Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 632 66 81
E-mail icho-s@icho.edu.pl
WWW www.icho.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. ZP-2401-13/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00497952-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbe69e-4bdf-767a-493b-cb0011c5d209
CPV 38.00.00.00, 38.41.00.00, 38.43.22.00, 38.90.00.00, 51.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, ul. ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22 343 23 20, e-mail przetargi@icho.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.icho.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2023-11-23

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 90
termin dostawy 10
Uwagi 2023/BZP 00497952/01

Dostawy
Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b20ca47-83e6-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497952
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084646/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.17 Dostawa pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b20ca47-83e6-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,
która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-13/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej pompy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 – Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena
Liczba punktów =( Cmin)/Cbad*90%*100
gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Maksymalnie: 90 punktów
Kryterium: Termin dostawy
Maksymalny termin dostawy to 63 dni od daty zawarcia umowy. Ocenie, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, będzie podlegało skrócenie
terminu dostawy liczone w dniach.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
– brak skrócenia terminu dostawy: 0 pkt.;
– skrócenie terminu dostawy o 7 dni: 5 pkt;
– skrócenie terminu dostawy o 14 dni lub więcej: 10 pkt;
– Maksymalnie: 10 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik Nr 3 do SWZ – Tabela zgodności
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij