Dostawa sit laboratoryjnych

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
53-139 WROCŁAW
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186
Tel. 71 334 73 00
Fax. 71 367 17 69
E-mail sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa sit laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sit laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1669029654422
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/dostawa-rejestratorow-temperatury-i-wilgotmosci
Osoba do kontaktu Marcin Stadnicki 71/369-19-00 w. 20
Wymagany termin realizacji zamówienia do 14 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
53-139 WROCŁAW
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186

2022-11-24

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186, 53-139 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium ceny.:100
Uwagi Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia:
Dostawa sit laboratoryjnych
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
listownie lub osobiście w pod adresem:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wydział Technologii i Jakości
Budowy Dróg-Laboratorium Drogowe Mokronos Dolny ul. Drogowców 2, 55-080 Kąty
Wrocławskie (w sekretariacie). W przypadku przesłania oferty listownie opakowanie należy
oznaczyć j.w. oraz dodatkowo opisać: Oferta na: Dostawę rejestratorów temperatury
i wilgotności
lub
e-mailem na adres:
mstadnicki@gddkia.gov.pl
wt.wroclaw@gddkia.gov.pl
do dania 24.11.2022 r. godzina 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Osoba prowadząca sprawę: Marcin Stadnicki 71/369-19-00 w. 20
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 14 dni od
daty zawarcia umowy.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy)
nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Inne dane:
Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny
i unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył
wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub
wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wszystkie pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy kierować na adres mailowy:
mstadnicki@gddkia.gov.pl
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 2);
Proszę o nie dołączanie żadnych innych załączników
UWAGA !:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową
w możliwie najkrótszym czasie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij