Dostawa przepływowego mikrokalorymetru

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ1.Przedmiotem zamówienia jest:1) zakup i dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,2) załadunek, transport i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie,3) instalacja i uruchomienie,4) przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, jednodniowego szkolenia stacjonarnego w zakresie obsługi oraz konserwacji aparatury w terminie do 30 dni od dnia dokonania instalacji i uruchomienia, 5) świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.6) świadczenie nieodpłatnej pomocy technicznej w dniach roboczych w godzinach 8.15-16.15 telefonicznie lub przez e-mail. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ. 2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. 14/W3D/D/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1692007089150
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/102944/details
CPV 38.50.00.00, 51.43.00.00, 79.63.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ, b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ, 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Kopię Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (Kopię Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry) lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie. 2. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 4. Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ i posiadającą załączone dokumenty: 1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ, 2) „Specyfikację techniczną” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ, 3) Kopia Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry).(przedmiotowy środek dowodowy) 4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ, 5) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ, 6) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ, 7) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy, 8) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy, 9) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 98 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-08-21

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/122988/notice/public/details Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-09-19
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
parametry techniczne 15
okres gwarancji 10
sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego 15
Uwagi 2023/BZP 00351930/01

Dostawy
Dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego PŁ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75b7e322-383d-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00351930
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-11
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/122988/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/122988/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja odbywa się przy użyciu strony prowadzonego postępowania:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/122988/notice/public/details z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w uPzp.
2.Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie.
3.W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres w/w e-mail Zamawiającego.
W temacie wiadomości należy wpisać numer postępowania.
4.Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej minimalnej przepustowości 512 kb/s na komputer (Zamawiający zaleca szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet, Firefox, Google Chrome lub MS Edge,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5.Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących
w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5.Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6.W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
7.Maks. rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maks. 100 MB.
7. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
8. Oferta powinna być podpisana:
1)Kwalifikowany podpisem elektronicznym spełniającym wymagania eIDAS. Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf. Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym.
Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Należy przekazać łącznie plik podpisany + podpis. Nie rekomenduje się używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie kwalifikowanego znacznika czasu.
2) Podpisem zaufanym – wielkość pojedynczego pliku podpisanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB
3) Podpisem osobistym – nie jest to podpisem odręcznym. Jest to zaawansowany podpis elektroniczny ujęty w e-dowodzie.
eDoApp jest to aplikacja, przy pomocy której można złożyć podpis osobisty. Zamawiający zwraca uwagę, że wielkość pliku w formacie .pdf wynosi maksymalnie 5 MB. Zamawiający zaleca pliki w formacie .pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 14/W3D/D/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa przepływowego mikrokalorymetru pirolizy i spalania dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,
2) załadunek, transport i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie,
3) instalacja i uruchomienie,
4) przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, jednodniowego szkolenia stacjonarnego w zakresie obsługi oraz konserwacji aparatury w terminie do 30 dni od dnia dokonania instalacji i uruchomienia,
5) świadczenie usług serwisowych przez cały okres gwarancji.
6) świadczenie nieodpłatnej pomocy technicznej w dniach roboczych w godzinach 8.15-16.15 telefonicznie lub przez e-mail.
Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ.
2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
51430000-5 – Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 – Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób świadczenia serwisu gwarancyjnego
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ,
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Kopię Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych (Kopię Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry) lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienie w wyznaczonym terminie.
2. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli pomimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 4. Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ i posiadającą załączone dokumenty:
1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Specyfikację techniczną” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ,
3) Kopia Certyfikatu świadczącego o zgodności otrzymanych wyników badań z normą ASTM D7309-2007 (Standard Test Method for Determining Flammability Characteristics of Plastics and Other Solid Materials Using Microscale Combustion Calorimetry).(przedmiotowy środek dowodowy)
4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
5) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
6) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
7) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa
w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
8) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
9) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: § 9 projektu umowy – załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-21 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/122988/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-21 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-19

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij