Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
15-328 BIAŁYSTOK
ŚWIERKOWA 20B
Tel. 85 745 70 00
Fax. 85 745 70 73
E-mail uniwersytet@uwb.edu.pl
WWW www.uwb.edu.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynnik…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 14 zadaniach
Specyfikacja https://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/notice/public/114119/details
Osoba do kontaktu iod@uwb.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Zadanie 1-10: do 14 dni od daty podpisania umowy. Zadanie 11: do 21 dni od daty podpisania umowy. Zadanie 12-14: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin realizacji pojedynczego zamówienia wynosi 21 dni od daty jego złożenia w formie mailowej.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
15-328 BIAŁYSTOK
ŚWIERKOWA 20B

2023-11-24

Sposób składania ofert UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, ŚWIERKOWA 20B, 15-328 BIAŁYSTOK Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/136908/notice/public/details II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z dziedziny nauki na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w 14 zadaniach. 2. Ilości i wymagania jakościowe określa Szczegółowy Formularz Cenowy (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). 3. Wymagany okres gwarancji jakości: Zadanie 1-10,12-14: Okres gwarancji jakości nie mniejszy niż 1 rok od daty dostarczenia towaru, przy czym za okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) uważa się datę ważności udzieloną przez producenta.Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
2
Zadanie 11: za okres gwarancji jakości (przydatności do użycia) uważa się datę ważności udzieloną przez producenta tj. nie mniejszą niż 75% czasu gwarancji udzielonego przez producenta.
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1-10: do 14 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie 11: do 21 dni od daty podpisania umowy.
Zadanie 12-14: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin realizacji pojedynczego zamówienia wynosi 21 dni od daty jego złożenia w formie mailowej.
Za datę realizacji zamówienia uważać się będzie dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia po jego dostawie.
Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST.1
USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 835), DALEJ JAKO USTAWA O
WSPIERANIU UKRAINY
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu Ukrainy; 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu Ukrainy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
3
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o wspieraniu Ukrainy. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1. 3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej. 4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu). 6. Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5, Zamawiający w wyznaczonym terminie wezwie do jego złożenia.
VII. SPOSÓB KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet, znajdującej się pod adresem internetowym https://uwb.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@uwb.edu.pl. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich dostarczenia na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (w przypadku skorzystania z poczty elektronicznej). W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Uniwersytetu w Białymstoku; https://uwb.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się. c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
4
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia dokumentów w postępowaniu. e) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce Korespondencja. Za datę przekazania zawiadomień, informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu. f) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. g) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Uniwersytet w Białymstoku, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 6. Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. 7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTYZnak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
5
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie należne opłaty i podatki (w szczególności podatek VAT). W celu obliczenia ceny Wykonawca stosuje stawkę VAT obowiązującą na dzień składania ofert. 3. Cena oferty podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) winna być zgodna z ceną podaną w szczegółowym formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). 4. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 8. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego; b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 9. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
a) wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu), b) Wypełniony Szczegółowy formularz cenowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu),Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
6
c) oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu), d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych (dotyczy KRS i CEIDG), e) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli jest wymagane). 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z informacją zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze. 4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika. 6. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. W sytuacji, gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w dokumencie pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 9. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się, w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach.txt,.rtf,.pdf,.doc,.docx,.odt. 10. Ofertę wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane) przekazuje się za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://uwb.ezamawiajacy.pl w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
7
11. UWAGA: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Prawdziwość danych
posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.
12. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: a) wypełnienie dokumentów (załączników) określonych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu – podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. b) Czynności określone w ppkt. a) realizowane są w zakładce OFERTY poprzez wybranie polecenia ″dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
Wykonawca winien opisać załączniki nazwą umożliwiającą ich identyfikację. c) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Wykonawca załączając dokument oznacza, czy jest on: ″Tajny″-dokument stanowi tajemnice przedsiębiorstwa lub opcję ″Jawny″-niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą zostać oznaczone w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie. Niezasadnym jest poprzestanie na samym zastrzeżeniu pewnych informacji.
Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. uzasadnić przyczyny zastrzeżenia oraz wykazać spełnianie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa określonej w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020 poz. 1913), z zgodnie z którą Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zastrzeżenie dotyczące Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
8
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ″Tajne. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie ″Dodaj. d) Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ″Złóż ofertę. 13. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ″Oferta złożona″ oraz wygenerowany raport ofert z zakładki Oferty. 14. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 15. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie ″usuń. 16. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. 17. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce ″OFERTY należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie ″wycofaj ofertę″. 18. Po upływie terminu składania ofert, dodanie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 19. Zaleca się aby każdy załączony do oferty na platformie dokument, złożyć w oddzielnym pliku i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert-cena ofertowa brutto (C). 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta wykonawcy z najniższą ceną ofertową brutto, odpowiednio w każdym zadaniu.
XI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę znajdującą pod adresem https://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/127847/notice/public/details w zakładce ″OFERTY″ do dnia 24.11.2023 r. do godz. 09.30. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 r. o godz. 10.00 poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert. 3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
9
4. Zamawiający po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; b) cenach zawartych w ofertach. 5. W przypadku wystąpienia awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
1. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający rozważy możliwość ich zwiększenia. 2. Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Jeżeli w postępowaniu cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert, a złożone oferty uzyskały jednakową liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierający nową cenę. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) w sytuacji niezałączenia go do oferty jak również w sytuacji braku stosownego pełnomocnictwa. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w szczególności jeżeli: 1) została złożona po terminie składania ofert, 2) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z ogłoszeniem o zamówieniu, 3) jej treść jest niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty, 2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
10
3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, w przypadku o którym mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału, 5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 8. Zamawiający nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem z dziedziny nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
XIII. WYBÓR OFERTY ORAZ FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu, informację o wyborze oferty. 2. Na realizację zamówienia zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Dwukrotne nieuzasadnione należycie przez Wykonawcę niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie, uznaje się za odstąpienie od jej zawarcia i upoważnia Zamawiającego do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XIV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem – załącznik nr 4.1 (zadania 12-14) i załącznik nr 4.2 (zadania 1-11).
XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZnak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
11
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO ) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul.
Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. 2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Uniwersytet w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://uwb.ezamawiajacy.pl 3) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie w Białymstoku: adres e-mail: iod@uwb.edu.pl 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu: a) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku, nr sprawy: Dzp.254.11.2023, prowadzonym w trybie zamówienia z dziedziny nauki; b) archiwizacji na podstawie p.z.p., ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.) oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie archiwizacji; c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z wyżej wskazanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 p.z.p.oraz inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, w szczególności zgodnie z ustawą o państwowym Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
12
zasobie archiwalnym i archiwach oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie archiwizacji; 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.; 8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 10) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 11) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Znak sprawy: Dzp.254.11.2023 Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu w Białymstoku
13
XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 2-Szczegółowy formularz cenowy. 3. Załącznik nr 3-Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania. 4. Załącznik nr 4.1-Wzór umowy-dostawa sukcesywna. 5. Załącznik nr 4.2-Wzór umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij