Dostawa mikroskopu cyfrowego

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa mikroskopu cyfrowego…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopu cyfrowego
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1656743026096
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/dostawa-mikroskopu-cyfrowego
CPV 38.51.00.00
Osoba do kontaktu UPRAWNIONA DO KONTAKTU Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej e-mail:agnieszka.polak@up.poznan.plZ
telefon: 61-848-7781
Wymagany termin realizacji zamówienia do 8 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-07-12

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
cenach:100
:100
okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium Długość okresu gwarancji.:100
:100
Uwagi . SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Minimalne parametry techniczne mikroskopu cyfrowego szczegółowo opisano w załączniku nr 2.
Mikroskopy: 38510000-3
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 8 tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.
VII. OKRES GWARANCJI
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
3. Oferta Wykonawcy musi spełniać warunki gwarancji i serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy.
VIII. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków),
4) zdolności techniczne lub zawodowe pozwalające na należyte wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca musi wykazać się minimum 1 dostawą mikroskopu cyfrowego o wartości minimum 50 000 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunków do oferty należy załączyć dowody określające, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. Jeżeli
X. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien dołączyć do oferty następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wykaz wykonanych dostaw
4) Dowody potwierdzające wykonanie dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw (załącznik nr 3).
5) Karta katalogowa producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
7) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy) – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
8) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ważność oferty będzie oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
NUMER NAZWA KRYTERIUM WAGA
1. Cena 90 %
2. Długość okresu gwarancji 10 %
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Wartości punktowe poszczególnych kryteriów będą wyliczane następująco:
a) Punkty dla kryterium Cena zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C minimalna
C = x 90 pkt
C oferty
C – przyznane punkty w kryterium Cena
C minimalna – cena minimalna w zbiorze ważnych ofert
C oferty – cena oferty rozpatrywanej
– Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny ofertowej. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
– Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
– Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta wykonawcy w kryterium Cena wynosi 90 pkt.
b) Punkty za kryterium Długość okresu gwarancji zostaną przyznane zgodnie z poniżej opisanym zakresem:
ZAOFEROWANA LICZBA MIESIĘCY
PRZYZNANA LICZBA PUNKTÓW GWARANCJI
12 miesięcy 0 pkt
18 miesięcy 5 pkt
24 miesiące 10 pkt
– Okres gwarancji należy podać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) poprzez zaznaczenie oferowanej gwarancji. Maksymalnie za okres gwarancji można uzyskać 10 pkt.
– W przypadku nie wskazania oferowanego okresu gwarancji, oferta nie otrzyma punktów w tym kryterium. W takim przypadku, Zamawiający przyjmie najkrótszą dopuszczalną długość okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy.
– Maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty okres 24 miesięcy, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zaoferowany w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium Długość okresu gwarancji.
– W przypadku wskazania wartości pośredniej w stosunku do powyższych, Zamawiający w ramach oceny przyzna punkty jak za zaoferowanie niższej wartości, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres wskazany w formularzu ofertowym.
4. Suma uzyskanych punktów Cena + Długość okresu gwarancji będzie stanowić ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
5. Cenę należy podać w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Nr sprawy 1018/AA/262/2022
7. Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
8. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport, a także wniesienie, instalację i uruchomienie oraz szkolenie.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu i złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
1) w terminie do dnia: 12.07.2022 r. do godz. 9.00
2) w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać ofertę listownie lub osobiście na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Dział Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej, Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pokój 33 z dopiskiem Oferta na dostawę mikroskopu cyfrowego
3) w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres e- mail:agnieszka.polak@up.poznan.plpodając w tytule wiadomości: Oferta na dostawę mikroskopu cyfrowego. Wymaga się, aby oferta była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dopuszcza się dołączenie karty katalogowej producenta lub opisu technicznego urządzenia w jednym z języków powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.
5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu należy przekazać do dnia 06.07.2022 r.:
1) pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XII pkt 2 ppkt 2),
2) drogą elektroniczną na adres:agnieszka.polak@up.poznan.pl
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała* (email:iod@up.poznan.pltel. 61 848 77 99),
Nr sprawy 1018/AA/262/2022
3) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu cyfrowego nr sprawy 1018/AA/262/2022, prowadzonym w drodze zapytania ofertowego,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Informację o wyborze Wykonawcy Zamawiający opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz prześle do Wykonawców, którzy złożyli ofertę, na wskazane w formularzu oferty adresy mailowe.
XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
VV rkJZ-IN/AIN IW
Nr sprawy 1018/AA/262/2022
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania.
XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego są zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij