Dostawa Refraktometru fotoelektrycznego

Dane organizatora OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI
90-132 ŁÓDŹ
NARUTOWICZA 75
Tel. 42 678 77 66
Fax. 42 678 37 68
E-mail oum.lodz@gum.gov.pl
WWW bip.lodz.gum.gov.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa Refraktometru fotoelektrycznego Abbemat 500 produkcji Anton Paar.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa Refraktometru fotoelektrycznego Abbemat 500 produkcji Anton Paar.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.lodz.gum.gov.pl_1695729980580
LINK do SIWZ http://bip.lodz.gum.gov.pl/b05/ogloszenia/zamowienia-publiczne-do/2815,Refraktometr-fotoelektryczny-Abbemat-550-produkcji-Anton-Paar.html
Wymagany termin realizacji zamówienia do 04.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI
90-132 ŁÓDŹ
NARUTOWICZA 75

2023-10-03

Sposób składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W ŁODZI, NARUTOWICZA 75, 90-132 ŁÓDŹ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zaproszenie do składania ofert
Specyfikacja Zamówienia (SZ)
1. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zaprasza do złożenie oferty na dostawę Refraktometru fotoelektrycznego Abbemat 500 produkcji Anton Paar.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Refraktometr fotoelektryczny Abbemat 550 produkcji Anton Paar spełniający następujące wymagania:
– zakres pomiarowy1.26-1.72 nD,
– dokładność: ±0,00002 nD,
– rozdzielczość: ±0,000001 nD,
– powtarzalność: ±0,00002 nD,
– precyzja: ±0,00002 nD.
Inne wymagania:
– Refraktometr będzie dostarczony z dokumentacją w języku polskim,
– Dostawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Refraktometru,
– Dostawca dokona pierwszego uruchomienia Refraktometru po jego dostarczeniu do Zamawiającego,
– Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące.
1.2. Miejsce dostawy: Okręgowy Urząd Miar, ul; Narutowicza 75, 90-132 Łódź.
1.3. Termin realizacji zamówienia: do 04.12.2023 r.
2. Informacje dotyczące warunków składania oferty:
2.1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami są:
– Naczelnik Wydziału Obsługi: Dagmara Wojtasiak – Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 114, tel. 693 644 819, (042) 678-70-85
– specjalista ds. zamówień publicznych: Jacek Szczeblewski – Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, pok. 111, tel. (042) 678-77-66 wew. 603
2.2. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
3. Sposób przygotowania i składania ofert (wycofywanie ofert, wnoszenie zmian do złożonych ofert)
3.1. Ofertę należy złożyć w Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi ul. Narutowicza 75 w sekretariacie lub przesłać mailem na adres oum.lodz.rag@poczta.gum.gov.pl w postaci skanu podpisanych dokumentów do dnia 03.10.2023 r. do godz. 9.00.
3.2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Zawartość ofert.
4.1. Dla uznania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie:
– wypełniony formularz ofertowy na załączonym druku wraz z wymaganymi załącznikami;
– parafowany na znak akceptacji wzór umowy;
– oświadczenie złożone przez uprawnionego przedstawiciela oferenta na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.2. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.
5. Ocena oferty.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a) cena – 100 %,
6. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawiera wzór umowy, który oferent musi parafować jako znak jej akceptacji oraz dołączyć do składanej oferty.
7. Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1-Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3-Oświadczenie oferenta
Łódź, dn. 26.09.2023 r
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij