Dostawa spektrometru masowego

Dane organizatora NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7
Tel. 22 273 10 01
Fax. 22 779 34 81
E-mail ncbj@ncbj.gov.pl
WWW www.ncbj.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Otwock
Treść zamówienia Dostawa spektrometru masowego sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z układem do ablacji laserowej (LA-ICP-MS)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru masowego sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z układem do ablacji laserowej (LA-ICP-MS) Numer referencyjny: EZP.270.17.2022Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa (rozumiana TAKże jako montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) fabrycznie nowego i NIEużywanego spektrometru masowego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS) wyposażonego w zintegrowany system do ablacji laserowej (odparowania laserowego, ang. laser ablation, LA) służącej do analizy próbek stałych.Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa (rozumiana także jako montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) fabrycznie nowego i nieużywanego spektrometru masowego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS) wyposażonego w zintegrowany system do ablacji laserowej (odparowania laserowego, ang. laser ablation, LA) służącej do analizy próbek stałych. Ze względu na konieczność wykonywania precyzyjnych pomiarów analitycznych zawartości pierwiastków, konstrukcja spektrometru masowego musi wykorzystywać rozwiązania technologicznomateriałowe gwarantujące niezawodność działania w wysokiej próżni. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne pomiary analityczne w szerokim zakresie stężeń oraz wielu pierwiastków chemicznych w próbkach stałych (np. grafit, stale i stopy metali) oraz ciekłych (np. roztwory zmineralizowanych próbek stałych, sztuczne osocze krwi (SBF) i/lub roztwory radiofarmaceutyczne). Urządzenie musi posiadać system zabezpieczeń gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników. Konstrukcja spektrometru i układu do ablacji laserowej, jak i ich powierzchnie zewnętrzne, powinny być wolne od wad (zarysowań, odprysków, nawierceń itp.) na wszystkich powierzchniach zewnętrznych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1655732570178
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/628944
CPV 38.43.31.00
Osoba do kontaktu Narodowe Centrum Badań Jądrowych 532-010-01-25 ul. Andrzeja Sołtana 7 Otwock (Świerk) 05-400 Anna Dąbrowska +48 222731694 zp@ncbj.gov.pl https://www.ncbj.gov.pl/ https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 OTWOCK
ANDRZEJA SOŁTANA 7

2022-07-19

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 117-329471
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Krajowy numer identyfikacyjny: 532-010-01-25
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Sołtana 7
Miejscowość: Otwock (Świerk)
Kod NUTS:
PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Dąbrowska
E-mail:
zp@ncbj.gov.pl
Tel.: +48 222731694
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.ncbj.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru masowego sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z układem do ablacji laserowej (LA-ICP-MS)
Numer referencyjny: EZP.270.17.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38433100 Spektrometry masy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa (rozumiana TAKże jako montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) fabrycznie nowego i NIEużywanego spektrometru masowego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS) wyposażonego w zintegrowany system do ablacji laserowej (odparowania laserowego, ang. laser ablation, LA) służącej do analizy próbek stałych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
05-400 Otwock ul. Sołtana 7

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: jest dostawa (rozumiana TAKże jako montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) fabrycznie nowego i NIEużywanego spektrometru masowego z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma mass spectrometer, ICP-MS) wyposażonego w zintegrowany system do ablacji laserowej (odparowania laserowego, ang. laser ablation, LA) służącej do analizy próbek stałych. Ze względu na konieczność wykonywania precyzyjnych pomiarów analitycznych zawartości pierwiastków, konstrukcja spektrometru masowego musi wykorzystywać rozwiązania technologicznomateriałowe gwarantujące NIEzawodność działania w wysokiej próżni. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesne pomiary analityczne w szerokim zakresie stężeń oraz wielu pierwiastków chemicznych w próbkach stałych (np. grafit, stale i stopy metali) oraz ciekłych (np. roztwory zmineralizowanych próbek stałych, sztuczne osocze krwi (SBF) i/lub roztwory radiofarmaceutyczne). Urządzenie musi posiadać system zabezpieczeń gwarantujący wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników. Konstrukcja spektrometru i układu do ablacji laserowej, jak i ich powierzchnie zewnętrzne, powinny być wolne od wad (zarysowań, odprysków, nawierceń itp.) na wszystkich powierzchniach zewnętrznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Dodatkowe wyposażenie / Waga: 68
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 2
Cena – Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/07/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwolawcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
117
2022
Następna aktualizacja:
21/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij