Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 12 662 42 44
Fax. 12 662 44 10
E-mail s.administracji@ur.krakow.pl
WWW www.ur.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia DA_4 Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DA_4 Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1651926707634
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2100895,da4-dostawa-i-instalacja-aparatury-laboratoryjnej.html
CPV 38.00.00.00, 38.43.30.00
Osoba do kontaktu tel.: 12 662-42-72,, mgr Marta Krawiec,, adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zadanie nr 1: do 12 tygodni, – Zadanie nr 2: do 20 tygodni, – Zadanie nr 3 do 6 tygodni, – Zadanie nr 4: do 10 tygodni, – Zadanie nr 5: do 5 tygodni, – Zadanie nr 6: do 10 tygodni, – Zadanie nr 7: do 6 tygodni,
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
ADAMA MICKIEWICZA 21

2022-05-20

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, ADAMA MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
prowadzonym na mocy postanowień art.11 ust.5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 j.t) w związku z art.469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 t.j.).
Nr: DA.292.0.4/ZzDzN/2022
z dnia 06.05.2022 r.
I. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków NIP 6750002118 Jednostka UR udzielająca zamówienia Zadanie nr 1 Wydział Technologii Żywności Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych tel.: 12 662 48 10 Zadanie nr 2 Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii tel.: 12 662 51 87 Zadanie nr 3 Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej tel.: 12 431 66 48 Zadanie nr 4 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt tel. 12 662 40 44 Zadanie nr 5 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa tel. 12 662 40 84 Zadanie nr 6 Wydział Technologii Żywności Katedra Żywienia Człowieka i Dietetyki tel. 12 662 48 12 Zadanie nr 7 Wydział Technologii Żywności Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności Tel. 12 662 47 46 Jednostka prowadząca sprawę: Dział Aparatury Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel.: 12 662-42-72,
osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: mgr Marta Krawiec,
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA Art.11 ust.5 pkt 1)
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
2) Zakup w ramach:
– Zadanie nr 1: subwencji na działalność badawczą: nr 070005-D020,
– Zadanie nr 2: subwencji na działalność badawczą 050011-D011 oraz fundusz szczebla centralnego,
– Zadanie nr 3: subwencji na działalność badawczą 290000-D016 oraz fundusz szczebla centralnego,
– Zadanie nr 4: subwencji na działalność badawczą: 021500-D015-2AP5, 020002-D015 oraz fundusz szczebla centralnego,
– Zadanie nr 5: przychodów Laboratorium Paszowego 0200110003,
– Zadanie nr 6: projektów zewnętrznych/ granty G-1727/WTŻ/21-24,
– Zadanie nr 7: subwencji na działalność badawczą 072000-D020, 070001-D020,
____________070001-D011, 070014-D020._____________________________________________________
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kod CPV: 38433000-9, 38000000-5,
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
– Zadanie nr 1: i instalacja spektrofotometru UV/VIS – 1 szt.,
– Zadanie nr 2: i instalacja spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES – 1 zestaw,
– Zadanie nr 3: i instalacja urządzenia do automatycznej elektroforezy kwasów nukleinowych – 1 zestaw,
– Zadanie nr 4: i instalacja termocyklera – 1 zestaw,
– Zadanie nr 5: i instalacja analizatora do oznaczania mykotoksyn – 1 szt.,
– Zadanie nr 6: i instalacja kriostatu wolnostojącego – 1 szt.,
– Zadanie nr 7: i instalacja aparatu do pomiaru stabilności emulsji – 1 zestaw, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadania (1-7).
3) Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia).
4) Warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 2.
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin dostawy:
– Zadanie nr 1: do 12 tygodni,
– Zadanie nr 2: do 20 tygodni,
– Zadanie nr 3 do 6 tygodni,
– Zadanie nr 4: do 10 tygodni,
– Zadanie nr 5: do 5 tygodni,
– Zadanie nr 6: do 10 tygodni,
– Zadanie nr 7: do 6 tygodni,
od dnia podpisania umowy przez obie strony.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca/ oferent powinien złożyć ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 zadania (1-7).
VI. KRYTERIA OCENY OFERT:
100% – cena brutto przedmiotu zamówienia
Liczba punktów jaką uzyska oferta zostanie obliczona według wzoru:
Liczba punktów badanej oferty = (cena brutto najniższej oferty/ cena brutto badanej oferty) x 100.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdego zadania oddzielnie.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Termin składania ofert upływa w dniu: 20.05.2022 r.
2) Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W tytule e-maila należy podać nr ogłoszenia.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którzy dotychczas złożyli oferty, oraz zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty, z tym, że cena ofertowa nie może ulec zwiększeniu.
IX. INFORMACJE KOŃCOWE
1) Koszty związane z przygotowaniem oferty i jej złożeniem ponosi składający ofertę.
2) Złożenie oferty oznacza akceptację bez zastrzeżeń warunków udzielenia zamówienia.
3) Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki bez podania przyczyn, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nie później niż na 3 dni (robocze) przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródeł zapytania, zamawiający zamieści na stronie internetowej w miejscu w którym zostało ogłoszone niniejsze zamówienie. Pytania należy składać na adres e-mail: marta.krawiec@urk.edu.pl
X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami, określonymi w ogłoszeniu; Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego BIP w miejscu ogłoszenia zamówienia.
XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, niniejszym
UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij