Dostawa mętnościomierzy

Dane organizatora GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19
Tel. 32 603 88 61
Fax. 32 603 86 14
E-mail gpw@gpw.katowice.pl
WWW www.gpw.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa mętnościomierzy

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mętnościomierzy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gpw.katowice.pl_1702907132800
LINK do SIWZ http://www.gpw.katowice.pl/przetargi/aukcje-elektroniczne
CPV 38.42.40.00, 38.43.45.60
Wadium 1500.00
Osoba do kontaktu tel. +48 32 6038 861 fax +48 32 6038 614 e-mail: gpw@gpw.katowice.pl aukcje@gpw.katowice.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Miejsce i termin składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19

2024-01-03

Sposób składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH, WOJEWÓDZKA 19, 40-026 KATOWICE Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi FZ/376/2023
Katowice, dn. 15.12.2023 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – postępowanie nr FZ/151/48/2023 id:1436
Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19 tel. +48 32 6038 861 fax +48 32 6038 614 e-mail: gpw@gpw.katowice.pl aukcje@gpw.katowice.pl
Adres strony internetowej, na której opublikowano opis przedmiotu zamówienia https://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
Podstawa prawna prowadzenia postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w formie aukcji elektronicznej, prowadzonej w postaci elektronicznej tj. z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej (zwaną dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet po adresem https://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Nazwa nadana zamówieniu Dostawa mętnościomierzy
Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa*
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mętnościomierzy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji są zawarte w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz jego załącznikach i wzorze umowy/zamówienia
Informacja o zastosowaniu prawa opcji Zamawiający przewiduje/nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
Wspólny słownik zamówień CPV Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące 38434560-9 Analizatory chemiczne
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone w formie aukcji elektronicznej
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców Zainteresowani Wykonawcy złożeniem oferty są proszeni o przesłanie wniosku na adres aukcje@gpw.katowice.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane Zaproszenie. Zainteresowani Wykonawcy mogą również samodzielnie wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujący się w treści Zaproszenia
Przebieg postępowania Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Oferty składa się w postaci elektronicznej (w formie skanu dokumentów), za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://gpwkatowice.proebiz.com/ Termin składania ofert: do 03.01.2024 r. godz. 12.00 Aukcja: 04.01.2024 r. godz. 12.00
Wymagania techniczne Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 13.0 lub wyższa, Google Chrome. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert.
Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.500,00 zł słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 12 tygodni od daty podpisania umowy
Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa – waga kryterium: 100%
Termin związania ofertą 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja o drugim etapie postępowania 1. Zamawiający przeprowadzi drugi etap postępowania polegający na przeprowadzeniu aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający może przeprowadzić kolejny etap postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udzielania zamówień przez Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, którego treść jest dostępna na stronie:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij