Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU
80-211 GDAŃSK
DĘBINKI 4
Tel. 58 520 40 01
Fax. 58 520 40 01
E-mail poczta@wsse.gda.pl
WWW www.wsse.gda.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w GdańskuCzęść 1: Dostawa odczynników chemicznych według załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 1 Część 2: Dostawa odczynników chemicznych według załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 2 OAT..272.4.2022.DM
Specyfikacja https://wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-gdansk/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dae8d4-19cc-acee-100a-0600107f9259
CPV 33.69.63.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp) przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ). Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp) przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy – Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. 3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w przypadku zaoferowania produktu równoważnego żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: 1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć: a) karty charakterystyk dla każdego odczynnika, do każdej dostawy, b) certyfikaty jakości do każdej serii odczynnika, zgodnie z datą produkcji, datą ważności i serią umieszczoną na opakowaniu. 2) Dostarczany na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy asortyment posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. 3) Posiadanie koncesji dla paliw, zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520), z dniem 1 września 2019 r. zmieniła się zawarta w art. 3 pkt 3b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716 t.j. ze zm.) definicja paliw ciekłych. Minister Aktywów Państwowych wydał w tym przedmiocie stosowne Rozporządzenie w dniu 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – Dz.U. z 2019 poz. 2332). Zgodnie z § 1 pkt 4) tego aktu prawnego uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: benzyny silnikowe: 2710 12 25 (…). Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania – tam gdzie dotyczy m.in. Eter naftowy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Ofertę stanowią niżej wymienione formularze i dokumenty, przy czym załączniki do SWZ Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej: https://wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl. 1.1. Formularz „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.7 SWZ). 1.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – składany w szczególności w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. 1.5. Formularz „Zakres podwykonawstwa” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału Podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału Podwykonawców”. 1.6. Wypełniony i podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym przez Wykonawcę Formularz asortymentowo-cenowy– zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 1.7. Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zostały określone w SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, tel. 58 7763200, e-mail wsse.gdansk@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/web/wsse-gdansk
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-10
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU
80-211 GDAŃSK
DĘBINKI 4

2023-01-03

Sposób składania ofert wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy częściowej 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy częściowej 40
Uwagi 2022/BZP 00519264/01

Dostawy
Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292474
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dębinki 4
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-211
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 58 7763200
1.5.8.) Numer faksu: 58 7763202
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wsse.gdansk@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-gdansk
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ade71614-86a2-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519264
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00107084/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa odczynników chemicznych dla laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.1. Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
3.6.2. W przypadku składania oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy w formie elektronicznej Zamawiający rekomenduje złożenie ich w formacie „pdf” z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osadzonym wewnątrz pliku (tzw. PAdES). Ponadto, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w trakcie weryfikacji złożonych podpisów, Zamawiający rekomenduje użycie kwalifikowanego znacznika czasu przy stosowaniu podpisu elektronicznego.
Ponadto, w przypadku stosowania przez Wykonawcę znacznika podpisu Zamawiający zaleca umieszczać ww. znacznik w taki sposób, aby nie zasłaniał treści podpisywanego dokumentu.
3.6.3. Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo- aplikacyjnych, w tym:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.6.4. Dopuszcza się następujące formaty plików przekazywanych przez Wykonawców za pośrednictwem platformy (pliki do wielkości 100 MB):
1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne dopuszcza się następujące formaty danych: txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, pdf;
2) Do danych zawierających informację graficzną dopuszcza się następujące formaty danych: jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg;
3) Do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową dopuszcza się następujące formaty danych: wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv;
4) Do danych zawierających grafikę wektorową dopuszcza się format danych: dwg;
5) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące formaty danych: zip, tar, gz, gzip, 7z;
6) Do elektronicznego podpisywania, opatrywania pieczęcią elektroniczną i szyfrowania dokumentów elektronicznych dopuszcza się następujące standardy podpisów i szyfrowania: XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Pobrane w formacie XML z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, podpisane przy pomocy Profilu Zaufanego dokumenty pdf dopuszcza się do wielkości pliku 10 MB;
3.6.5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest
w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3.6.6. Czasem odbioru danych przez Platformę jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk, tel. 58 77 63 200, e-mail: wsse.gdansk@sanepid.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku jest Pan Łukasz Raczkowski, e-mail: it.wsse.gdansk@sanepid.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): brak
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OAT..272.4.2022.DM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 230784,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników chemicznych według załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa odczynników chemicznych według załącznika nr 2 do SWZ, pakiet 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696300-8 – Odczynniki chemiczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp) przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu niepodlegania wykluczeniu:
1.1. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia) składanych na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 274 ust 1 Pzp) przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 Ustawy – Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania.
2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.
3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w przypadku zaoferowania produktu równoważnego żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
a) karty charakterystyk dla każdego odczynnika, do każdej dostawy,
b) certyfikaty jakości do każdej serii odczynnika, zgodnie z datą produkcji, datą ważności i serią umieszczoną na opakowaniu.
2) Dostarczany na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy asortyment posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczające go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
3) Posiadanie koncesji dla paliw, zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520), z dniem 1 września 2019 r. zmieniła się zawarta w art. 3 pkt 3b) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716 t.j. ze zm.) definicja paliw ciekłych. Minister Aktywów Państwowych wydał w tym przedmiocie stosowne Rozporządzenie w dniu 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących – Dz.U. z 2019 poz. 2332). Zgodnie z § 1 pkt 4) tego aktu prawnego uzyskania koncesji wymaga wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: benzyny silnikowe: 2710 12 25 (…). Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania – tam gdzie dotyczy m.in. Eter naftowy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Ofertę stanowią niżej wymienione formularze i dokumenty, przy czym załączniki do SWZ Zamawiający udostępnia na platformie zakupowej: https://wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl.
1.1. Formularz „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.7 SWZ).
1.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – składany w szczególności w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.5. Formularz „Zakres podwykonawstwa” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.
Uwaga!
W przypadku realizacji zamówienia bez udziału Podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału Podwykonawców”.
1.6. Wypełniony i podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym przez Wykonawcę Formularz asortymentowo-cenowy– zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.7. Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zostały określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminów realizacji postanowień Umowy, m.in. wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1, lub innych wskazanych w Umowie, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę tj. „siła wyższa” (siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe nieprzewidywalne i niezależne od woli Strony, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Strony). Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminów realizacji Umowy, mając na względzie, że ciężar dowodu zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na jej zaistnienie;
2) zmiany terminów realizacji postanowień Umowy, wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji Umowy z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 5 Umowy;
4) zmian treści Umowy wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie:
1) ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, ale nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty zawarcia Umowy;
2) zmiany produktu, gdy został on wycofany z produkcji lub zmodyfikowany/ udoskonalony – pod warunkiem że produkty nie będą gorsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, oraz będą gwarantować zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w OPZ. Wykonawca w tym przypadku ma obowiązek wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę;
3) zmiany numeru katalogowego;
4) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów lub sposobu konfekcjonowania lub liczby opakowań lub parametrów produktu na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia produktu;
5) zmiany terminów i warunków płatności,
6) zmiany miejsc dostawy przedmiotu zamówienia ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego.
4. Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 2 i 3, zmiana Umowy może zostać dokonana w sytuacjach przewidzianych w ustawie Pzp.
5. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Pzp.
6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron, wskazanych, w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do Umowy.
7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają dokonania zmiany Umowy w formie aneksu:
1) dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) dane teleadresowe Stron;
3) dane rejestrowe Stron;
4) zmiany związane z wystawianiem i doręczaniem faktur przez Wykonawcę, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
Szczegóły dot. zmiany do umowy zawarto w PPU stanowiących zał. nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: wsse-gdansk.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij