Dostawa gotowych podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych

Dane organizatora GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19
Tel. 32 603 88 61
Fax. 32 603 86 14
E-mail gpw@gpw.katowice.pl
WWW www.gpw.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Dostawa gotowych podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych
(2)…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa gotowych podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych(2)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gpw.katowice.pl_1652698017392
LINK do SIWZ http://www.gpw.katowice.pl/aukcje-elektroniczne.php
CPV 33.69.65.00
Wadium 1600.00
Miejsce i termin składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH
40-026 KATOWICE
WOJEWÓDZKA 19

2022-05-30

Sposób składania ofert GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. W KATOWICACH, WOJEWÓDZKA 19, 40-026 KATOWICE Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa*
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa gotowych podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych (2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji są zawarte w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz jego załącznikach i wzorze umowy/zamówienia Informacja o zastosowaniu prawa opcji Zamawiający przewiduje/nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
Wspólny słownik zamówień CPV
Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zakończone e-aukcją, w postaci elektronicznej Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców
Zainteresowani Wykonawcy złożeniem oferty są proszeni o przesłanie wniosku na adres aukcje@gpw.katowice.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane Zaproszenie.
Zainteresowani Wykonawcy mogą również samodzielnie wypełnić wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, znajdujący się w treści ZaproszeniaPrzebieg postępowania
Do złożenia oferty nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny.
Oferty składa się w postaci elektronicznej w formie skanu, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem
https://gpwkatowice.proebiz.com/
Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godz. 11.00 Aukcja: 01.06.2022 r. godz. 11.00
Wymagania techniczne
Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox 13.0 lub wyższa, Google Chrome.
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest zobowiązany złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.600,00 zł słownie: tysiąc sześćset zł
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
do 12 miesięcy od daty podpisania umowy
Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa-waga kryterium: 100%
Termin związania ofertą
30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja o drugim etapie postępowania
1. Zamawiający przeprowadzi drugi etap postępowania polegający na przeprowadzeniu aukcji elektronicznej. 2. Zamawiający może przeprowadzić kolejny etap postępowania przed wyborem oferty najkorzystniejszej.
Wykonawca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, którego treść jest dostępna na stronie:
https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij