294065
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Noskowskiego 23
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-705
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 – Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-poznan
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla LBWiPF

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a6da43c-6f24-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457838
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091854/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa mebli laboratoryjnych i dygestoriów dla LBWiPF

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych.
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego.
3. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
4. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową. Pytania należy kierować na adres zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
5. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: VII.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań;
kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, e-mail: iod.wssepoznan@sanepid.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: EA-ZP.272.21.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.
Obowiązek przeszkolenia pracowników obejmuje tylko dostawę urządzeń, przy których wymóg taki wskazany jest w załącznikach ze szczegółowym opisem wymagań technicznych.
Dostawa dotyczy fabrycznie nowych urządzeń, wyprodukowanych w roku 2023.
Lokalizacja punktu dostawy: Laboratorium Badania Wody i Parametrów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od 2.1 do 2.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 – Meble laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-13
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 PZP.
Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga kryterium 100%
Punktacja w tym kryterium będzie obliczana według następującego wzoru:
Ilość punktów = (najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert)/(cena zaoferowana w badanej ofercie) ×waga kryterium (100%)
Zgodnie z art. 246 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 (między innymi jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – takimi są powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne), oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym jakiejkolwiek wartości wymaganej treścią tego formularza, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 PZP.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 punktów w oparciu o łączną wagę wynoszącą 100%.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w obu kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
1.1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:
1.1.a. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
1.1.b. braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835
z późn. zm.).
2. odbyli wizję lokalną na zasadach określonych przez Zamawiającego w punkcie VI SWZ (art. 226 ust. 1 pkt 18 PZP);
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy PZP:
3.1. w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.2. w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.3. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3.4. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Spełnią warunki określone w załącznikach od 2.1 i 2.2 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, – wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia:
1.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, – wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
1.2. zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
1.3. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Specyfikacja asortymentowa stanowiąca załącznik nr 2.3 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacja asortymentowa stanowiąca załącznik nr 2.3 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum indywidualnie oświadczenie (zał. nr 3 i 5 do SWZ).
5. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
7. Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiany organizacyjne, wynikające z następujących okoliczności:
1.a. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usług, tj.:
– działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od Wykonawcy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi;
– przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
– wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
– wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy od czasu możliwego do zawarcia o czas zwłoki związany z wniesionym odwołaniem lub okolicznościami prowadzonych wyjaśnień wnoszonych zastrzeżeń przez wykonawców lub osoby postronne do prowadzonego postępowania oraz w pozostałych przypadkach od zakończenia pierwszego terminu związania ofertą;
– zmiana terminu końcowego jest dopuszczalna w okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy.
5.2. W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania:
XIX.5.2.a. Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-02 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-02 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij