Dostawa próżniowych zestawów pompowych do helu

Dane organizatora INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE
31-342 KRAKÓW
WALEREGO ELIASZA RADZIKOWSKIEGO 152
Tel. 12 662 80 00
E-mail dyrektor@ifj.edu.pl
WWW www.ifj.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia dostawa próżniowych zestawów pompowych do helu dla IFJ PAN w Krakowie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa próżniowych zestawów pompowych do helu dla IFJ PAN w Krakowie Numer referencyjny: DZP.260.26.2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania heluSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania helu
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ifj.edu.pl_1663937999404
LINK do SIWZ http://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZP/
CPV 42.12.20.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki jej zmiany, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SWZ.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).3. Zamawiający NIE przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Wadium 50000.00
Osoba do kontaktu Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 6750000444 ul. Radzikowskiego 152 Kraków 31-342 Anica Knera +48 126628000 dzp@ifj.edu.pl +48 126628458 www.ifj.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 5
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN W KRAKOWIE
31-342 KRAKÓW
WALEREGO ELIASZA RADZIKOWSKIEGO 152

2022-10-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZP/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie kryterium jakości – nazwa: gwarancja / waga: 40
cena – waga: 60
Uwagi 2022/S 184-517700
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka NIEwodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750000444
Adres pocztowy: ul. Radzikowskiego 152
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-342
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anica Knera
E-mail:
dzp@ifj.edu.pl
Tel.: +48 126628000
Faks: +48 126628458
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.ifj.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZP/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Instytut PAN

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa próżniowych zestawów pompowych do helu dla IFJ PAN w Krakowie
Numer referencyjny: DZP.260.26.2022

II.1.2) Główny kod CPV
42122000 Pompy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania helu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch identycznych próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania helu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki jej zmiany, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SWZ.
2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3. Zamawiający NIE przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:
2022/S 127-360714

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. —
II. Wykluczenie Wykonawców: art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 5-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (…) (Dz.U. 2022 poz. 835), art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.
III.
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ
b) oświadczenia o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załącznikach do SWZ
c) przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z SWZ
d) pełnomocnictwo (o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika)
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
– art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
– art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
– art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
– art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
– art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy Pzp,
– art.7 ust.1 ustawy o.s.r.
– art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast wskazanych powyżej dokumentów, o których mowa w pkt III.2 lit. a) – składa: informacja z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt III.2 lit. a). Dokument, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.3, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy dotyczące ważności dokumentów wskazane w punkcie III.3 stosuje się.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
a) NIEzgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
184
2022
Następna aktualizacja:
26/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij