Dostawa chromatografu gazowego

Dane organizatora KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
15-003 BIAŁYSTOK
HENRYKA SIENKIEWICZA 65
Tel. 47 711 29 00
Fax. 47 711 23 05
E-mail kwp@bk.policja.gov.pl
WWW podlaska.policja.gov.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analiz etanolu w materiale biologicznym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analiz etanolu w materiale biologicznym1. Przedmiotem zamówienia jest:a) dostawa oraz uruchomienie chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analizy etanolu w materiale biologicznym szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, b) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy,c) przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników z zakresu obsługi urządzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami wzoru umowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 SWZ. 29/C/23
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1698918990224
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/840965
CPV 38.43.22.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy oraz kryteria określone przez Zamawiającego, złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: – wykazu paramentów technicznych urządzeń lub specyfikacji technicznej urządzenia oraz jego elementów składowych. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: – wykaz paramentów technicznych urządzeń lub specyfikacja techniczna urządzenia oraz jego elementów składowych. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne).W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Mocodawcy, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani będą, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy w niniejszym postępowaniu). 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą z jednym Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003, Białystok, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.podlaska.policja.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-15
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
15-003 BIAŁYSTOK
HENRYKA SIENKIEWICZA 65

2023-11-10

Sposób składania ofert platformazakupowa.pl/kwp_bialystok Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-09
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 40
Uwagi 2023/BZP 00472629/01

Dostawy
Dostawa chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analiz etanolu w materiale biologicznym
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050252820
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 65
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-003
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 – Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analiz etanolu w materiale biologicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b6cdc07-77e3-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472629
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00136684/23/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.16 Dostawa chromatografu gazowego GC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają: „REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”. Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MG. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a)Specyfikacja połączenia: Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: – stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, co najmniej 256 kbit/s, – komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, – zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej wersji, akceptująca pliki typu „cookies, – włączona obsługa JavaScript, – zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, b)Format przesyłanych danych: – Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt;.docx; .xlsx;.pptx; .csv, .zip, .tar, .gz,(.gzip), .7Z. – Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc.docx ze szczególnym wskazaniem na .pdf – W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z . Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać“ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014- od 1 lipca 2016roku”.c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok;2)inspektor ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych:iod.kwp@bk.policja.gov.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c, b, f RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia analiz związanych z prowadzonym postępowaniem, w celu realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, w celu archiwizacji; Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:1) ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz eRODO1),2) zamiar zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),3) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych zrealizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie rodzaju danych osobowych i sposobu ich przetwarzania oraz udostępniania informuję, że podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz rodzaj przetwarzanych danych szczegółowo określone zostały w SWZ. Dane osobowe zawarte w ofertach i załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej. Wszystkie dane osobowe opisane powyżej będę udostępnianie podmiotom przetwarzającym, które świadczą na rzecz administratora usługi z zakresu IT. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO ** Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych– Dz. U. z2019 r. poz. 2019 ze zm.);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa wart. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 29/C/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa oraz uruchomienie chromatografu gazowego GC z przystawką analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace do analizy etanolu w materiale biologicznym szczegółowo opisanego w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ,
b) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy,
c) przeprowadzenie instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników z zakresu obsługi urządzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami wzoru umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 – Chromatografy gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta, wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający żąda, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy oraz kryteria określone przez Zamawiającego, złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
– wykazu paramentów technicznych urządzeń lub specyfikacji technicznej urządzenia oraz jego elementów składowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: – wykaz paramentów technicznych urządzeń lub specyfikacja techniczna urządzenia oraz jego elementów składowych.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne).W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Mocodawcy, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani będą, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (jeżeli dotyczy w niniejszym postępowaniu). 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą z jednym Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-10 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-10 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-09

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij