Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR)

Dane organizatora INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
17-230 BIAŁOWIEŻA
STOCZEK 1
Tel. 85 682 77 50
Fax. 85 682 77 52
E-mail mripas@zbs.bialowieza.pl
WWW www.zbs.bialowieza.pl
Województwo podlaskie
Powiat Hajnówka
Treść zamówienia „Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia „Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży”Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii SsakówPAN w Białowieży zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5. ZP IBS PAN/04/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ibs.bialowieza.pl_1651914362894
LINK do SIWZ http://bip.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-w-roku-2022/dostawa-spektrometru-bliskiej-podczerwieni-nir-dyspersyjnego-do-instytutu-biologii-ssakow-pan-w-bialowiezy-zp-ibs-pan-04-2022/
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu; – załączniki nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe o ile wymagane będą przez Zamawiającego. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 działu XII SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ul. ul. Stoczek 1, 17-230, Białowieża, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail mripas@ibs.bialowieza.pl
Adres strony internetowej (URL): https://ibs.bialowieza.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 1 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
17-230 BIAŁOWIEŻA
STOCZEK 1

2022-05-16

Sposób składania ofert Białowieża Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-14
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 40
Uwagi 2022/BZP 00148677/01

Dostawy
„Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326285
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stoczek 1
1.5.2.) Miejscowość: Białowieża
1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 – Łomżyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mripas@ibs.bialowieza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ibs.bialowieza.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca8e51c7-cd38-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00148677
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.ibs.bialowieza.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-w-roku-2022/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postepowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać́ konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń́ oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę̨ przekazania oferty, wniosków, zawiadomień́, dokumentów elektronicznych, oświadczeń́ lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń́ oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postepowania oraz ID postepowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postepowanie
można wyszukać́ również̇ na Liście
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP IBS PAN/04/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru bliskiej podczerwieni (NIR) dyspersyjnego do Instytutu Biologii Ssaków
PAN w Białowieży zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty należy dołączyć
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
– załączniki nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe o ile wymagane będą przez Zamawiającego.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 działu XII
SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
i. ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko
w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły
wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
ii. realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np.
urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach
przewidzianych w przepisach prawa. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez
Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.
b) zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i
nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Pzp, w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami,
c) innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj.
nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru wykonawcy i takich, które gdyby były znane w
momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów
zainteresowanych tą procedurą.
4. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej
po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny
być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu.
5. Zmiany wymienione w ust. 3 nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej
zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje
pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy nastąpi w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług –
zmiana dopuszczalna jest z dniem wejścia w życie ustawy/rozporządzenia zmieniającego stawki podatkowe. W takim
przypadku, jedna ze stron występuje o podpisanie aneksu określającego nową wartość wynagrodzenia na część
niezrealizowanych usług. Wyliczenie nowej wartości zamówienia nastąpi po doliczeniu nowej stawki VAT do kwot netto
zawartych w ofercie Dostawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Białowieża
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-14

Numer informacji: 2022-BZP-00148677-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij