Dostawa drobnej aparatury

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejCzęść 1: Pakiet 1 -Dostawa komory solarnej dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ Część 2: Pakiet nr 2 – Dostawa Autosamplera do chromatografu dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ Część 3: Pakiet nr 3 – Dostawa Spektrofotometru UV-VIS dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ Część 4: Pakiet nr 4 – Dostawa systemu oczyszczania wody do wykorzystania w analizach chemicznych z uwzględnieniem HPLC, HPLC-MS, spektrometrii UV-Vis, spektorfluorymetrii i dodatkowo do mycia szkła laboratoryjnego dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników – 1 sztuka 14/W3D/D/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1656662039554
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/65269/details
CPV 38.00.00.00, 42.91.23.30
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego): a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ, b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda żadnych przedmiotowych środków dowodowych 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 2) „Specyfikacja techniczna” dla Pakietu 1 – załącznik nr 2 do SWZ; dla Pakietu 2 – załącznik nr 3 do SWZ; dla Pakietu 3 – załącznik nr 4 do SWZ; dla Pakietu 5 – załącznik nr 4 do SWZ (dokument stanowi treść oferty) 3) „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 6 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 4) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 7 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ, 5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ, 6) pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ul. ul. Stefana Żeromskiego 114, 90-543, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zp.p.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2022-07-08

Sposób składania ofert https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/76171/notice/public/details Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/BZP 00232450/01

Dostawy
Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnej aparatury dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e0279a7-f856-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232450
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020089/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 Dostawa drobnej aparatury dla jednostek Wydziału Chemicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/76171/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu platformy:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/76171/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z platformy, dotyczące logowania, składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych dokumentów i oświadczeń przekazywanych przy użyciu platformy pod adresem:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” . Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą platformy, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie. Zamawiający w przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jolanta.kustrzynska@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego . Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.: 1) stałe podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta, 3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pomocą platformy wynosi maksymalnie 100 MB. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Oferta powinna być: sporządzona w języku polskim wg załączników do SWZ, które znajdują się na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”. Dołączony do SWZ „Formularz ofertowy” i druki załączników stanowią wzór dla Wykonawcy przy opracowywaniu tych dokumentów. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) .zip lub .7Z ze szczególnym wskazaniem na pdf oferta podpisana: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy; Podpis zaufany wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB; Podpis osobisty nie jest podpisem odręcznym, aplikacja do złożenia podpisu osobistego eDoApp; wielkość pojedynczego pliku w formacie .pdf maksymalnie 5MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 14/W3D/D/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 -Dostawa komory solarnej dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne P
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji G
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 2 – Dostawa Autosamplera do chromatografu dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne P
4.3.6.) Waga: 26
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji G
4.3.6.) Waga: 14
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 3 – Dostawa Spektrofotometru UV-VIS dla Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydziału Chemicznego PŁ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne P
4.3.6.) Waga: 29
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 11
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 4 – Dostawa systemu oczyszczania wody do wykorzystania w analizach chemicznych z uwzględnieniem HPLC, HPLC-MS, spektrometrii UV-Vis, spektorfluorymetrii i dodatkowo do mycia szkła laboratoryjnego dla Instytutu Technologii Polimerów i Barwników – 1 sztuka

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
42912330-4 – Aparatura do oczyszczania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne P
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, ppkt 5) SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp) oraz w pkt 1a. (art. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego):
a) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
b) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu” – załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda żadnych przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do SWZ (dokument stanowi treść oferty)
2) „Specyfikacja techniczna” dla Pakietu 1 – załącznik nr 2 do SWZ; dla Pakietu 2 – załącznik nr 3 do SWZ; dla Pakietu 3 – załącznik nr 4 do SWZ; dla Pakietu 5 – załącznik nr 4 do SWZ (dokument stanowi treść oferty)
3) „Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia” – załącznik nr 6 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
4) „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 7 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1 SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ,
6) pełnomocnictwo, oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: § 8 Projekt umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/76171/notice/public/details
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

Numer informacji: 2022-BZP-00232450-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij