Dostawa spektrometru FTIR

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
31-113 KRAKÓW
STRASZEWSKIEGO 25/2
Tel. 12 663 39 03
Fax. 12 663 39 14
E-mail bzp@uj.edu.pl
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR na potrzeby Wydziału Chemii UJ

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR na potrzeby Wydziału Chemii UJ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.uj.edu.pl_1672231818658
LINK do SIWZ http://przetargi.uj.edu.pl/zaproszenia-oferty-nauka?p_p_id=56_INSTANCE_SzHXrNbDmwcn&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1378124&articleId=152547627&widok=ogloszenie
CPV 38.43.00.00
Osoba do kontaktu Anna Dymowska, e-mail: anna.dymowska@uj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 14 dni od udzielania zamówienia, tj. od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
31-113 KRAKÓW
STRASZEWSKIEGO 25/2

2023-01-05

Sposób składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, STRASZEWSKIEGO 25/2, 31-113 KRAKÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
cena:100
Cena brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia-100%:100.0
zgodności:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków;
2.1.1 tel. +48 12 663-39-03
2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl
2.1.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl
2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.przetargi.uj.edu.pl
2) Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.).
2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym
i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.
3) Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR na potrzeby Wydziału Chemii UJ.
2. Zamówienie jest finansowane w ramach projektu: Innowacyjne podejście do badania dystrybucji ante-mortem oraz redystrybucji postmortem substancji psychoaktywnych w tkankach ludzkich – od modelu zwierzęcego do przypadku analizy tkanek ludzkich, numer decyzji o finansowanie: DEC-2020/37/B/ST4/01364, PSP: K/PBO/000803 OPUS 19 NCN.
3. Opis przedmiotu zamówienia jest następujący:
Spektrometr FTIR z przystawką ATR
Parametry
o Zakres spektralny 7 800-350 cm-1
o Maksymalna rozdzielczość optyczna < 0.4 cm-1
o Rozdzielczość nominalna ustawiana w zakresie 0.5-32 cm-1
o Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek
o Szumy mniejsze niż 1.3×10-5 Abs ( peak-to-peak, pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DLaTGS)
o Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe
o Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu
o Detektor DLaTGS na zakres 7800-350 cm-1
o Maksymalna szybkość skanowania 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-1
o Precyzja długości fali: 0.01 cm-1
o Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe i inne
o Wkłady osuszające
o Działający we współpracy z mikroskopem IR iN10*
• Wyposażenie
o Przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek stałych, ciekłych i półpłynnych z kryształem diamentowym litym oraz drugim kryształem diamentowym do mikropróbek. W zestawie kryształ ZnSe płaski. Wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o regulowanej sile docisku, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr z automatycznym ładowaniem optymalnych parametrów analizy. Wymagany dodatkowy kryształ pomiarowy Ge. Płytki z kryształami pomiarowymi mocowane powtarzalnie przy użyciu kołków pozycjonujących. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru.
o Przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w 15 szyn prowadzących do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych.
o Kompletny zestaw do wykonywania pastylek obejmujący:
– ręczną praskę hydrauliczną na zakres 2 ton,
– moździerz z tłuczkiem,
– kompletną pastylkarkę do przygotowania pastylek o średnicy 7 mm,
– 2 zapasowe pierścienie,
– proszek KBr – opakowanie 50g,
– uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze
o Polaryzator światła kontrolowany z poziomu oprogramowania.
o Cela diamentowa do pomiarów mikropróbek w transmisji, apertura nie mniejsza niż 1,5 mm, wymiary nie większe niż 80 (szerokość) x 25 (głębokość) x 11 (wysokość) mm, wyposażona w dwie pary śrub zapewniających odpowiedni nacisk na próbkę w celu zmniejszenia jej grubości bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
o Zestaw sterujący typu laptop, o parametrach: matryca matowa 15,6, rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD), procesor Intel Core i5, dysk typu SSD o pojemności 512 GB, pamięć RAM 16 GB, System operacyjny zgodny z oprogramowaniem sterującym spektrometrem-Windows 11 Pro, mysz optyczna
Pełny program obsługi spektrometru w języku polskim i angielskim zgodny z systemem operacyjnym Windows 10/11 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows lub przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows
o logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu,
o funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału
o procedura Auto-Tune – automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania
o możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych – funkcji apodyzacji ( Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine), korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych
o podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office)
o dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem
o bezpośrednie otwieranie i zapisywanie danych spektralnych w najczęściej wykorzystywanych formatach widm IR: spc (m.in. GRAMS), spa (m.in.OMNIC), dx/jdx (JCAMP-DX), txt/csv (ASCII), gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)
o funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej-automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm – bezwzględnej i względnej
o funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt
o przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca
o tworzenie własnych bibliotek użytkownika,
o w zestawie biblioteki widm związków nieorganicznych i organicznych obejmujące ponad 10 tyś. widm związków organicznych, nieorganicznych, polimerów
o moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący następujące algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej:
­ do analiz ilościowych
­ Prawo Lamberta-Beera
­ CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów)
­ do analiz klasyfikacyjnych
­ Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm)
­ Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa)
­ QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych)
o moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji,
o moduł spektralnej interpretacji widm,
o automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych
o wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru),
o automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu,
o aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu,
o wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów,
o archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu
o moduł rozszerzonej analizy widm obejmujący algorytm jednoczesne j wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników
o oprogramowanie zapewnia kompatybilność formatów widm i bibliotek ze spektrometru Nicolet iS5
• Dodatkowe informacje
o Autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancji i po gwarancji
o Certyfikat CE, deklaracja zgodności dostarczana wraz z aparatem
o W cenie zawarta dostawa aparatury na wskazany przez Zamawiającego adres, uruchomienie aparatu oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi, przygotowania i analizy próbek
4. Przedmiot zamówienia musi zostać odpowiednio zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu oraz ubezpieczony.
5. Gwarancja wynosi co najmniej 12 miesięcy: na wszystkie elementy układu. Zakres gwarancji obejmuje także koszty niezbędnych w jej okresie przeglądów serwisowych, o ile taki przegląd jest wymagany do utrzymania gwarancji.
6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
7. Składanie ofert równoważnych-przedmiot zamówienia został opisany w sposób precyzyjny i zrozumiały. W przypadku wskazania w zapisach Zaproszenia, nazw własnych, typów, modeli, symboli, itp., należy zapisy te rozumieć jako zapis o produkcie wzorcowym.
8. Przedmiot zamówienia musi posiadać nniezbędne dokumenty dopuszczające do eksploatacji.
9. Przedmiot zamówienia odpowiednio musi posiadać iinstrukcję obsługi w języku polskim.
10. Montaż i uruchomienie leży po stronie Wykonawcy zamówienia.
11. Szkolenie personelu musi zostać potwierdzone imiennym certyfikatem.
4) Termin wykonania zamówienia.
1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 14 dni od udzielania zamówienia, tj. od daty zawarcia umowy.
5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty email: anna.dymowska@uj.edu.pl.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest w zakresie formalnym i merytorycznym-Pani Anna Dymowska, e-mail: anna.dymowska@uj.edu.pl.
6) Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość przedmiotu zamówienia oraz skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca musi dołączyć do oferty specyfikację techniczną i/lub funkcjonalną urządzeń lub inny dokument (np. kartę katalogową lub opis) pozwalający na ocenę zgodności oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, wskazujący w szczególności na rodzaj oferowanych urządzeń.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia, tj. według treści formularza ofertowego i jego załączników, zamieszczonych w niniejszym Zaproszeniu w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru i napisana w języku polskim lub angielskim, złożona w formie podpisanego skanu lub opatrzona podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Zaproszeniu.
4.1 W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia otrzymania zamówienia, iż informacje związane
z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1233 ze zm.) nie mogą być udostępnione.
6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym mogą być dokonywane w złotych polskich (PLN).
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu i jego załącznikach w tym we wzorze umowy.
7) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.01.2023 r. do godziny 10.00, na adres anna.dymowska@uj.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie w tytule e-maila Wyłonienie Wykonawcy na dostawę spektrometru FTIR z przystawką ATR na potrzeby Wydziału Chemii UJ, nr sprawy 80.272.502.2022.
8) Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenia i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak
i koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia: koszty gwarancyjne, celne, podatki, transport, dostarczenie do budynku i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, montaż, instalacja, koszt szkolenia użytkowników, rabaty, upusty itp. których Wykonawca zamierza udzielić. Miejsce dostawy: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2,
30-387 Kraków.
2. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.), doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. Dotyczy wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT)
w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP.
3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny wskazanej w ofercie, przy czym wyliczona cena będzie ceną brutto za cały przedmiot zamówienia.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy.
9) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu na podstawie kryterium oceny ofert określonym poniżej:
Cena brutto oferty za całość przedmiotu zamówienia-100%
1.1 Punkty przyznawane za kryterium cena za całość przedmiotu zamówienia będzie liczona wg następującego wzoru:
C = (Cnaj: Co) x 10
gdzie:
C-liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cnaj-najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co-cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 10 punktów.
2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie i gwarancji Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez:
8.1 Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
8.1.1 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;
8.1.2 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
8.1.3 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054);
8.1.4 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;
8.1.5 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
8.1.6 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
8.1.7 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;
8.1.8 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
8.2 Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej (pkt 8.1).
8.3 Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.4 Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne.
8.5 Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.
8.6 Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.7 Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
9. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy.
10. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.
10) Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy.
Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu,
z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.
12) Projektowane postanowienia umowy-Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij