Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego

ane organizatora MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W KOSZALINIE
75-711 KOSZALIN
WOJSKA POLSKIEGO 14
Tel. 94 342 62 68
Fax. 94 342 29 38
E-mail mwik.koszalin@wodkan.pl
WWW www.mwik.koszalin.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Koszalin
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego
1. Pakiet A-odczynniki do badań mikrobiologic…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, testów fiolkowych akcesoriów, szkła i sprzętu laboratoryjnego1. Pakiet A-odczynniki do badań mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmyPOCH/ Kod CPV 33696300-8, 33696500-82. Pakiet A2-odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków i certyfikowane materiały odniesienia /opróczodczynników firmy Merck lub Scharlau/ Kod CPV 33696500-83. Pakiet B-odczynniki do badan mikrobiologicznych i odczynniki do badań fizykochemicznych wody /firmyMerck/Kod CPV 33696500-84. Pakiet B2-odczynniki do badań fizykochemicznych ścieków/firmy Merck/ Kod CPV 33696500-85. Pakiet C2-testy kuwetowe i roztwory wzorcowe /firmy Merck/ Kod CPV 33696500-86. Pakiet D-szkło i akcesoria kod CPV-33793000-57. Pakiet E – szkło miarowe kod CPV 337930000-58. Pakiet F – wzorce i certyfikowane materiały odniesienia wykonane zgodniez ISO 17034 oraz z ISO/IEC 17025 z certyfikatami jakości9. Pakiet F2-wzorce i certyfikowane materiały odniesienia wykonane zgodnie z ISO17034 oraz potwierdzone w laboratorium akredytowanym zg. z wymogami normy ISO/IEC 17025
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=mwik.koszalin.pl_1651744440060
LINK do SIWZ http://mwik.koszalin.pl/przetargi/zakup-i-dostawa-odczynnikow-do-badan-mikrobiologicznych-kod-cpv-33696300-8-1
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00, 33.79.30.00
Wadium 0.00
Wymagany termin realizacji zamówienia – rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy – zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
Miejsce i termin składania ofert MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W KOSZALINIE
75-711 KOSZALIN
WOJSKA POLSKIEGO 14

2022-05-19

Sposób składania ofert MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W KOSZALINIE, WOJSKA POLSKIEGO 14, 75-711 KOSZALIN Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena = 100:100.0
Uwagi Zamawiający przewiduje składanie ofert na poszczególne pakiety
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania zamówionych ilości.
V. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE:
– rozpoczęcie: z chwilą podpisania umowy
– zakończenie 12 miesięcy od daty podpisania umowy..
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 18 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych MWiK Sp. z o.o.
2.Przedstawią ofertę zgodną z warunkami zamówienia,
3. Zaoferują produkty zgodne ze wszelkimi normami jakościowymi
4.Będą realizować zamówienie zgodnie z wymaganiami MWiK przedstawionymi w pkt. 3.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodnie wymaganiami norm:ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością.,ISO 14001:1996 System zarządzania środowiskiem.
• Specyfikacja i wytyczne stosowania.PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Wymagania podczas realizacji zamówienia: Wykonawca obowiązany jest podpisać zobowiązanie i przestrzegać Instrukcję dla wykonawców i dostawców świadczących usługi na terenach należących do MWiK Koszalin dołączoną do specyfikacji.
Zamawiający oceni spełnienie tych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, a dokumenty w formie oryginału lub potwierdzonej przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy kopii.
Brak wymaganych oświadczeń i dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.
VII.REALIZACJA DOSTAW:
Dostawy realizowane będą w miarę potrzeb z uwzględnieniem:
• Dostawa transportem samochodowym do siedziby zamawiającego na koszt Wykonawcy.
• Każda dostawa musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwa wymagane w specyfikacji.
• Wszystkie zamawiane produkty muszą zostać dostarczone w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zamówienia.
● W przypadku pakietu D w uzasadnionych sytuacjach produkty muszą zostać
dostarczone w ciągu 40 dni.
• dostawy zamówionych odczynników, szkła miarowego i akcesoriów odbywać się będą bezpośrednio do laboratoriów które wysłały zapotrzebowanie na adres:
1. Laboratorium Badania Wody, 75-711 Koszalin ul. Żwirowa 14
2. Laboratorium Badania Ścieków, 75-950 Koszalin, ul. Filtrowa (teren Oczyszczalni Ścieków Jamno)
● rozliczenie dostaw odbywać się będzie fakturami po realizacji
dostawy częściowej w terminie do 21 dni od daty wpływu poprawnie
wystawionej faktury i towaru jednocześnie wysłanej na adres Miejskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 75-711 Koszalin, ul. Wojaka
Polskiego 14.
• Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
VIII. WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje pobrania wadium.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium oceny ofert jest cena = 100%
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1.Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14-sekretariat pokój 214
2.Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz. 12.00
3. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
MWiK Sp. z o.o. Koszalin ul. Wojska polskiego 14 p.313
Dnia 19.05.2022 r. godz. 12.15
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij