Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego) i wolnego od wad prawnych i fizycznych kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) – podaje załącznik nr 2 SWZ. 3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia – rozumieć przez to należy całość wyszczególnioną w załączniku nr 2 SWZ składającą się na Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy z niniejszego zamówienia, tj. zarówno samo urządzenie główne, tj. kalorymetr stożkowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej i załączniku nr 2 SWZ, jak też urządzenia i inne elementy, w tym licencje określonych programów komputerowych.4. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu podaje § 3 Wzoru Umowy (załącznik nr 6 SWZ);2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego uruchomienia w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 4 Wzoru Umowy;3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy); 4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającegodo legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programu/programów komputerowych), o którym mowa w załącznika nr 2 SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. Wymagana będzie licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa;5) Wydanie Zamawiającemu:a) Dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy;b) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu takie jak:1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt;3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu minimum przez okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy);4) Wykonywanie bieżących aktualizacji przywoływanego w ust. 4 pkt 4) powyżej Oprogramowania lub innego rodzaju działania mające na celu utrzymywanie na bieżąco prawidłowego funkcjonowania tego Oprogramowania – minimum przez okres 2 lat od zainstalowania Oprogramowania u Zamawiającego.6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji podaje Wzór Umowy. ZP/WTiICH/1620/2022/P
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1672646105338
LINK do SIWZ http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-71.html
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z działem XII ust. 19 – 20 SWZ oraz działem XII ust. 26 SWZ (w przypadku i w zakresie, w jakim przywoływany tam stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy PZP obowiązek udowodnienia równoważności Wykonawca realizuje za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP) 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Tylko przedmiotowy środek dowodowy wymagany na podstawie działu XII ust. 19 SWZ (lub przedmiotowy środek dowodowy równoważny, stosownie do działu XII ust. 20 SWZ) 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie: 1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich), w tym oświadczenie w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.). 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów). 3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie, w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ) 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, ul. al. Piastów 17, 70-310, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail dzp@zut.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 6 miesiące
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-01-18

Sposób składania ofert Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-02-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji 15
przedłużony okres aktualizacji oprogramowania 15
przedłużony okres wsparcia technicznego 10
Uwagi 2022/BZP 00527074/01

Dostawy
Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b612e4ae-8861-11ed-b4ea-f64d350121d2
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527074
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie stanowiące przedmiot postępowania podlega współfinansowaniu ze środków projektu pn. „Centrum Zawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania (CZMIPW)” na podstawie umowy o dofinasowanie nr POIR.04.02.00-00-00-D0018/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-71.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej
(e-mail) dzp@zut.edu.pl lub adam.spychala@zut.edu.pl
lub
2) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako załączniki wskazanego formularza komunikacji,
Szczegóły w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami podaje dział III ust. 8 – 10 SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto
na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP zostały w:
1) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal, który jest do pobrania
na stronie miniPortalu, o której mowa w ust. 2 powyżej (zakładka pn. „Instrukcje” dalej: plik pn. Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP)
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), które są dostępne na stronie internetowej, o wskazanej w ust. 1 powyżej (zakładka pn. „Pomoc” i pliki do pobrania tam wskazane.
Poprzez uczestnictwo w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej wyżej Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz wyżej wskazanych warunków korzystania z ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza
komunikacji wynosi 150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WTiICH/1620/2022/P
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego)
i wolnego od wad prawnych i fizycznych kalorymetru stożkowego wraz z wyposażeniem
2. Opis minimalnych wymagań technicznych i innego rodzaju właściwości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w tym wyszczególnienie rodzaju i właściwości przywoływanego tam wyposażenia (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy) – podaje załącznik nr 2 SWZ.
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia – rozumieć przez to należy całość wyszczególnioną w załączniku nr 2 SWZ składającą się na Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy z niniejszego zamówienia, tj. zarówno samo urządzenie główne, tj. kalorymetr stożkowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej i załączniku
nr 2 SWZ, jak też urządzenia i inne elementy, w tym licencje określonych programów komputerowych.
4. W zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi minimum:
1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), które znajdować się będzie na terenie Szczecina. Konkretny adres i pomieszczenie Miejsca Dostarczenia Sprzętu podaje § 3 Wzoru Umowy (załącznik nr 6 SWZ);
2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu Sprzętu, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia Sprzętu jego montażu oraz wykonaniu innego rodzaju stosownych czynności instalacyjnych poszczególnych urządzeń, części składowych i innych fizycznych elementów, a także (po ukończeniu wskazanej wyżej czynności montażu i instalacji) wykonanie pierwszego uruchomienia
w celu demonstracji poprawności jego działania (pracy) oraz potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów/innych właściwości dla Sprzętu, jak również przeprowadzenie dla personelu Zamawiającego szkolenia mającego na celu przygotowanie tych osób
do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. Konkretny rodzaj i zakres czynności wchodzących w zakres świadczeń, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie i sposób ich wykonania podaje § 4 Wzoru Umowy;
3) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu
(z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy);
4) Zapewnienie Zamawiającemu stosownych licencji uprawniających Zamawiającego
do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programu/programów komputerowych), o którym mowa w załącznika nr 2 SWZ oraz ewentualnych innych programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. Wymagana będzie licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa;
5) Wydanie Zamawiającemu:
a) Dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 Wzoru Umowy;
b) Innych dokumentów, jeżeli zaoferowany Sprzęt, jego producent lub Wykonawca, czy przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów do korzystania
ze Sprzętu po stronie Zamawiającego (jako użytkownika).
5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy
o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu takie jak:
1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;
2) Przeglądy serwisowe Sprzętu w liczbie minimum jeden na każde 12 miesięcy okresu udzielonej gwarancji na Sprzęt;
3) Wsparcie techniczne dla przyszłych użytkowników Sprzętu minimum przez okres
nie krótszy niż 24 miesiące od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych w § 6 ust. 3 Wzoru Umowy);
4) Wykonywanie bieżących aktualizacji przywoływanego w ust. 4 pkt 4) powyżej Oprogramowania lub innego rodzaju działania mające na celu utrzymywanie na bieżąco prawidłowego funkcjonowania tego Oprogramowania – minimum przez okres 2 lat
od zainstalowania Oprogramowania u Zamawiającego.
6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 powyżej zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji podaje Wzór Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres aktualizacji Oprogramowania
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres Wsparcia technicznego
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę
(a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zgodnie z działem XII ust. 19 – 20 SWZ oraz działem XII ust. 26 SWZ (w przypadku i w zakresie, w jakim przywoływany tam stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy PZP obowiązek udowodnienia równoważności Wykonawca realizuje za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Tylko przedmiotowy środek dowodowy wymagany na podstawie działu XII ust. 19 SWZ (lub przedmiotowy środek dowodowy równoważny, stosownie do działu XII ust. 20 SWZ)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich), w tym oświadczenie w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835
ze zm.).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących
w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko
w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ)
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia § 16 – 16c Wzoru Umowy (Klauzule zmiany Umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP – należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ – należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu (wraz z jej 7 załącznikami); 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, których treść zawiera załącznik nr 6 SWZ
Informacja w niniejszym ogłoszeniu podana w sekcji III.3.14 nie narusza postanowień działu XII ust. 22 SWZ (zdanie ostatnie) SWZ oraz postanowień działu XII ust. 26 (zdanie ostatnie) SWZ dających Wykonawcy prawo do przedłożenia dokumentów tam wskazanych bez tłumaczenia na j. polski – w przypadku ich sporządzenia w j. angielskim.
W postępowaniu niniejszym nie stosuje się umowy ramowej, dynamicznego system zakupów, ani aukcji elektronicznej. Zamówienie publiczne z niniejszego postępowania nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej a jego realizacja nie jest ograniczona do programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Realizacja zamówienia nie zawiera żadnych usług, których świadczenie w Polsce jest zastrzeżone przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi dla określonych zawodów. Dla niniejszego postępowania prowadzone były wstępne konsultacje rynkowe (szczegóły w tym zakresie zostały podane SWZ)

O udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art 108 ust. 1 ustawy PZP, jak tez Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu
o zamówienie na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij