Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej

Dane organizatora INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
05-090 FALENTY
AL. HRABSKA 3
Tel. 22 628 37 63
Fax. 22 628 37 63
E-mail itep@itep.edu.pl
WWW www.itep.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Pruszków
Treść zamówienia Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Technologicznego (dawniej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Technologicznego (dawniej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii)Przedmiotem zamówienia jest laboratoryjny fermentator z automatycznym systemem monitorowania uzysku biogazu P-49-22
Specyfikacja https://www.itp.edu.pl/bip/przetargi.html
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 57 pkt. 2 Pzp t.j.: a) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) posiadają zdolność ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji zamówienia. Zamawianie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 Pzp 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VI niniejszego SWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszym SWZ): a) oświadczenie aktualne na dzień składania oferty że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument należy złożyć na wezwanie – nie trzeba dołączać do oferty. c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument należy złożyć na wezwanie – nie trzeba dołączać do oferty 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul. Aleja Hrabska 3, 05-090, Falenty, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. (22) 628 37 63, e-mail przetargi@itp.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.itp.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 112 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH
05-090 FALENTY
AL. HRABSKA 3

2022-06-30

Sposób składania ofert przetargi@itp.edu.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-07-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 90,00
termin płatności 10,00
Uwagi 2022/BZP 00218726/01

Dostawy
Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Technologicznego (dawniej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii)
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142173348
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Hrabska 3
1.5.2.) Miejscowość: Falenty
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-090
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 – Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: (22) 628 37 63
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@itp.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itp.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Instytut Badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Instytut Badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa modułu instalacji laboratoryjnej do zagospodarowania pozostałości poprodukcyjnych – układ do fermentacji do Zakładu Technologicznego (dawniej Zakład Odnawialnych Źródeł Energii)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3fc1a47-f20c-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218726
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt MIZDRA 2.0. umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.itp.edu.pl/bip/przetargi.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.itp.edu.pl/bip/przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca składa zakodowaną ofertę (programem 7-zip) za pośrednictwem poczty elektronicznej w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy PzP) w formacie danych: pdf, rtf., doc. lub docx. Darmowy program niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na stronie internetowej: https://7-zip.org.pl Wykonawca składa zakodowaną ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie po terminie składania ofert ale przed terminem ich otwarcia przesyła klucz umożliwiający rozkodowanie wcześniej złożonej oferty
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytut Badawczego (zwany dalej ITP) z siedzibą w Falentach (05-090) przy Al. Hrabskiej 3.
II. Inspektor Ochrony Danych
W ITP wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@itp.edu.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I;
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
IV. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), dalej „ustawa Pzp”
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
IX. Przekazywanie do państwa trzeciego
Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: P-49-22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest laboratoryjny fermentator z automatycznym systemem monitorowania uzysku biogazu

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 57 pkt. 2 Pzp t.j.:
a) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) posiadają zdolność ekonomiczną i finansową niezbędną do realizacji zamówienia. Zamawianie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz potencjał techniczny, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 Pzp
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VI niniejszego SWZ, Wykonawca będzie obowiązany złożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszym SWZ):
a) oświadczenie aktualne na dzień składania oferty że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w SWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument należy złożyć na wezwanie – nie trzeba dołączać do oferty.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument należy złożyć na wezwanie – nie trzeba dołączać do oferty
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek: Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości do 30% ceny brutto.. Zaliczka może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia prawidłowości wydatkowania zaliczki zgodnie z celem wskazanym w zdaniu poprzednim.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi@itp.edu.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

Numer informacji: 2022-BZP-00218726-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij