Dostawa ceramicznych tygli, przykrywek do tygli oraz piedestałów do analizatora

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEZALEŻNYCH
30-059 KRAKÓW
AL. A. MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 20 42
Fax. 12 617 26 79
E-mail mrekas@agh.edu.pl
WWW www.wmn.agh.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa ceramicznych tygli, przykrywek do tygli oraz piedestałów do analizatora LECO CS600.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa ceramicznych tygli, przykrywek do tygli oraz piedestałów do analizatora LECO CS600.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1693394513538
LINK do SIWZ http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/zamowienia-z-dziedziny-nauki/info/article/zdn0361802023/
Osoba do kontaktu Marek Wojnicki,
e-mail:marekw@agh.edu.pl, tel. 601183889
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 7 dniu od otrzymania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEZALEŻNYCH
30-059 KRAKÓW
AL. A. MICKIEWICZA 30

2023-09-07

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEZALEŻNYCH, AL. A. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Marek Wojnicki,
e-mail:marekw@agh.edu.pl, tel. 601183889
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 ust. 5 pkt. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI
LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Dostawa ceramicznych tygli, przykrywek do tygli oraz piedestałów do analizatora LECO CS600.
Przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne wykonane z ceramiki na bazie tlenku glinu. Wszystkie składowe zamówienia muszą być zgodne z urządzeniem Leco CS600. Tygle i przykrywki muszą być kompatybilne ze sobą. Przykrywki muszą mieć średnicę otworu 10mm.
• Tygle i przykrywki do standardowych oznaczeń-1000 sztuk
• Tygle i przykrywki do oznaczeń śladowych zawartości C i S tj. poniżej 10ppm-1000 sztuk
• Piedestał do tygli-1 sztuka
IV. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do: 7 dniu od otrzymania zamówienia
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia (cena powinna zawierać koszty dostawy materiału do AGH w PLN).
4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin obowiązywania oferty (związania ofertą minimum 30 dni.).
6. Oświadczenie na formularz oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o poniższej treści:
Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Oświadczenie Wykonawcy powinno zostać umieszczone na ofercie lub stanowić odrębny załącznik do oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: marekw@agh.edu.pl
2. Nieprzekraczalny termin przesłania lub dostarczenia oferty: 07.09.2023 do godz. 12.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
• z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Zwana dalej ustawa Pzp
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wydatek dotyczy realizacji grantu uczelnianego zakwalifikowanego do finansowania w IV(2023)edycji konkursu System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4 w Projekcie Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza w AGH) pt. Synteza i funkcjonalizacja węglowych kropek kwantowych otrzymywanych metodą hydrotermalną
Nr wniosku 6438
Poz 25-Materiały narzędziowe (pręty, blachy i kostki z materiałów specjalistycznych, stale, stopy specjalne, płyty graifowe, blachy stalowe, profile stalowe, ciągadła diamentowe i węglikowe (narzędzia do ciągnienia rur i drutów), rury z miedzi, stopów miedzi, niobu, stali, zestawy alundowe (rury, tygle, łódeczki), blachy i folie z miedzi, stopów miedzi, niobu, stali
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij