Dostawa aparatury

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejCzęść 1: Część 1 – Dostawa mieszadła magnetycznego z termostatem dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 3 sztuk Część 2: Część 2 – Dostawa pompy próżniowej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki Część 3: Część 3 – Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki Część 4: Część 4 – Dostawa systemu próżniowego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 2 sztuk Część 5: Część 5 – Dostawa wyparki rotacyjnej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 2 sztuk Część 6: Część 6 – Dostawa zestawu do syntezy równoległej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki 25/W3D/D/2022
Specyfikacja https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/78475/details
CPV 38.00.00.00, 38.43.62.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego): a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 10 do SWZ, b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 11 do SWZ, 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zmawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ, na którą składają się następujące dokumenty: 1) „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 2) „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 -7 do SWZ; (dokument stanowi treść oferty) 3) „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 4) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ, 6) pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Forma i postać składanych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictwa została określona w rozdziale XII SWZ. 5. Sposób przygotowania i podpisania oferty został określony w rozdziale XIX SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2022-11-29

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/92273/notice/public/details Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-12-28
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: parametry techniczne 20
część 1: gwarancja 20
część 2: cena 60
część 2: parametry techniczne 20
część 2: gawarncja 20
część 3: cena 60
część 3: parametr techniczny 20
część 3: gwarancja 20
część 4: cena 60
część 4: parametry techniczne 20
część 4: gwarancja 20
część 5: cena 60
część 5: parametry techniczne 20
część 5: gwarancja 20
część 6: cena 60
część 6: parametry techniczne 20
część 6: gwarancja 20
Uwagi 2022/BZP 00449284/01

Dostawy
Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa aparatury dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8e9d26f-698f-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00449284
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020089/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.14 Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników oraz drobnej aparatury dla projektu “Gra elektronów: nowe cykloaddycje wyższego rzędu w syntezie organicznej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/92273/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/92273/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/92273/notice/public/details z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp. 2. Instrukcja korzystania z platformy jest na: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych” → „Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021” 3.Wykonawca ma zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy. Za datę przekazania oświadczeń(…) za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, (…), które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń,(…) przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w email Zamawiającego. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: 1)stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe), 2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 4) włączona obsługa JavaScript, 5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Rozszerzenia plików powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu kompresji danych rekomenduje się jedno z rozszerzeń: .zip lub .7Z Maks. rozmiar pojed. pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maks. 100 MB. Kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim wg zał. do SWZ, podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwalifikowany podpis elektroniczny: – musi spełniać wymagania (eIDAS) (UE). Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym (plik podpisany + podpis. Zamawiający nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym. Zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2. Podpis zaufany: wielkość pojed. pliku podpisanego nie może przekroczyć 10 MB. Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym, wielkość pojed. pliku nie może przekroczyć 5 MB. Zamawiający zalec pliki w formacie pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 25/W3D/D/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Dostawa mieszadła magnetycznego z termostatem dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 3 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38436200-2 – Wyparki rotacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Dostawa pompy próżniowej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38436200-2 – Wyparki rotacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gawarncja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 – Dostawa systemu oczyszczania rozpuszczalników dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametr techniczny
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 – Dostawa systemu próżniowego dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 2 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38436200-2 – Wyparki rotacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 – Dostawa wyparki rotacyjnej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 2 sztuk

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38436200-2 – Wyparki rotacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 6 – Dostawa zestawu do syntezy równoległej dla Instytutu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PŁ w ilości 1 sztuki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

38436200-2 – Wyparki rotacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 10 do SWZ,
b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 11 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zmawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ, na którą składają się następujące dokumenty:
1) „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty)
2) „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 -7 do SWZ; (dokument stanowi treść oferty)
3) „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
4) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ,
6) pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Forma i postać składanych dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictwa została określona w rozdziale XII SWZ.
5. Sposób przygotowania i podpisania oferty został określony w rozdziale XIX SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zawiera projekt umowy stanowiący załącznik 12 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/92273/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-28

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij