Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 24 07
Fax. 58 523 31 73
E-mail rektor@ug.edu.pl
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami w ilości 1 sztuki, zwanej dalej „sprzętem” dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33191110-9 (autoklawy).3. Zamówienie obejmuje:1) dostawę, montaż i instalację sprzętu,2) przeszkolenie co najmniej 1 osoby z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ,4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.5. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt wymieniony w załączniku nr 3 do SWZ na okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XV SWZ . Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ).6. Miejsce dostawy: Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul..Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój B/239.. 5750.291.1.110.2022.MRE
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1656923976546
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/634586
CPV 33.19.11.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2a do SWZ. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy tj. specyfikację techniczną zaoferowanego sprzętu. Dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp.). UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia konkretne wymagania i cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt 2, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 9 SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XIX pkt 6 SWZ. 5. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu UNIWERSYTET GDAŃSKI, ul. ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309, Gdańsk, woj. pomorskie, państwo PL, e-mail malgorzata.redzik@ug.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://ug.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2022-07-14

Sposób składania ofert 2. Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania). Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-02
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 95
okres gwarancji 5
Uwagi 2022/BZP 00235975/01

Dostawy
Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami
dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 – Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.redzik@ug.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami
dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-debc6364-fb56-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235975
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-04
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl, zwanej dalej „platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin”, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy
w zakładce „Instrukcje” dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w pkt 9.
9. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Małgorzata Redzik – pracownik Centrum Polityki Zakupowej Uniwersytetu Gdańskiego, e mail: malgorzata.redzik@ug.edu.pl w godzinach 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk,
ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym,
2) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się pod numerem telefonu (58) 523 31 30, (58) 523 24 59 lub adresem email: iod@ug.edu.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której Stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ppkt 3), jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp wraz z przepisami wykonawczymi*,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXI SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.110.2022.MRE
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami w ilości 1 sztuki, zwanej dalej „sprzętem” dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33191110-9 (autoklawy).
3. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, montaż i instalację sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 1 osoby z podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SWZ,
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt wymieniony w załączniku nr 3 do SWZ na okres co najmniej
12 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XV SWZ . Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
6. Miejsce dostawy: Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul..Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, pokój B/239..

4.2.6.) Główny kod CPV: 33191110-9 – Autoklawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru: P = P(C) + P(G)
2. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę
z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 7, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 95
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2a do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz
z ofertą następujący przedmiotowy środek dowodowy tj. specyfikację techniczną zaoferowanego sprzętu. Dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp.).
UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia konkretne wymagania i cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa
w pkt 2, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa
w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców – rozdział XIX pkt 6 SWZ.
5. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń
lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne
w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne
w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4) lit. a),
3) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy:
a) na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie,
w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
b) jeżeli za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie będzie dostępny sprzęt o przewyższających parametrach technicznych niż oferowany na dzień składania oferty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,
4) zmiany dotyczącej terminu wykonania umowy określonego w § 2:
a) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia
w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11,
b) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia
w wyniku wystąpienia przyczyny organizacyjnej leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności polegającej na braku możliwości odbioru sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności
z powodu absencji pracowniczej, tj. usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
z powodu zmiany miejsca dostawy,
c) poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia w wyniku wystąpienia przyczyn technicznych niezawinionych przez Wykonawcę, związanych w szczególności
z okresowym brakiem dostępności u producenta lub wstrzymaniem produkcji sprzętu wskazanego w ofercie
– poparte oświadczeniem producenta sprzętu lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta),
5) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego podwykonawcom wskazanym w § 13 ust. 2 lub wprowadzenie podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany
jest wskazać przyczynę, firmę podwykonawcy i część zamówienia powierzonego podwykonawcy,
6) innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie
i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał
w oświadczeniu wstępnym – załączniku nr 2 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców tak jak za działania
lub zaniechanie własne.

Numer informacji: 2022-BZP-00235975-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij