Dostawa lasera światłowodowego

Dane organizatora UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
87-100 TORUŃ
JURIJA GAGARINA 11
Tel. 56 611 40 10
Fax. 56 654 29 44
E-mail kontakt@umk.pl
WWW www.umk.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Treść zamówienia Dostawa lasera światłowodowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa lasera światłowodowego Numer referencyjny: 90-DZP.261.044.20221.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera światłowodowego, zwanego dalej „sprzętem”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera światłowodowego (1 komplet) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.
Specyfikacja https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
CPV 38.63.61.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Uwaga: pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach poniżej w punktach: III.1.1, III.1.2, III.1.3 niniejszego ogłoszenia. Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SWZ.”VIII. Warunki udziału w postępowaniu.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania.2.Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp. IX. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:1)oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w skrócie: JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ), stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ustępie 2 niniejszego rozdziału;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na formularzu JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu).2)przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa poniżej w ust. 6.2.Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Oznacza to, iż Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:1)w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;c)oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenia o tym, że NIE należy do żadnej grupy kapitałowej;d)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;e)oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na formularzu JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:i.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,ii.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;iii.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;iv.art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp;v.art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp;vi.art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) – b) niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) – b) niniejszego rozdziału;2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 4 niniejszego rozdziału stosuje się.6.Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ). Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.7.Jeżeli wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej w ust. 6 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.XV. Podstawy wykluczenia.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę (obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania):Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego – art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp;2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w pkt 1 – art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp;5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie – art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 2. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy (fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania):1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp;2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego NIEdbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że NIE podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub NIE jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych – art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp;3) który w wyniku lekkomyślności lub NIEdbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), zwanej dalej „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się TAKże:1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i NIEzależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. Zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.”III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznychul. Gagarina 5, pok. 108Toruń87-100Michał Nowicki+48 566114977dzp@umk.pl+48 566112296https://www.umk.pl/zamowienia/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11 Toruń 87-100 Michał Nowicki +48 566114977 dzp@umk.pl https://www.umk.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
87-100 TORUŃ
JURIJA GAGARINA 11

2022-06-03

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/ Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Gagarina 5, pok. 108 Miejscowość: Toruń Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński Kod pocztowy: 87-100 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Michał Nowicki E-mail: dzp@umk.pl Tel.: +48 566114977 Faks: +48 566112296 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.umk.pl/zamowienia/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 086-232219
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Gagarina 11
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Nowicki
E-mail:
dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114977
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.umk.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Gagarina 5, pok. 108
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Nowicki
E-mail:
dzp@umk.pl
Tel.: +48 566114977
Faks: +48 566112296
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.umk.pl/zamowienia/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa lasera światłowodowego
Numer referencyjny: 90-DZP.261.044.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38636100 Lasery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera światłowodowego, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera światłowodowego (1 komplet)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne – moc wyjściowa / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Uwaga: pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach poniżej w punktach: III.1.1, III.1.2, III.1.3 niniejszego ogłoszenia. Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SWZ.
“VIII. Warunki udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania.
2.Zamawiający NIE określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp.
IX. Wykaz podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.
1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
1)oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w skrócie: JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ), stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu), na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ustępie 2 niniejszego rozdziału;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na formularzu JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (o ile Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu).
2)przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa poniżej w ust. 6.
2.Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Oznacza to, iż Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1)w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
c)oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ – w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, albo oświadczenia o tym, że NIE należy do żadnej grupy kapitałowej;
d)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e)oświadczenia wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na formularzu JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
i.art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,
ii.art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
iii.art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
iv.art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp;
v.art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp;
vi.art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) – b) niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) – b) niniejszego rozdziału;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia ust. 4 niniejszego rozdziału stosuje się.
6.Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:
opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 SWZ). Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.
7.Jeżeli wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej w ust. 6 lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
XV. Podstawy wykluczenia.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę (obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania):
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego – art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej w pkt 1 – art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne – art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski NIEzależnie od siebie – art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy (fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania):
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp;
2) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego NIEdbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że NIE podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub NIE jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych – art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp;
3) który w wyniku lekkomyślności lub NIEdbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia – art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), zwanej dalej „ustawą” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się TAKże:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i NIEzależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. Zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.”

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Zamawiający, NIEzwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punkcie 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl:

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij