Dostawa odczynników laboratoryjnych

ane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1
Tel. 77 442 69 01
Fax. 77 442 69 04
E-mail sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-opole
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Dostawa odczynników laboratoryjnych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych. OA.272.8.2023.BL
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c008954d-458c-11ee-9aa3-96d3b4440790
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dba92f-9470-6e52-4fa0-5700113ac1c5
CPV 33.14.00.00, 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: • w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, • w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności nw. dokumentów przedmiotowych w języku polskim: 1. przykładowych certyfikatów jakości dla wszystkich produktów przetargowych a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać: • datę ważności produktu, • informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami, • potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami, 2. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu, 3. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty przedmiotowe w języku polskim: 1. przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich produktów przetargowych a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać: • datę ważności produktu, • informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami, • potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami, 2. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu, 3. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu, ul. Mickiewicza 1, 45-367, Opole, woj. opolskie, państwo PL, e-mail przetargi@wsse.opole@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-opole
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1

2023-09-07

Sposób składania ofert Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
część 3: cena 100
część 4: cena 100
Uwagi 2023/BZP 00373120/01

Dostawy
Dostawa odczynników laboratoryjnych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE Opole
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292652
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 1
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-367
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 – Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wsse.opole@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-opole
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa odczynników laboratoryjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c008954d-458c-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00373120
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020298/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa odczynników laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c008954d-458c-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym aWykonawcami odbywa się przy użyciu:
– Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne),
-poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi.wsse.opole@sanepid.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
Zamawiający zwraca się z prośbą o nie przesyłanie tego samego dokumentu za pośrednictwem obydwu dróg. Należy wybrać jedną
z wyżej wymienionych.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym).
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.8.2023.BL
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33140000-3 – Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33140000-3 – Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33140000-3 – Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33140000-3 – Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa:
• w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
• w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda w szczególności nw. dokumentów przedmiotowych w języku polskim:
1. przykładowych certyfikatów jakości dla wszystkich produktów przetargowych a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać:
• datę ważności produktu,
• informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami,
• potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami,
2. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu,
3. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Dokumenty przedmiotowe w języku polskim:
1. przykładowe certyfikaty jakości dla wszystkich produktów przetargowych a w przypadku dostaw pożywek certyfikaty jakości serii powinny zawierać:
• datę ważności produktu,
• informację o żyzności, specyficzności, selektywności, wartości pH zgodnie z normami, zaleceniami,
• potwierdzenie kontroli pożywek przy użyciu szczepów referencyjnych z kolekcji międzynarodowych zgodnie z normami i zaleceniami,
2. dokumenty zawierające właściwości produktu, instrukcje wykonania a w przypadku pożywek dodatkowo informacje o terminie przechowywania pożywki po przygotowaniu,
3. oferta powinna zawierać informacje o składzie pożywki, skład winien być umieszczony na certyfikacie lub dokumencie zawierającym właściwości produktu.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian został szczegółowo określony w projekcie umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-07 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-07 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij