Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz suszarki laboratoryjnej

Dane organizatora INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego
oraz suszarki laboratoryjnej
dostawa służąca wyłącznie do celów prac badaw…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnegooraz suszarki laboratoryjnejdostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowychlub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju Zamawiającego, wartość zamówienia jest mniejśza niż kwoty określone w art. 3 ustawy pzp.dostawa odczynników chemicznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego,suszarki laboratoryjnej z podziałem na następujące części:Część 1. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego według katalogu Bionovo lub równoważnegoCzęść 2. Dostawa butelki z nakrętką według katalogu Chemland lub równoważnychCzęść 3. Dostawa odczynników chemicznych według katalogu BIORAD lub równoważnychCzęść 4. Dostawa suszarki laboratoryjnej według katalogu https://sklep.bio-space.pl lub równoważnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ipan.lublin.pl_1677506040526
LINK do SIWZ http://bip.ipan.lublin.pl/bip?id=1
Wymagany termin realizacji zamówienia Część 1-3 maksymalnie do 14 dni od dnia podpisania umowy Część 4 maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2023-03-07

Sposób składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE, DOŚWIADCZALNA 4, 20-290 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Zaproszenia
do
Zamawiający, określając w opisie przedmiotu zamówienia produkt, będący przedmiotem niniejs; postępowania, posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił przykładowego producenta oraz podał numer katalogowy da produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskaza;zego
mego
przez mego oraz musi mieć co najmniej takie same parametr/ techniczno-eksploatacyjne. Obowiązek udowodn. równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakość < jak opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów – żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystykach podawanych przez producentów.
ienia
owe
III. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 (wzór umowy).
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Odczynniki i wzorce powinny posiadać wszelkie stosowne certyfi świadectwa jakości, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarcz< produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca, po podpisaniu umowy (przed każdorazową dostawą odczynników chemicznych) będzie zobowiązany dostarczyć kartę charakterystyki, certyfikat jakości lub świadectwo kontroli jakości deklaracje zgodności i odpowiednią normę europejską w formie elektronicznej na ai odczynniki@ipan. Iublin.pl.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 13 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Odczynniki chemii których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% ol przydatności określonego przez producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Tryb zamówienia
VI. Okres realizacji zamówienia
Część 1-3 maksymalnie do 14 dni od dnia podpisania umowy
Część 4 maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy
VII. Gwarancja
Na dostarczone odczynniki chemiczne, stanowiące Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
IX. Instrukcja dla Wykonawców
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert z formularzem cenowym/opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
X. Przygotowanie oferty
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, poprawić, modyfiki uzupełniać lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, a zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczając napisem ZMIANA WYCOFANIE.
Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie – po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
XI. Wymagane dokumenty
XII. Sposób oceny ofert
1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za daną część.
2. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę za całą część, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną słownie.
3. Przy wyborze ofert decydować będzie cena oferty na poszczególne części – 100%.
zastosowany wzór na poszczególne części:
Cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ocena punktowa = x 100 punktów
Cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Hamera, fax: 81 7445067; e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.
XIV. Składanie i tryb otwarcia ofert
Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 07.03.2023 r. do godz. 11.00
2. W dniu 07.03.2023 r. o godzinie 11.15 nastąpi otwarcie ofert, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania.
XV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XVI. Oferta z rażąco niską ceną
XVII. Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmian w Zaproszeniu
XVIII. Tryb oceny oferty, Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania o
XX. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzam ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Unieważnienie postępowania
hf
nie złożono żadnej oferty,
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij