Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych

ane organizatora INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU
61-704 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 12/14
Tel. 61 852 85 03
Fax. 61 852 05 32
E-mail ibch@ibch.poznan.pl
WWW www.ibch.poznan.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych Numer referencyjny: PN 583/20231. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Dostawa mebli biurowych Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Dostawa mebli laboratoryjnych Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1692001994206
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2aa08662-35e5-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 39.13.00.00, 39.18.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie:dla części 1 – mebli biurowych, o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każde,dla części 2 – mebli laboratoryjnych, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każde,Uwaga:Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs TAKi NIE był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.
Osoba do kontaktu Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk REGON 000849327 ul. Noskowskiego 12/14 Poznań 61-704 Anna Rosińska – Polak +48 618522509 zampub@ibch.poznan.pl +48 618520532 http://portal.ichb.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 42
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU
61-704 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 12/14

2023-09-15

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2aa08662-35e5-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 154-489504
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000849327
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 12/14
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rosińska – Polak
E-mail:
zampub@ibch.poznan.pl
Tel.: +48 618522509
Faks: +48 618520532
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://portal.ichb.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2aa08662-35e5-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednosta naukowo-badawcza

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa mebli biurowych i laboratoryjnych
Numer referencyjny: PN 583/2023

II.1.2) Główny kod CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mebli biurowych
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w wysokości:
Część 1 – 12 700,00 PLN,
Część 2 – 48 700,00 PLN,
powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 449 ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mebli laboratoryjnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz mebli laboratoryjnych, zwanych dalej łącznie „Meblami”, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium w wysokości:
Część 1 – 12 700,00 PLN,
Część 2 – 48 700,00 PLN,
powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 449 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie:
dla części 1 – mebli biurowych, o wartości minimum 400 000,00 zł brutto każde,
dla części 2 – mebli laboratoryjnych, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każde,
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs TAKi NIE był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/09/2023
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej (art. 505 i następne) ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „Izbą”). Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Jeżeli Zamawiający NIE przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp NIE stanowią inaczej.
12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
154
2023
Następna aktualizacja:
14/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij