Dostawa przestrzennego modulatora światła

ane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 26 00
Fax. 71 322 36 64
E-mail bzp@pwr.wroc.pl
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia SZP/242-147/2022_Dostawa przestrzennego modulatora światła (SLM) dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SZP/242-147/2022_Dostawa przestrzennego modulatora światła (SLM) dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przestrzennego modulatora światła (SLM) dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem Oferty. Jeśli Zamawiający określa w OPZ, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana.Cechy wymagane w specyfikacji (OPZ) są parametrami minimalnymi.3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.4. Kod CPV 38600000-1 Przyrządy optyczne5. Adres dostawy: Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, Budynek C-2 ul. Janiszewskiego 11 -17 pok.217 , 50-370 Wrocław 6. Na dostarczone elementy/ produkty / materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji – min. 12 miesięcy. SZP/242-147/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.pwr.edu.pl_1660829376424
LINK do SIWZ http://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/szp-242-147-2022-2015.html
CPV 38.60.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują: 4.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 13.6. Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 13. Oferta musi składać się z: 13.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ; 13.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ; 13.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 13.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy); 13.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy); 13.6. Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, ul. wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://przetargi.pwr.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 98 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2022-08-26

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-09-24
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00310509/01

Dostawy
SZP/242-147/2022_Dostawa przestrzennego modulatora światła (SLM)
dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SZP/242-147/2022_Dostawa przestrzennego modulatora światła (SLM)
dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e39f7da-1ee6-11ed-acbd-46d0480cd9c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310509
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001019/59/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.115 Przestrzenny modulator światła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://przetargi.pwr.edu.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.: 1.1. miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)
1.2. ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
1.3. poczty elektronicznej anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl (korespondencja oprócz Ofert). jak również przy użyciu:
1.4. Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
1.5. strony internetowej Zamawiającego https://przetargi.pwr.edu.pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ
i Informacje dla Wykonawców).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Instrukcji Użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone we wskazanej powyżej Instrukcji Użytkownika oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać
postanowień tej Instrukcji.
5. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach – mail.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
7. Korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) dotycząca pytań odnośnie zapisów SWZ,
sposobu złożenia Oferty oraz realizacji zamówienia odbywa się za pomocą poczty elektronicznej anna.j.mikolajczak@pwr.edu.pl.
Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie
może być szyfrowana.
8. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://przetargi.pwr.edu.pl/.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania)
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom
stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww.
postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach
dla Wykonawców.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający – Politechnika Wrocławska – informuje, że:
7.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27, a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania
danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej
decyduje ona sama jako Administrator danych.
7.2. kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt. Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim
skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl.
7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp.
7.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE)
przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków
pochodzących z UE.
7.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
7.6. posiada Pani/Pan:
7.6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
7.6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
7.6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7.6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7.7. nie przysługuje Pani/Panu:
7.7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
7.7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
7.7.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;
7.9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp.
7.10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-147/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki przestrzennego modulatora światła (SLM) dla Katedry Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Politechniki Wrocławskiej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SWZ.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem Oferty.
Jeśli Zamawiający określa w OPZ, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana.
Cechy wymagane w specyfikacji (OPZ) są parametrami minimalnymi.

3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

4. Kod CPV 38600000-1 Przyrządy optyczne
5. Adres dostawy: Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, Budynek C-2 ul. Janiszewskiego 11 -17 pok.217 , 50-370 Wrocław
6. Na dostarczone elementy/ produkty / materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji – min. 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38600000-1 – Przyrządy optyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” – C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej)
Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. PODMIOTOWE ŚRODKI
DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
4.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 13.6. Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja
techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ
wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców
W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy
środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ
wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców
W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile
przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy
środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub,
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 13. Oferta musi składać się z:
13.1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;
13.2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
13.3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
13.4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
13.5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 10
SWZ (jeżeli dotyczy);
13.6. Załącznik nr 4 do SWZ – przedmiotowy środek dowodowy – opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja
techniczna – pozwalający stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 4 do SWZ
wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz przewiduje następujące aneksy:
2.1. aneks cenowy dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami
kursu waluty.
2.2. aneks przedmiotowy dopuszczający zmianę zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek
Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza zmianę przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowaną
wycofaniem z produkcji, przy założeniu niezmienności ceny i niezmienności terminu realizacji zamówienia.
2.3. zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność Zamawiającego lub inne nie dające
się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym.
2.4. aneks przedmiotowy – w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego przedmiotu
zamówienia objętego Umową, Zamawiający (na pisemny wniosek Wykonawcy) dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu
Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania
przewidziane w OPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad.
2.5. W przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi, w szczególności ujawnionymi na etapie prac analitycznych,
konieczności zmiany zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli
rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy
do potrzeb Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone
przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich
realizacji
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp;
1.2. w art. 7 ust. 1 uPzp z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. poz. 835).”,
1.3. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:
1.3.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.

Numer informacji: 2022-BZP-00310509-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij