Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR

Dane organizatora INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE
31-033 KRAKÓW
WESTERPLATTE 9
Tel. 12 618 57 00
Fax. 12 422 38 50
E-mail ies@ies.gov.pl
WWW www.ies.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR służącego do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR służącego do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych.Dostawa i instalacja dwóch urządzeń do qPCR służących do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych AG.240.12.2022.BM
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1668421392832
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/ies/ag240122022bm
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, i braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza KARTY OFERTOWEJ (załącznik nr 1 do SWZ) następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Specyfikacja techniczno-cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu, 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu, 4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników do SWZ, w szczególności oferta winna zawierać: a) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią). b) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. W tym przypadku, oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy je skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *.zip. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jann Sehna, ul. Westerplatte 9, 31-033, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. 126185700, e-mail ies@ies.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ies.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-23
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE
31-033 KRAKÓW
WESTERPLATTE 9

2022-11-18

Sposób składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 70
okres gwarancji i rękojmi 20
dodatkowy bezpłatny przegląd po upływie zaoferowanego okresu gwarancji 10
Uwagi 2022/BZP 00433695/01

Dostawy
Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR służącego do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jann Sehna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120877693
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Westerplatte 9
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-033
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 126185700
1.5.8.) Numer faksu: 124228900
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ies@ies.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ies.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR służącego do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1ad7198-5f5b-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00433695
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046486/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.9 Dostawa i instalacja urządzenia do qPCR służącego do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.gov.pl/web/ies/zamowienia-publiczne3, https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/ies/zamowienia-publiczne3, https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. Korespondencji elektronicznej zostało zawarte w rozdziale IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w załączniku nr 8 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w załączniku nr 8 do SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG.240.12.2022.BM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa i instalacja dwóch urządzeń do qPCR służących do oceny ilościowej zawartości DNA w próbkach kryminalistycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-23
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych z postępowania i ofert nieodrzuconych) zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozdziale XV SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy bezpłatny przegląd po upływie zaoferowanego okresu gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, i braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza KARTY OFERTOWEJ (załącznik nr 1 do SWZ) następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Specyfikacja techniczno-cenowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu,
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu,
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników do SWZ, w szczególności oferta winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią).
b) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. W tym przypadku, oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy je skompresować do jednego pliku archiwum w formacie *.zip.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-18 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późniejszymi zmianami),

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij