Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 13 10
Fax. 58 347 28 21
E-mail dziekanat@mif.pg.gda.pl
WWW www.mif.pg.gda.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych.
1 Na2HPO4 10028-24-7 100g min. 99% 1 2 NaH2PO4 7558-80-7 100g min. 99% 1 3 (NH4)H2PO4 7722-76-1 100g min. 9…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych.1 Na2HPO4 10028-24-7 100g min. 99% 1 2 NaH2PO4 7558-80-7 100g min. 99% 1 3 (NH4)H2PO4 7722-76-1 100g min. 99% 1 4 H3BO3 10043-35-3 100g min. 99% 1 5 CaCO3 471-34-1 100g min. 99% 1 6 Na2CO3 497-19-8 100g min. 99% 1 7 Nb2O5 1313-96-8 100g min. 99% 1 8 MgO 1309-48-4 100g min. 99% 1 9 K2CO3 584-08-7 100g min. 99% 1 10 ZrO2 1314-23-4 100g min. 99% 1 11 AgNO3 7761-88-8 100g min. 99% 1 12 KBr 7758-02-3 100g Czystość spektralna IR 2 13 PBS tablets,One tablet dissolved in 200mL water yields buffer containing 0.01M phosphate, 0.0027M KCl, and 0.137M NaCl, pH 7.4 at 25stopn.C 7778-77-0 100g min. 99% 1
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1698767321222
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11740
Osoba do kontaktu zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 dni roboczych od dnia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-11-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 08:15
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena-
Uwagi POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
Gdańsk, dnia 31.10.2023 r.
ZZ/923/019/D/23
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i zaprasza do składania ofert.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
nr Wzór związku CAS waga czystość Ilość/opakowania 1 Na2HPO4 10028-24-7 100g min. 99% 1 2 NaH2PO4 7558-80-7 100g min. 99% 1 3 (NH4)H2PO4 7722-76-1 100g min. 99% 1 4 H3BO3 10043-35-3 100g min. 99% 1 5 CaCO3 471-34-1 100g min. 99% 1 6 Na2CO3 497-19-8 100g min. 99% 1 7 Nb2O5 1313-96-8 100g min. 99% 1 8 MgO 1309-48-4 100g min. 99% 1 9 K2CO3 584-08-7 100g min. 99% 1 10 ZrO2 1314-23-4 100g min. 99% 1 11 AgNO3 7761-88-8 100g min. 99% 1 12 KBr 7758-02-3 100g Czystość spektralna IR 2 13 PBS tablets,
One tablet dissolved in 200mL water yields buffer containing 0.01M phosphate, 0.0027M KCl, and 0.137M NaCl, pH 7.4 at 25stopn.C 7778-77-0 100g min. 99% 1
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia częściowego (partiami) i tj. w terminie późniejszym, niż jest wymagany.
3. Oferta powinna zawierać:
a) Przedmiot dostawy (nazwę, model, typ itp.),
b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, kosztu transportu do siedziby Zamawiającego,
c) Termin realizacji zamówienia,
d) Warunki gwarancji,
e) Termin ważności oferty.
4. Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 07.11.2023 r., do godziny 08.15 na adres: Politechnika Gdańska Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny, pok. 103 c lub e-mailem na adres: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl z podaniem w tytule maila ZZ/923/019/D/23. Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
5. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert: Cena-100%. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę spełniającą wszystkie warunki
zamówienia i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert z taką samą ceną, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane we wcześniej złożonych ofertach.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
7. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy.
8. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie
niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony.
9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan mgr inż. Paweł Baniel, (kontakt):iod@pg.edu.pl1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników chemicznych, nr postępowania ZZ/923/019/D/23, prowadzonym w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający
6) z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. +48 58 347 25 87
fax: +48 58 347 28 21
e-mail: zam.publiczne.wftims@pg.edu.pl
www.pg.edu.pl
9) będzie przysługiwało Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
10) nie będzie przysługiwało Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
mgr inż. Marek Żabczyński
Dyrektor Administracyjny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij