Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych

Dane organizatora PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
32-600 OŚWIĘCIM
WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20
Tel. 33 844 80 00
Fax. 33 843 18 62
E-mail muzeum@auschwitz.org
WWW www.auschwitz.org
Województwo małopolskie
Powiat Oświęcim
Treść zamówienia Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1663923915310
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/auschwitz,a,2166662,dostawa-i-montaz-dygestoriow-i-mebli-laboratoryjnych.html
CPV 39.18.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 6 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: 3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał następujące certyfikaty: a) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży komplekso-wego wyposażenia laboratoryjnego; b) Certyfikat OHSAS 18001, stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia labora-toryjnego; c) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego; d) Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda-ży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego. 3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termi-nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wy-konał co najmniej 3 dostawy, z czego każda musi obejmować dostawę, montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych za minimum 500 000,00 PLN. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): 2.1. Certyfikatów tj.: a) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego; b) Certyfikat OHSAS 18001 stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego; c) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego; d) Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego. 2.2 Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dygestoria i meble laboratoryjne w Formularzu ofertowym spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ pn. Wykaz asortymentowy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych szczegółowo opisanych w Dziale VII ust. 4 i ust. 5 SWZ: – Katalogów producenta mebli – Dokumentów dotyczących blach – Dokumentów dotyczących blatów z żywicy fenolowej – Dokumentów dotyczących blatów z ceramiki lanej – Dokumentów dla mebli i dygestoriów – Próbki UWAGA! Próbki należy złożyć fizycznie w formie paczki w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Paczka powinna być opisana firmą i adresem wykonawcy oraz numerem lub tytułem postępowania, którego dotyczą. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: środki dowodowe opisane w Dziale VII ust. 4 i ust. 5 SWZ 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsor-cjum/spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, określone w Dziale V pkt 3 SWZ, zosta-ną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodo-wej, o których mowa Dziale V pkt 3 SWZ. 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą, które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wy-konawców (konsorcjantów, wspólnicy spółki cywilnej) 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w spra-wie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty. 5. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich: 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówie-nia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosun-ków prawnych. 5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zaso-by, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno-ści są wymagane. 5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny pod-miotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.3., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczy-wisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 5.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 5.4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 5.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wyko-nawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształ-cenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usłu-gi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale V pkt 3 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w Dziale V pkt 2 SWZ. 5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. 5.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600, Oświęcim, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetargi@auschwitz.org
Adres strony internetowej (URL): http://www.auschwitz.org/
Wymagany termin realizacji zamówienia 120 dni
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
32-600 OŚWIĘCIM
WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20

2022-10-03

Sposób składania ofert Ofertę należy złożyć za pośrednictwem -Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskudostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji jakości 25
termin realizacji 15
Uwagi 2022/BZP 00361246/01

Dostawy
Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20
1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Państwowa Instytucja Kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aa7c35b-3b0d-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361246
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056226/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem oraz podłączeniem do istniejącej instalacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://www.auschwitz.org/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/auschwitz,m,403419,2022.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie
oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w SWZ oraz jej
wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl/. System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych
składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w
Instrukcji korzystania z miniPortalu
zamieszczonej na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i montaż dygestoriów i mebli laboratoryjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 39180000-7 – Meble laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust.
1ustawy PZP
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał następujące certyfikaty:
a) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży komplekso-wego wyposażenia laboratoryjnego;
b) Certyfikat OHSAS 18001, stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia labora-toryjnego;
c) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
d) Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda-ży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.
3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termi-nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wy-konał co najmniej 3 dostawy, z czego każda musi obejmować dostawę, montaż dygestoriów
i mebli laboratoryjnych za minimum 500 000,00 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
2.1. Certyfikatów tj.:
a) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
b) Certyfikat OHSAS 18001 stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
c) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001, zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
d) Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001 zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.
2.2 Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dygestoria i meble laboratoryjne w Formularzu ofertowym spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 7 do niniejszej SWZ pn. Wykaz asortymentowy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych szczegółowo opisanych w Dziale VII ust. 4 i ust. 5 SWZ:
– Katalogów producenta mebli
– Dokumentów dotyczących blach
– Dokumentów dotyczących blatów z żywicy fenolowej
– Dokumentów dotyczących blatów z ceramiki lanej
– Dokumentów dla mebli i dygestoriów
– Próbki
UWAGA! Próbki należy złożyć fizycznie w formie paczki w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. Paczka powinna być opisana firmą i adresem wykonawcy oraz numerem lub tytułem postępowania, którego dotyczą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: środki dowodowe opisane w Dziale VII ust. 4 i ust. 5 SWZ
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: wymagania dotyczące wadium zawarte są w Dziale XIII SWZ
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsor-cjum/spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, określone w Dziale V pkt 3 SWZ, zosta-ną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodo-wej,
o których mowa Dziale V pkt 3 SWZ.
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą, które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wy-konawców (konsorcjantów, wspólnicy spółki cywilnej)
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w spra-wie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty.
5. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach podmiotów trzecich:
5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówie-nia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosun-ków prawnych.
5.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zaso-by, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolno-ści są wymagane.
5.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny pod-miotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 5.3., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczy-wisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wyko-nawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształ-cenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usłu-gi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale V pkt 3 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy w Dziale V pkt 2 SWZ.
5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w po-stępowaniu.
5.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: zmiany umowy opisane są w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem -Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskudostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij