Dostawa i montaż komór z kontrolowaną atmosferą temperatury

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu spełniającego minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, wskazanych przez Zamawiającego w dokumencie pn. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowy Środek Dowodowy) tj. w Załączniku nr 2.1 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu oraz do wykonania koniecznych prac montażowo-instalacyjnych pod adresem: Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obiekt w trakcie budowy) – Kraków, ul. Balicka 104 (pomieszczenie nr 0.29b).4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać. DZP-291-3011/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1655726401390
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/628870
CPV 42.51.32.90
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) „KRS lub CEiDG” – Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) „Grupa Kapitałowa” – Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych znajdują się w Rozdziale VI SWZ. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) Opis techniczny zaoferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)”. W przypadku, gdy Zamawiający określił w Załączniku nr 2.1 wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca zobowiązany jest do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem. 2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem. 5. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis techniczny zaoferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)”. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) 1) formularz ofertowy należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ; 2) formularz ofertowy należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 do SWZ) 1) oświadczenie należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; 2) oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum firm, wspólnicy spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców osobno. 3. Pełnomocnictwo (tylko, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik). Uwaga! Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 1) pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP); 2) pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców osobno. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. al. Adama Mickiewicza 21, 31-120, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail rector@urk.edu.pl; maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl; dzp@urk.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://urk.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-06-28

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/urk Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-27
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
czas naprawy gwarancyjnej 40
Uwagi 2022/BZP 00214439/01

Dostawy
Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001815
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Adama Mickiewicza 21
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-120
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rector@urk.edu.pl; maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl; dzp@urk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40faa8d0-f07d-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214439
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042271/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.18 Dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20214-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/urk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/urk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII oraz Rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ].
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX
Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ].
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w Rozdziale XIX
Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ].
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-291-3011/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 334930,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa i montaż Komór z kontrolowaną atmosferą temperatury dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu spełniającego minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych, wskazanych przez Zamawiającego w dokumencie pn. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowy Środek Dowodowy) tj. w Załączniku nr 2.1 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy sprzętu oraz do wykonania koniecznych prac montażowo-instalacyjnych pod adresem: Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obiekt w trakcie budowy) – Kraków, ul. Balicka 104 (pomieszczenie nr 0.29b).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), z którymi Wykonawca zobowiązany jest się zapoznać.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513290-4 – Przemysłowe urządzenia chłodnicze
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz, gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował opisanymi poniżej kryteriami oceny ofert.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, przyznanych zgodnie z powyższymi zasadami. Liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku osiągnięcia jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej ofert, Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, ponieważ zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym, ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4. Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy gwarancyjnej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) „KRS lub CEiDG” – Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) „Grupa Kapitałowa” – Oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat podmiotowych środków dowodowych znajdują się w Rozdziale VI SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Opis techniczny zaoferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)”. W przypadku, gdy Zamawiający określił w Załączniku nr 2.1 wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca zobowiązany jest do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.
5. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Opis techniczny zaoferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)”.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ)
1) formularz ofertowy należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ;
2) formularz ofertowy należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 do SWZ)
1) oświadczenie należy starannie i dokładnie wypełnić na wzorze opracowanym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenie należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi Ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum firm, wspólnicy spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców osobno.
3. Pełnomocnictwo (tylko, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
Uwaga! Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.
1) pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);
2) pełnomocnictwo poświadczone przez notariusza należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców osobno. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
w następujących przesłankach:
1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca wykaże,
iż dotrzymanie dotychczasowego terminu jest niemożliwe lub istotnie utrudnione z uwagi na sytuację rynkową [w tym wydłużenie terminów realizacji oferowanych producentów, dostawców, dystrybutorów poświadczone stosownym dokumentem (oświadczeniem lub innym dowodem) jednocześnie wskazującym szacowany termin realizacji] o okres udokumentowanego opóźnienia w związku
z wystąpieniem przeszkody pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie;
2) zmiany przedmiotu umowy, gdy sprzęt, którego dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji, pod warunkiem, że sprzęt zamienny spełni wymagania zawarte w SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie;
3) zmiany adresu, pod który sprzęt ma być dostarczony, pod warunkiem, że zmiana obejmować będzie granice administracyjne miasta Krakowa oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie;
4) zmiany adresu lokalizacji serwisu gwarancyjnego, pod warunkiem, że cena nie ulegnie zmianie;
5) zmiany terminu wykonania umowy pod warunkiem, że wykonanie umowy
w terminie nie było możliwe z powodu siły wyższej. Pojęcie siły wyżej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje
w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni. Jeśli Zamawiający lub Wykonawca będzie stał
w obliczu siły wyższej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować druga stronę umowy o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. Trudności finansowe Zamawiającego lub Wykonawcy nie mogą być traktowane, jako „siła wyższa”.
2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
3. W terminie 3 dni Wykonawca lub Zamawiający (w zależności od przypadku) zaakceptuje, bądź odrzuci przesłaną propozycję zmiany umowy, bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian, zawierającą w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
4. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 3 traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.
5. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy w formie aneksu.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest nieważna.
7. Zmiana terminu wykonania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu (np. nieobecność w pracy osoby upoważnionej do odbioru sprzętu, kontrole lub inne poważne okoliczności powodujące, że odbiór sprzętu w pierwotnie ustalonym terminie będzie dla Zamawiającego utrudniony) – przy zaistnieniu opisanych wyżej sytuacji, termin dostawy może zostać wydłużony do 7 dni roboczych – nie stanowi zmiany umowy oraz nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz pisemnej notyfikacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-28 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/urk
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-28 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający wyznacza osobę do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: mgr Maciej Młynarczyk – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych, tel. +48 12 662 48 66, e-mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl (godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00).

UWAGA! Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. zwanej w dokumentach zamówienia „specustawą sankcyjną” (tzw. samoistne, obligatoryjne i dodatkowe przesłanki wykluczenia). Szczegóły na temat dodatkowych przesłanek wykluczenia, zostały określone w Rozdziale IV SWZ. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej, zastrzega, w toku prowadzonego postępowania, możliwość samodzielnego weryfikowania aktualności listy sankcyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy sankcyjnej (dostęp pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami) a także weryfikacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dostęp pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj).

Numer informacji: 2022-BZP-00214439-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij