Dostawa i instalacja chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

Dane organizatora INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE
31-033 KRAKÓW
WESTERPLATTE 9
Tel. 12 618 57 00
E-mail ies@ies.gov.pl
WWW www.ies.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa i instalacja chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa i instalacja chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS) Numer referencyjny: AG.240.8.2023.BMPrzedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostarczenia, uruchomienia i kontroli działania fabrycznie nowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS). Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi oraz oprogramowania.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostarczenia, uruchomienia i kontroli działania fabrycznie nowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS). Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi oraz oprogramowania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1691415094186
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70fc7660-311d-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna PL ul. Westerplatte 9 Kraków 31-033 Bogusława Mituniewicz, Agnieszka Frankowicz +48 126185725 ies@ies.gov.pl +48 124228900 https://www.gov.pl/web/ies/zamowienia-publiczne3
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 70
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE
31-033 KRAKÓW
WESTERPLATTE 9

2023-09-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70fc7660-311d-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 150-479660
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Westerplatte 9
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-033
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusława Mituniewicz, Agnieszka Frankowicz
E-mail:
ies@ies.gov.pl
Tel.: +48 126185725
Faks: +48 124228900
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/ies/zamowienia-publiczne3

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70fc7660-311d-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS)
Numer referencyjny: AG.240.8.2023.BM

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostarczenia, uruchomienia i kontroli działania fabrycznie nowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS). Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi oraz oprogramowania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostarczenia, uruchomienia i kontroli działania fabrycznie nowego chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas w wersji z tandemowym kwadrupolowym analizatorem mas (GC-MS-MS). Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie w zakresie obsługi oraz oprogramowania

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp na rozbudowę aparatu o źródło inertne umożliwiające pracę z wodorem jako gazem nośnym

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, ul. Westerplatte 9. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na stronie
https://e-zamowienia.gov.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na stronie
https://e-zamowienia.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wy-kluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) Aktualnego zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca NIE zalega z opłaceniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – wystawionych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Współna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy:
https://sp.prokuratoria.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu lub innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione w art. 506 – 595 Prawa zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
150
2023
Następna aktualizacja:
08/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij